Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 139 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 837/2005 z dnia 23 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

Data ogłoszenia:2005-06-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 139 POZ 1

Strona 1 z 2
2.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 837/2005 z dnia 23 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W celu umożliwienia podróżnym przeprowadzenia operacji tranzytowych organy celne powinny zezwolić na użycie ręcznie sporządzonych zgłoszeń tranzytowych w przypadkach, gdy podróżni nie mają bezpośredniego dostępu do skomputeryzowanego systemu tranzytowego. Ponieważ niektóre Państwa Członkowskie muszą opracować oraz wprowadzić niezbędne narzędzia i połączenia, aby umożliwić wszystkim podmiotom gospodarczym podłączenie się do skomputeryzowanego systemu tranzytowego, należy przewidzieć okres przejściowy, w którym możliwe będzie składanie sporządzanych ręcznie zgłoszeń tranzytowych. Z wyjątkiem przypadków, gdy skomputeryzowany system tranzytowy organów celnych lub aplikacja głównego zobowiązanego nie działa, organy celne przyjmujące sporządzone ręcznie zgłoszenia tranzytowe powinny zagwarantować wymianę danych tranzytowych z organami celnymi stosującymi techniki informatyczne oraz sieci komputerowe. Wobec braku opinii Komitetu Kodeksu Celnego, Rada decyduje o przyjęciu koniecznych środków. W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 (3),

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247,

(5)

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Zgodnie z decyzją nr 210/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. przyjmującą program działań dla ceł we Wspólnocie (Cła 2000) (2) wspólnotowy system tranzytowy został skomputeryzowany. System funkcjonuje w pełni w Państwach Członkowskich od 1 lipca 2003 r., okazał się on być pewny i spełniający oczekiwania zarówno organów administracji celnej, jak i podmiotów gospodarczych.

(7)

(8) (2)

W tych okolicznościach ekonomicznie nieuzasadnione jest dalsze zezwalanie na dopełnienie formalności z wykorzystaniem sporządzonego ręcznie zgłoszenia tranzytowego, którego użycie powoduje, że organy celne są zmuszone do ręcznego wprowadzania danych zawartych w zgłoszeniu do systemu komputerowego. W związku z tym zasadniczo wszystkie zgłoszenia tranzytowe powinny być składane przy wykorzystaniu techniki elektronicznego przetwarzania danych.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 353 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 353 1. Zgłoszenia tranzytowe są zgodne ze układem oraz szczegółowym wytycznymi zawartymi w załączniku 37a i są składane w urzędzie celnym wyjścia przy wykorzystaniu techniki przetwarzania danych.

(3) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).

(3)

Złożenie ręcznie sporządzonych zgłoszeń tranzytowych powinno być możliwe jedynie w wyjątkowych przypadkach, w celu umożliwienia podmiotom gospodarczym przeprowadzenia operacji tranzytowych, gdy skomputeryzowany system tranzytowy organów celnych lub aplikacja głównego zobowiązanego nie działa.

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 33 z 4.2.1997, str. 24. Decyzja zmieniona decyzją nr 105/2000/WE (Dz.U. L 13 z 19.1.2000, str. 1).

L 139/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.6.2005

2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 139 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 29 z 20052.6.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 830/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniającego po raz piąty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (Dz.U. L 137 z 31.5.2005)

 • Dz. U. L139 - 25 z 20052.6.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/411/WPZiB z dnia 30 maja 2005 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Sudanowi i uchylające wspólne stanowisko 2004/31/WPZiB

 • Dz. U. L139 - 20 z 20052.6.2005

  Zalecenie urzędu nadzoru EFTA nr 55/04/COL z dnia 30 marca 2004 r. dotyczące skoordynowanego programu monitorowania na 2004 r. w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz na ich powierzchni

 • Dz. U. L139 - 19 z 20052.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2005 r. zezwalająca Hiszpanii na przedłużenie o trzy lata zastosowania środka tymczasowego polegającego na wyłączeniu z systemu pomocy wyrównawczej produktów wprowadzanych do obrotu, pochodzących z nowych plantacji bananów posadzonych od dnia 1 czerwca 2002 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1605)

 • Dz. U. L139 - 16 z 20052.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2005 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2003/804/WE ustanawiającej warunki zdrowotne dla zwierząt oraz wymagania certyfikacyjne dla przywozu mięczaków, ich jaj i gamet w celu ich dalszego wzrostu, tuczenia, przenoszenia lub konsumpcji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1585) (1)

 • Dz. U. L139 - 14 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2005 z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L139 - 13 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 841/2005 z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L139 - 7 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 840/2005 z dnia 31 maja 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L139 - 5 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 839/2005 z dnia 1 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L139 - 3 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 838/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 131/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.