Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 139 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2005 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2003/804/WE ustanawiającej warunki zdrowotne dla zwierząt oraz wymagania certyfikacyjne dla przywozu mięczaków, ich jaj i gamet w celu ich dalszego wzrostu, tuczenia, przenoszenia lub konsumpcji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1585) (1)

Data ogłoszenia:2005-06-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 139 POZ 16

L 139/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.6.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 maja 2005 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2003/804/WE ustanawiającej warunki zdrowotne dla zwierząt oraz wymagania certyfikacyjne dla przywozu mięczaków, ich jaj i gamet w celu ich dalszego wzrostu, tuczenia, przenoszenia lub konsumpcji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1585)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/409/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Gwarancje zdrowia zwierząt dostarczone przez Maroko, Nową Zelandię, Tunezję i Turcję zostały ocenione przez Komisję i uznane za niezgodne ze wszystkimi wymaganiami ustanowionymi dyrektywą 91/67/EWG i dyrektywą Rady 95/70/WE z dnia 22 grudnia 1995 r. wprowadzającą minimalne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób małży dwuskorupowych (3).

uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt obowiązujących przy wprowadzaniu do obrotu zwierząt i produktów akwakultury (1), w szczególności jej art. 19 ust. 1,

(4)

Kanada i Nowa Zelandia poinformowały Komisję, że obecnie nie są zainteresowane wywozem do Wspólnoty żywych mięczaków w celu ich dalszego wzrostu, tuczenia lub przenoszenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Decyzja Komisji nr 2003/804/WE ustanawia tymczasową listę państw trzecich, na podstawie której Państwa Członkowskie posiadają pozwolenie umożliwiające przywóz żywych mięczaków, ich jaj i gamet w celu ich dalszego wzrostu, tuczenia, przenoszenia lub konsumpcji we Wspólnocie oraz wzorcowe certyfikaty niezbędne do wysyłki takich produktów.

(6)

(2)

Stany Zjednoczone zgłosiły swój program świadectw wywozowych dla obszarów produkcyjnych mięczaków. Program ten został oceniony przez Komisję i uznano, że zapewnia on gwarancje konieczne do wywozu żywych mięczaków w celu ich dalszego wzrostu, tuczenia lub przenoszenia we Wspólnocie.

(2)

Kanada, Chorwacja, Maroko, Nowa Zelandia, Tunezja, Turcja i Stany Zjednoczone zostały ujęte na tej tymczasowej liście w oparciu o bieżący handel z Państwami Członkowskimi w oczekiwaniu na przeprowadzoną przez Wspólnotę ocenę gwarancji, których mogą udzielić te państwa trzecie w odniesieniu do chorób mięczaków.

Chorwacja nie ma pozwolenia na wywóz żywych mięczaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z decyzją Komisji 97/20/WE z dnia 17 grudnia 1996 r. ustanawiającą wykaz państw trzecich spełniających warunki równoważności dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich (4). Zgodnie z decyzją 2003/804/WE przywóz mięczaków z tego kraju nie powinien być zatem dozwolony.

(1) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 302 z 20.11.2003, str. 22. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/623/WE (Dz.U. L 280 z 31.8.2004, str. 26).

(3) Dz.U. L 332 z 30.12.1995, str. 33. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (4) Dz.U. L 6 z 10.1.1997, str. 46. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2002/469/WE (Dz.U. L 163 z 21.6.2002, str. 16).

2.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/17

(7) (8) (9)

Właściwym jest również uproszczenie tabeli w załączniku I do decyzji 2003/804/WE. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2003/804/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik I do decyzji 2003/804/WE zastępuje się Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 maja 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 139/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.6.2005

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Terytoria, z których dozwolony jest przywóz niektórych gatunków mięczaków, ich jaj oraz gamet w celu ich dalszego wzrostu, tuczenia i wpuszczenia do wód Wspólnoty Europejskiej lub przywóz żywych mięczaków przeznaczonych do dalszego przetwarzania przed spożyciem przez ludzi.

Kraj ISO-kod Nazwa Kod

Terytorium Uwagi Opis

CA MA NZ TN TR US

Kanada Maroko Nowa Zelandia Tunezja Turcja Stany Zjednoczone US-01 Wersja 1/2005 — Humboldt Bay (Kalifornia) — Netarts Bay (Oregon) — Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay and Dabob Bay (Waszyngton) — NELHA (Hawaje)

Żywe mięczaki jedynie do dalszego przetwarzania przed spożyciem przez ludzi Żywe mięczaki jedynie do dalszego przetwarzania przed spożyciem przez ludzi Żywe mięczaki jedynie do dalszego przetwarzania przed spożyciem przez ludzi Żywe mięczaki jedynie do dalszego przetwarzania przed spożyciem przez ludzi Żywe mięczaki jedynie do dalszego przetwarzania przed spożyciem przez ludzi Żywe mięczaki do dalszego wzrostu, tuczenia, przenoszenia i dalszego przetwarzania przed spożyciem przez ludzi”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 139 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 29 z 20052.6.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 830/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniającego po raz piąty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (Dz.U. L 137 z 31.5.2005)

 • Dz. U. L139 - 25 z 20052.6.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/411/WPZiB z dnia 30 maja 2005 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Sudanowi i uchylające wspólne stanowisko 2004/31/WPZiB

 • Dz. U. L139 - 20 z 20052.6.2005

  Zalecenie urzędu nadzoru EFTA nr 55/04/COL z dnia 30 marca 2004 r. dotyczące skoordynowanego programu monitorowania na 2004 r. w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz na ich powierzchni

 • Dz. U. L139 - 19 z 20052.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2005 r. zezwalająca Hiszpanii na przedłużenie o trzy lata zastosowania środka tymczasowego polegającego na wyłączeniu z systemu pomocy wyrównawczej produktów wprowadzanych do obrotu, pochodzących z nowych plantacji bananów posadzonych od dnia 1 czerwca 2002 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1605)

 • Dz. U. L139 - 14 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2005 z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L139 - 13 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 841/2005 z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L139 - 7 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 840/2005 z dnia 31 maja 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L139 - 5 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 839/2005 z dnia 1 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L139 - 3 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 838/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 131/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu

 • Dz. U. L139 - 1 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 837/2005 z dnia 23 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.