Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 139 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2005 r. zezwalająca Hiszpanii na przedłużenie o trzy lata zastosowania środka tymczasowego polegającego na wyłączeniu z systemu pomocy wyrównawczej produktów wprowadzanych do obrotu, pochodzących z nowych plantacji bananów posadzonych od dnia 1 czerwca 2002 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1605)

Data ogłoszenia:2005-06-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 139 POZ 19

2.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/19

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 maja 2005 r. zezwalająca Hiszpanii na przedłużenie o trzy lata zastosowania środka tymczasowego polegającego na wyłączeniu z systemu pomocy wyrównawczej produktów wprowadzanych do obrotu, pochodzących z nowych plantacji bananów posadzonych od dnia 1 czerwca 2002 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1605)

(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny)

(2005/410/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 404/93 z dnia 13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku sektora bananów (1), w szczególności jego art. 12 ust. 9 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

do wykorzystania zasobów wodnych, w celu utrzymania stabilności gleby i równowagi społeczno-gospodarczej, jak również zachowania charakterystycznych elementów krajobrazu. Po zbadaniu złożonego przez Hiszpanię wniosku o zezwolenie na przedłużenie o okres trzech lat środka polegającego na wyłączeniu z pomocy wyrównawczej, można stwierdzić jego zgodność z celem i postanowieniami art. 12 ust. 9 rozporządzenia (EWG) nr 404/93. Należy zatem wniosek ten przyjąć. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Bananów,

Artykuł 12 ust. 9 rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 stanowi, że Państwo Członkowskie może wprowadzić środki przejściowe polegające na wyłączeniu z pomocy wyrównawczej produktów wprowadzanych do obrotu pochodzących z nowych plantacji bananów, jeśli według Państwa Członkowskiego stanowi to ryzyko dla zrównoważonego rozwoju stref produkcyjnych, a szczególnie dla ochrony środowiska, gleby i charakterystycznych elementów krajobrazu. Decyzją 2002/414/WE (2) Komisja zezwoliła Hiszpanii na wprowadzenie na okres trzech lat środka tymczasowego polegającego na wyłączeniu z pomocy wyrównawczej produktów wprowadzanych do obrotu pochodzących z nowych plantacji bananów posadzonych od dnia 1 czerwca 2002 r. W dniu 15 kwietnia 2005 r. Hiszpania złożyła w Komisji wniosek o zezwolenie na przedłużenie o okres następnych trzech lat środka wyłączenia z pomocy wyrównawczej na Wyspach Kanaryjskich produktów wprowadzonych na rynek, pochodzących z nowych plantacji bananów posadzonych po dniu 1 czerwca 2002 r. Prośbę motywuje potrzebą umocnienia pozytywnych skutków stosowania środka wprowadzonego w czerwcu 2002 r., w szczególności zniechęcających do tworzenia nowych plantacji poza tradycyjnymi strefami produkcji w celu ochrony środowiska, szczególnie w odniesieniu

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Złożony do Komisji wniosek Hiszpani o zezwolenie na przedłużenie o okres trzech lat, środka polegającego na wyłączeniu z pomocy wyrównawczej, o której mowa w art. 12 ust. 9 rozporządzenia (EWG) nr 404/93 produktów wprowadzanych na rynek, pochodzących z nowych plantacji bananów posadzonych od dnia 1 czerwca 2002 r., dopuszczonego decyzją 2002/414/WE, zostaje przyjęty. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Hiszpanii. Sporządzono w Brukseli, dnia 31 maja 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

(2)

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 47 z 25.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 148 z 6.6.2002, str. 28.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 139 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 29 z 20052.6.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 830/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniającego po raz piąty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (Dz.U. L 137 z 31.5.2005)

 • Dz. U. L139 - 25 z 20052.6.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/411/WPZiB z dnia 30 maja 2005 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Sudanowi i uchylające wspólne stanowisko 2004/31/WPZiB

 • Dz. U. L139 - 20 z 20052.6.2005

  Zalecenie urzędu nadzoru EFTA nr 55/04/COL z dnia 30 marca 2004 r. dotyczące skoordynowanego programu monitorowania na 2004 r. w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz na ich powierzchni

 • Dz. U. L139 - 16 z 20052.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2005 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2003/804/WE ustanawiającej warunki zdrowotne dla zwierząt oraz wymagania certyfikacyjne dla przywozu mięczaków, ich jaj i gamet w celu ich dalszego wzrostu, tuczenia, przenoszenia lub konsumpcji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1585) (1)

 • Dz. U. L139 - 14 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2005 z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L139 - 13 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 841/2005 z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L139 - 7 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 840/2005 z dnia 31 maja 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L139 - 5 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 839/2005 z dnia 1 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L139 - 3 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 838/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 131/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu

 • Dz. U. L139 - 1 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 837/2005 z dnia 23 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.