Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 139 POZ 20

Tytuł:

Zalecenie urzędu nadzoru EFTA nr 55/04/COL z dnia 30 marca 2004 r. dotyczące skoordynowanego programu monitorowania na 2004 r. w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz na ich powierzchni

Data ogłoszenia:2005-06-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 139 POZ 20

Strona 1 z 3
L 139/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.6.2005

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA

ZALECENIE URZĘDU NADZORU EFTA NR 55/04/COL z dnia 30 marca 2004 r. dotyczące skoordynowanego programu monitorowania na 2004 r. w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz na ich powierzchni

URZĄD NADZORU EFTA,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), w szczególności jego art. 109 i protokół 1, uwzględniając Porozumienie pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. b) oraz protokół 1, uwzględniając akt prawny określony w pkt 38 rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG (Dyrektywa Rady 86/362/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni (1)), ostatnio zmieniony i dostosowany do Porozumienia EOG na mocy jego protokołu 1, w szczególności jego art. 7 ust. 2 lit. b), uwzględniając akt prawny określony w pkt 54 rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (2)), ostatnio zmieniony i dostosowany do Porozumienia EOG na mocy jego protokołu 1, w szczególności jego art. 4 ust. 2 lit. b), Po konsultacji z Komitetem ds. Środków Spożywczych EFTA wspierającym Urząd Nadzoru EFTA, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

wienia dokonania rzeczywistych ocen dane dotyczące monitorowania pozostałości pestycydów powinny być dostępne w odniesieniu do wielu produktów spożywczych, które stanowią główne składniki diety europejskiej. Ogólnie znany jest fakt, że ok. 20–30 produktów spożywczych stanowi główne składniki diety europejskiej. Mając na uwadze zasoby dostępne na poziomie krajowym dla monitorowania pozostałości pestycydów, Państwa EFTA są w stanie rocznie analizować jedynie próbki ośmiu produktów w ramach skoordynowanego programu monitorowania. Obserwuje się zmiany w wykorzystywaniu pestycydów w okresach trzyletnich. A zatem ogólnie każdy pestycyd powinien być monitorowany w 20–30 produktach spożywczych w cyklach trzyletnich.

(2)

Pozostałości wszystkich pestycydów objętych niniejszym zaleceniem powinny być monitorowane w 2004 r., ponieważ pozwoli to wykorzystać te dane w celu oszacowania rzeczywistego narażenia na ich obecność w diecie.

Urząd Nadzoru EFTA powinien podejmować stopniowe działania w kierunku wypracowania systemu, który pozwoli na oszacowanie rzeczywistego narażenia na obecność danego pestycydu w diecie. W celu umożli-

Konieczne jest systematyczne statystyczne podejście do liczby próbek, które mają być pobrane podczas każdego działania dotyczącego skoordynowanego monitorowania. Takie podejście określone zostało przez Komisję w Codex Alimentarius (3). W oparciu o dwumianowy rozkład prawdopodobieństwa można obliczyć, że przebadanie 650 próbek daje pewność większą niż 99 % wykrycia jednej próbki zawierającej pozostałości pestycydu przekraczające limit oznaczenia (LOD), podczas gdy mniej niż 1 % produktów pochodzenia roślinnego zawiera pozostałości przekraczające poziom LOD. Wymienione próbki powinny być pobierane na terytorium całego EOG. W odniesieniu do Państw EFTA zaleca się pobieranie co najmniej 12 próbek dla danego produktu na rok, stosownie do liczby ludności i konsumentów.

(3) Codex Alimentarius, Pesticide Residues in Foodstuffs (pozostałości pestycydów w środkach spożywczych), Rzym 1994, ISBN 92-5-203271-1; Vol. 2, str. 372.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 139 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 29 z 20052.6.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 830/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniającego po raz piąty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (Dz.U. L 137 z 31.5.2005)

 • Dz. U. L139 - 25 z 20052.6.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/411/WPZiB z dnia 30 maja 2005 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Sudanowi i uchylające wspólne stanowisko 2004/31/WPZiB

 • Dz. U. L139 - 19 z 20052.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2005 r. zezwalająca Hiszpanii na przedłużenie o trzy lata zastosowania środka tymczasowego polegającego na wyłączeniu z systemu pomocy wyrównawczej produktów wprowadzanych do obrotu, pochodzących z nowych plantacji bananów posadzonych od dnia 1 czerwca 2002 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1605)

 • Dz. U. L139 - 16 z 20052.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2005 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2003/804/WE ustanawiającej warunki zdrowotne dla zwierząt oraz wymagania certyfikacyjne dla przywozu mięczaków, ich jaj i gamet w celu ich dalszego wzrostu, tuczenia, przenoszenia lub konsumpcji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1585) (1)

 • Dz. U. L139 - 14 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2005 z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L139 - 13 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 841/2005 z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L139 - 7 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 840/2005 z dnia 31 maja 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L139 - 5 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 839/2005 z dnia 1 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L139 - 3 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 838/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 131/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu

 • Dz. U. L139 - 1 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 837/2005 z dnia 23 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.