Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 139 POZ 25

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2005/411/WPZiB z dnia 30 maja 2005 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Sudanowi i uchylające wspólne stanowisko 2004/31/WPZiB

Data ogłoszenia:2005-06-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 139 POZ 25

Strona 1 z 3
2.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/25

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2005/411/WPZiB z dnia 30 maja 2005 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Sudanowi i uchylające wspólne stanowisko 2004/31/WPZiB

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Członkowskich wszystkich osób wskazanych przez Komitet ustanowiony na mocy ustępu 3 tej rezolucji (zwany dalej „Komitetem”).

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

UNSCR 1591 (2005) nakazuje również zamrożenie wszystkich funduszy, aktywów finansowych i zasobów gospodarczych, które bezpośrednio lub pośrednio stanowią własność lub są we władaniu osób wskazanych przez Komitet lub podmiotów należących lub kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez te osoby lub inne osoby działające w ich imieniu lub pod ich kierownictwem.

(1)

W dniu 9 stycznia 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/31/WPZiB (1) dotyczące nałożenia na Sudan embarga na broń, amunicję i sprzęt wojskowy.

(7)

(2)

W dniu 10 czerwca 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/510/WPZiB zmieniające wspólne stanowisko 2004/31/WPZiB w celu wprowadzenia zwolnień z embarga dla Komisji ds. Zawieszenia Broni pod przewodnictwem Unii Afrykańskiej.

UNSCR 1591 (2005) potwierdza ponadto środki nałożone przez UNSCR 1556 (2004) i przewiduje, że środki te mają także zastosowanie do wszystkich stron porozumienia o zawieszeniu broni z Ndżameny oraz innych stron konfliktu w prowincjach Darfur Północny, Darfur Południowy oraz Darfur Zachodni.

(8)

(3)

Rada uznaje za stosowne utrzymanie embarga na broń przeciwko Sudanowi. Celem polityki Unii Europejskiej w tym zakresie jest wspieranie trwałego pokoju i pojednania w Sudanie.

(4)

W dniu 30 lipca 2004 r. Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 1556 (2004), zwaną dalej „UNSCR 1556 (2004)”, nakładającą embargo na broń na wszelkie osoby i podmioty pozarządowe, w tym Dżandżawid, działające w prowincjach Darfur Północny, Darfur Południowy oraz Darfur Zachodni.

Ustęp 4 UNSCR 1591(2005) przewiduje, że środki dotyczące wjazdu na terytoria Państw Członkowskich lub tranzytu przez te terytoria oraz środki dotyczące zamrożenia funduszy, aktywów finansowych i zasobów gospodarczych wchodzą w życie z dniem 28 kwietnia 2005 r., chyba że przed upływem tego terminu Rada Bezpieczeństwa uzna, że strony konfliktu w Darfurze wywiązały się ze wszystkich swoich zobowiązań i spełniły wszystkie żądania Rady Bezpieczeństwa, o których mowa w UNSCR 1556 (2004) oraz rezolucjach 1564 (2004) i 1574 (2004), oraz podjęły natychmiastowe kroki w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia o zawieszeniu broni z Ndżameny oraz protokołów z Abudży, w tym powiadomienia o pozycjach wojsk, w celu ułatwienia niesienia pomocy humanitarnej oraz w celu podjęcia pełnej współpracy z misją Unii Afrykańskiej.

(5)

W dniu 29 marca 2005 r. Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 1591 (2005), zwaną dalej „UNSCR 1591 (2005)”, nakładającą środki uniemożliwiające wjazd na lub tranzyt przez terytoria Państw

(9)

Należy połączyć w ramach jednego aktu prawnego środki nałożone na mocy wspólnego stanowiska 2004/31/WPZiB oraz środki, które mają zostać nałożone zgodnie z UNSCR 1591 (2005).

(1) Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 55. Wspólne stanowisko zmienione wspólnym stanowiskiem 2004/510/WPZiB (Dz.U. L 209 z 11.6.2004, str. 28).

(10)

W związku z tym wspólne stanowisko 2004/31/WPZiB powinno zostać uchylone.

L 139/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.6.2005

(11)

Wprowadzenie w życie niektórych środków wymaga działania Wspólnoty,

przez te osoby lub inne osoby działające w ich imieniu lub pod ich kierownictwem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 139 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 29 z 20052.6.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 830/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniającego po raz piąty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (Dz.U. L 137 z 31.5.2005)

 • Dz. U. L139 - 20 z 20052.6.2005

  Zalecenie urzędu nadzoru EFTA nr 55/04/COL z dnia 30 marca 2004 r. dotyczące skoordynowanego programu monitorowania na 2004 r. w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz na ich powierzchni

 • Dz. U. L139 - 19 z 20052.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2005 r. zezwalająca Hiszpanii na przedłużenie o trzy lata zastosowania środka tymczasowego polegającego na wyłączeniu z systemu pomocy wyrównawczej produktów wprowadzanych do obrotu, pochodzących z nowych plantacji bananów posadzonych od dnia 1 czerwca 2002 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1605)

 • Dz. U. L139 - 16 z 20052.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2005 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2003/804/WE ustanawiającej warunki zdrowotne dla zwierząt oraz wymagania certyfikacyjne dla przywozu mięczaków, ich jaj i gamet w celu ich dalszego wzrostu, tuczenia, przenoszenia lub konsumpcji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1585) (1)

 • Dz. U. L139 - 14 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2005 z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L139 - 13 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 841/2005 z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L139 - 7 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 840/2005 z dnia 31 maja 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L139 - 5 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 839/2005 z dnia 1 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L139 - 3 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 838/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 131/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu

 • Dz. U. L139 - 1 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 837/2005 z dnia 23 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.