Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 139 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 838/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 131/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu

Data ogłoszenia:2005-06-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 139 POZ 3

2.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/3

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 838/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 131/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i 301,

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2005/411/WPZiB z dnia 30 maja 2005 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Sudanowi i uchylające wspólne stanowisko 2004/31/WPZiB (1),

(4)

Wspólne stanowisko 2005/411/WPZiB potwierdza embargo i zakaz zawarte we wspólnym stanowisku 2004/31/WPZiB oraz przewiduje dodatkowe wyłączenia z embarga na broń i zakazu dostarczania pomocy, które dotyczą wszystkich osób i podmiotów w Sudanie, w celu dostosowania wykazu wyłączeń do UNSCR 1591 (2005). Ponieważ wspomniane wyłączenie ma zastosowanie do zakazu określonej pomocy finansowej i technicznej, należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 131/2004.

Dodatkowe wyłączenie powinno mieć skutek wsteczny od daty przyjęcia UNSCR 1591 (2005),

uwzględniając wniosek Komisji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Wspólne stanowisko 2004/31/WPZiB (2) przewiduje embargo na wywóz broni, amunicji i sprzętu wojskowego do Sudanu, w tym zakaz dostarczania technicznej i finansowej pomocy związanej z działaniami zbrojnymi w Sudanie. Zakaz dostarczania technicznej i finansowej pomocy związanej z działaniami zbrojnymi został wprowadzony w życie rozporządzeniem Rady (WE) nr 131/2004 z dnia 26 stycznia 2004 r. dotyczącym niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu (3).

Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 131/2004 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 4 1. Na zasadzie odstępstwa od art. 2 i 3, właściwe organy Państw Członkowskich wymienione w Załączniku mogą zezwolić na finansowanie i pomoc finansową oraz pomoc techniczną związaną z:

(2)

W świetle ostatnich wydarzeń w Sudanie, w szczególności nieustannego naruszania przez wszystkie strony konfliktu w Darfurze porozumienia o zawieszeniu broni podpisanego w dniu 8 kwietnia 2004 r. w Ndżamenie i protokołów z Abudży podpisanych w dniu 9 listopada 2004 r., a także w świetle niedotrzymania przez rząd Sudanu i siły rebeliantów oraz inne grupy zbrojne w Darfurze swoich zobowiązań i niespełnienia żądań Rady Bezpieczeństwa, Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła w dniu 29 marca 2005 r. rezolucję 1591 (2005), zwaną dalej „UNSCR 1591/2005”, nakładającą między innymi embargo na broń oraz zakaz dostarczania związanej z tym pomocy, na wszystkie strony porozumienia o zawieszeniu broni z Ndżameny oraz wszystkie inne walczące strony w Darfurze. UNSCR 1591 (2005) przewiduje pewne wyłączenia z embarga.

a) nieśmiercionośnym sprzętem wojskowym przeznaczonym wyłącznie do celów humanitarnych lub ochronnych, lub dla programów rozwoju instytucjonalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Afrykańskiej, Unii Europejskiej oraz Wspólnoty;

b) materiałami przeznaczonymi dla operacji zarządzania kryzysowego prowadzonych przez Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych i Unię Afrykańską;

c) sprzętem do usuwania min oraz materiałami przeznaczonymi do stosowania przy usuwaniu min; d) wprowadzaniem w życie całościowego porozumienia pokojowego podpisanego przez rząd Sudanu i przez Ludowy Ruch/Armię Wyzwolenia Sudanu w Nairobi (Kenia) w dniu 9 stycznia 2005 r.

(1) Patrz: str. 25 niniejszego Dziennika Urzędowego. (2) Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 55. Wspólne stanowisko zmienione wspólnym stanowiskiem 2004/510/WPZiB (Dz.U. L 209 z 11.6.2004, str. 28). (3) Dz.U. L 21 z 28.1.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1516/2004 (Dz.U. L 278 z 27.8.2004, str. 15).

2. Nie udziela się zezwoleń na działania, które już miały miejsce.”

L 139/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.6.2005

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 29 marca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 maja 2005 r. W imieniu Rady

F. BODEN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 139 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 29 z 20052.6.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 830/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniającego po raz piąty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (Dz.U. L 137 z 31.5.2005)

 • Dz. U. L139 - 25 z 20052.6.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/411/WPZiB z dnia 30 maja 2005 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Sudanowi i uchylające wspólne stanowisko 2004/31/WPZiB

 • Dz. U. L139 - 20 z 20052.6.2005

  Zalecenie urzędu nadzoru EFTA nr 55/04/COL z dnia 30 marca 2004 r. dotyczące skoordynowanego programu monitorowania na 2004 r. w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz na ich powierzchni

 • Dz. U. L139 - 19 z 20052.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2005 r. zezwalająca Hiszpanii na przedłużenie o trzy lata zastosowania środka tymczasowego polegającego na wyłączeniu z systemu pomocy wyrównawczej produktów wprowadzanych do obrotu, pochodzących z nowych plantacji bananów posadzonych od dnia 1 czerwca 2002 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1605)

 • Dz. U. L139 - 16 z 20052.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2005 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2003/804/WE ustanawiającej warunki zdrowotne dla zwierząt oraz wymagania certyfikacyjne dla przywozu mięczaków, ich jaj i gamet w celu ich dalszego wzrostu, tuczenia, przenoszenia lub konsumpcji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1585) (1)

 • Dz. U. L139 - 14 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2005 z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L139 - 13 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 841/2005 z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L139 - 7 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 840/2005 z dnia 31 maja 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L139 - 5 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 839/2005 z dnia 1 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L139 - 1 z 20052.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 837/2005 z dnia 23 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.