Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 14 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 72/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. zawieszające preferencyjne stawki celne i przywracające Wspólną Taryfę Celną na przywóz goździków jednokwiatowych (bloom) pochodzących z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

Data ogłoszenia:2005-01-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 14 POZ 13

18.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 14/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 72/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. zawieszające preferencyjne stawki celne i przywracające Wspólną Taryfę Celną na przywóz goździków jednokwiatowych (bloom) pochodzących z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 700/88 (4) ustanawia warunki stosowania rozpatrywanego systemu.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 4088/87 z dnia 21 grudnia 1987 r. ustalające warunki stosowania preferencyjnych stawek celnych w przywozie niektórych kwiatów pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy (1), w szczególności jego art. 5 ust. 5 lit. b),

Na podstawie spostrzeżeń dokonanych zgodnie z postanowieniami rozporządzeń (EWG) nr 4088/87 i (EWG) nr 700/88 należy uznać, że warunki zawieszenia preferencyjnych stawek celnych, przewidziane w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 4088/87, są spełnione w odniesieniu do goździków jednokwiatowych (bloom) pochodzących z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy. Należy przywrócić Wspólną Taryfę Celną.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Kontyngent rozpatrywanych produktów odnosi się do okresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. W konsekwencji zawieszenie preferencyjnych stawek celnych i przywrócenie Wspólnej Taryfy Celnej stosuje się najpóźniej do końca tego okresu.

(1)

Rozporządzenie (EWG) nr 4088/87 określa warunki stosowania preferencyjnych stawek celnych dla róż wielkokwiatowych, róż drobnokwiatowych, goździków jednokwiatowych (bloom) i goździków wielokwiatowych (spray) w granicach kontyngentów taryfowych otwartych corocznie na przywóz do Wspólnoty świeżych kwiatów ciętych.

(7)

Komisja powinna przyjąć omawiane środki w odstępie czasowym między zebraniami Komitetu Zarządzającego ds. Żywych Roślin i Produktów Kwiatowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 (2) dotyczy otwarcia i zarządzania wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi w odniesieniu do kwiatów i pąków kwiatowych, ciętych, świeżych, pochodzących z Cypru, Egiptu, Izraela, Malty, Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy.

Artykuł 1 Zawiesza się preferencyjne stawki celne, ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 747/2001, oraz przywraca się Wspólną Taryfę Celną w odniesieniu do przywozu goździków jednokwiatowych (bloom) (kod CN ex 0603 10 20) pochodzących z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 71/2005 (3) ustala wspólnotowe ceny producenta i przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu tego systemu.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2005 r.

(4) Dz.U. L 72 z 18.3.1988, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2062/97 (Dz.U. L 289 z 22.10.1997, str. 1).

(1) Dz.U. L 382 z 31.12.1987, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1300/97 (Dz.U. L 177 z 5.7.1997, str. 1). 2) Dz.U. L 109 z 19.4.2001, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2256/2004 (Dz.U. L 385 z 29.12.2004, str. 24). (3) Patrz: str. 11 niniejszego Dziennika Urzędowego.

L 14/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.1.2005

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 17 stycznia 2005 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 14 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L14 - 34 z 200518.1.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1851/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 323 z dnia 26.10.2004 r.)

 • Dz. U. L14 - 18 z 200518.1.2005

  Dyrektywa Rady 2004/117/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca dyrektywy 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE oraz 2002/57/WE w odniesieniu do badań przeprowadzanych pod nadzorem urzędowym oraz równoważności materiału siewnego produkowanego w krajach trzecich

 • Dz. U. L14 - 15 z 200518.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 73/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 18 stycznia 2005 r.

 • Dz. U. L14 - 11 z 200518.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 71/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L14 - 10 z 200518.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz ryżu okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2031/2004

 • Dz. U. L14 - 9 z 200518.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie ofert złożonych w ramach przetargu na dopłatę do wywozu ryżu łuskanego długoziarnistego typu B do Réunion na mocy rozporządzenia (WE) nr 2033/2004

 • Dz. U. L14 - 8 z 200518.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2005

 • Dz. U. L14 - 5 z 200518.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 67/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2879/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich

 • Dz. U. L14 - 3 z 200518.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 66/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L14 - 1 z 200518.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 65/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.