Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 14 POZ 18

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2004/117/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca dyrektywy 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE oraz 2002/57/WE w odniesieniu do badań przeprowadzanych pod nadzorem urzędowym oraz równoważności materiału siewnego produkowanego w krajach trzecich

Data ogłoszenia:2005-01-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 14 POZ 18

Strona 1 z 17
L 14/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.1.2005

DYREKTYWA RADY 2004/117/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca dyrektywy 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE oraz 2002/57/WE w odniesieniu do badań przeprowadzanych pod nadzorem urzędowym oraz równoważności materiału siewnego produkowanego w krajach trzecich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(3)

Rady 66/400/EWG, 66/401/EWG, 66/402/EWG oraz 69/208/EWG (8) określa organizację wspólnotowego tymczasowego doświadczenia, by ocenić czy pobieranie próbek materiału siewnego oraz badanie materiału siewnego pod urzędowym nadzorem mogą stanowić lepsze alternatywy dla procedur urzędowej kwalifikacji materiału siewnego, bez znaczącego pogorszenia jakości materiału siewnego. Wyniki doświadczenia wykazały, że w określonych warunkach możliwe jest uproszczenie procedur urzędowej kwalifikacji materiału siewnego bez znaczącego spadku jakości materiału siewnego w porównaniu z jakością otrzymaną w ramach systemu urzędowego pobierania próbek materiału siewnego i badania materiału siewnego. Dlatego też stosownym jest zapewnić, aby te uproszczone procedury były stosowane w perspektywie długoterminowej oraz były rozszerzone na uprawy warzyw. Dyrektywa Rady 98/96/WE (9) zmieniająca, między innymi w odniesieniu do nieurzędowych inspekcji polowych, dyrektywy 66/400/EWG, 66/401/EWG, 66/402/EWG oraz 69/208/EWG określa zasady procedur kwalifikacji dla inspekcji polowych pod urzędowym nadzorem. Szczegółowa ocena tych procedur wykazała, że inspekcje polowe pod urzędowym nadzorem powinny zostać rozszerzone na wszystkie uprawy dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego. Ocena wykazała, że proporcja obszarów zgłoszonych do urzędowej kwalifikacji oraz zbadanych i sprawdzonych przez inspektorów urzędowych powinna zostać zmniejszona. Stosownym jest dostosowanie dyrektywy 2002/54 do innych dyrektyw dotyczących materiału siewnego w związku z możliwością przyznania odstępstw Państwom Członkowskim, w których uprawa buraka oraz obrót materiałem siewnym buraka ma niewielkie znaczenie gospodarcze. Zakres wspólnotowej równoważności materiału siewnego w odniesieniu do materiału siewnego zebranego w państwie trzecim jest obecnie ograniczony do pewnych kategorii materiału siewnego. Mając na uwadze zwłaszcza zmianę sytuacji na poziomie międzynarodowym, system równoważności powinien zostać rozszerzony na wszystkie rodzaje różnego materiału siewnego, jeśli idzie o jego cechy charakterystyczne, wymagania dotyczące badania, oznaczania i zamykania, ustanowione dyrektywami 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE oraz 2002/57/WE.

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2),

a także mając na uwadze, co następuje: Na mocy dyrektywy Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych (3), dyrektywy Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym zbóż (4), dyrektywy Rady 2002/54/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka (5), dyrektywy Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (6), dyrektywy Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (7), materiał siewny może zostać urzędowo zakwalifikowany jedynie wówczas, gdy warunki, jakie muszą być spełnione przez materiał siewny zostały ustalone w drodze urzędowego badania materiału siewnego przeprowadzonego na próbkach materiału siewnego pobranego specjalnie w celu badania materiału siewnego.

(1)

(4)

(5)

(2)

Decyzja Komisji 98/320/WE z dnia 27 kwietnia 1998 r. w sprawie organizacji tymczasowego doświadczenia dotyczącego pobierania próbek materiału siewnego oraz badania materiału siewnego zgodnie z dyrektywami

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 14 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L14 - 34 z 200518.1.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1851/2004 z dnia 25 października 2004 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 323 z dnia 26.10.2004 r.)

 • Dz. U. L14 - 15 z 200518.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 73/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 18 stycznia 2005 r.

 • Dz. U. L14 - 13 z 200518.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 72/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. zawieszające preferencyjne stawki celne i przywracające Wspólną Taryfę Celną na przywóz goździków jednokwiatowych (bloom) pochodzących z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L14 - 11 z 200518.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 71/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L14 - 10 z 200518.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz ryżu okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2031/2004

 • Dz. U. L14 - 9 z 200518.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie ofert złożonych w ramach przetargu na dopłatę do wywozu ryżu łuskanego długoziarnistego typu B do Réunion na mocy rozporządzenia (WE) nr 2033/2004

 • Dz. U. L14 - 8 z 200518.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2005

 • Dz. U. L14 - 5 z 200518.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 67/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2879/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich

 • Dz. U. L14 - 3 z 200518.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 66/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L14 - 1 z 200518.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 65/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.