Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 140 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2005 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1525) (1)

Data ogłoszenia:2005-06-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 140 POZ 11

3.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/11

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 maja 2005 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1525)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/412/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystystyk Wspólnoty (1), w szczególności jego art. 20 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Włoski Bank Centralny i Hiszpański Bank Centralny powinny być uznane za instytucje spełniające wymagane warunki i dlatego powinny zostać dodane do wykazu agencji, organizacji i instytucji, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 831/2002. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Poufności Danych Statystycznych,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002 z dnia 17 maja 2002 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych (2) ma na celu ustalenie, do celów przygotowania wniosków statystycznych w celach naukowych, warunków, na których może zostać przyznany dostęp do poufnych danych przekazywanych instytucji Wspólnoty, a także zasad współpracy pomiędzy Wspólnotą a organami krajowymi w celu ułatwienia takiego dostępu. Decyzja Komisji 2004/452/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. (3) określiła wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych. Załącznik do decyzji Komisji 2004/452/WE określającej wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych, zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 25 maja 2005 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

(2)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 133 z 18.5.2002, str. 7. (3) Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str. 1.

L 140/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.6.2005

ZAŁĄCZNIK Instytucje, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych Europejski Bank Centralny Hiszpański Bank Centralny Włoski Bank Centralny

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 140 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L140 - 14 z 20053.6.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 834/2005 z dnia 31 maja 2005 r. zmieniającego kwotę korygującą do refundacji dla zbóż (Dz.U. L 138 z 1.6.2005)

 • Dz. U. L140 - 13 z 20053.6.2005

  Sprostowanie do decyzji Komisji 97/447/WE z dnia 16 lipca 1997 r. zwalniającej przywóz niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej z przedłużenia przez rozporządzenie Rady (WE) nr 71/97 stosowania cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93 i utrzymanego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1524/2000 (Dz.U. L 193 z 22.7.1997)

 • Dz. U. L140 - 10 z 20053.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 849/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 641/2005

 • Dz. U. L140 - 9 z 20053.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 848/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L140 - 8 z 20053.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 847/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L140 - 6 z 20053.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 846/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L140 - 5 z 20053.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 845/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 27. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L140 - 3 z 20053.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 844/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 3 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L140 - 1 z 20053.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 843/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.