Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 141 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 850/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2500/2001 w celu umożliwienia wdrożenia pomocy wspólnotowej zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002

Data ogłoszenia:2005-06-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 141 POZ 1

4.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 850/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2500/2001 w celu umożliwienia wdrożenia pomocy wspólnotowej zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 181a ust. 2,

W dziedzinie pomocy przedakcesyjnej ważne jest zachowanie ujednoliconego podejścia, dlatego też powinno zostać użyte takie samo sformułowanie jak to przewidziane w rozporządzeniach (EWG) nr 3906/89 (Phare) oraz (WE) nr 2666/2000 (CARDS) (3) oraz (WE) nr 2666/2000 (CARDS) (4).

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2500/2001 z dnia 17 grudnia 2001 r. dotyczące przedakcesyjnej pomocy finansowej dla Turcji (5) należy odpowiednio zmienić,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2500/2001 dodaje się artykuł w brzmieniu:

(1)

Artykuł 54 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2) („rozporządzenie finansowe”) pozwala na wykonywanie budżetu Wspólnoty poprzez scentralizowane zarządzanie pośrednie oraz określa szczególne warunki dotyczące wykonywania budżetu.

„Artykuł 6a Komisja może, w granicach określonych w art. 54 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (*), zdecydować o powierzeniu zadań władzy publicznej, w szczególności zadań związanych z wykonaniem budżetu, organom wymienionym w art. 54 ust. 2 tego rozporządzenia. Organom określonym w art. 54 ust. 2 lit. c) tego rozporządzenia mogą zostać powierzone zadania władzy publicznej, jeśli posiadają one uznaną pozycję międzynarodową, stosują międzynarodowo uznane systemy zarządzania i kontroli oraz podlegają władzom publicznym. ___________ (*) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.”.

(2)

W dziedzinie pomocy przedakcesyjnej scentralizowane zarządzanie pośrednie w postaci określonej w art. 54 ust. 2 lit. c) rozporządzenia finansowego okazało się w przeszłości cennym narzędziem, szczególnie w zakresie działalności Biura Wymiany Informacji i Pomocy Technicznej (TAIEX).

(3)

W ciągu ostatnich lat Turcja była głównym podmiotem korzystającym z TAIEX, dlatego też powinna zostać zachowana możliwość korzystania przez nią tego z instrumentu także zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu finansowym.

(1) Opinia wydana dnia 28 kwietnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(3) Dz.U. L 375 z 23.12.1989, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2257/2004 (Dz.U. L 389 z 30.12.2004, str. 1). (4) Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2257/2004. (5) Dz.U. L 342 z 27.12.2001, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 769/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 1).

L 141/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.6.2005

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 maja 2005 r. W imieniu Rady

F. BODEN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 141 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L141 - 31 z 20054.6.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 770/2005 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii (Dz.U. L 128 z 21.5.2005)

 • Dz. U. L141 - 30 z 20054.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 1 czerwca 2005 r. upoważniająca Maltę do stosowania systemu zastępującego badania statystyczne dotyczące pogłowia bydła ustanowionego na mocy tytułu I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1588) (1)

 • Dz. U. L141 - 29 z 20054.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2005 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2003/634/WE zatwierdzającej programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1563) (1)

 • Dz. U. L141 - 24 z 20054.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2005 r. zmieniająca decyzje 2004/696/WE i 2004/863/WE dotyczące finansowego wkładu Wspólnoty w programy zwalczania i monitorowania TSE w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1550)

 • Dz. U. L141 - 10 z 20054.6.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/37/WE z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L141 - 8 z 20054.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 853/2005 z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniające po raz czterdziesty siódmy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L141 - 6 z 20054.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 852/2005 z dnia 3 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L141 - 3 z 20054.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 851/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu w odniesieniu do mechanizmu wzajemności

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.