Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 141 POZ 10

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/37/WE z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (1)

Data ogłoszenia:2005-06-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 141 POZ 10

Strona 1 z 6
L 141/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.6.2005

DYREKTYWA KOMISJI 2005/37/WE z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 86/362/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni (1), w szczególności jej art. 10, uwzględniając dyrektywę Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (2), w szczególności jej art. 7, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (3), w szczególności jej art. 4 ust. 1 lit. f), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W przypadku gdy nie istnieje wspólnotowy ani tymczasowy NDPP, Państwa Członkowskie mają ustanowić krajowy tymczasowy NDPP zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG, zanim możliwe będzie wydanie zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające wspomniane substancje czynne. Wspólnotowe NDPP oraz poziomy zalecane w Codex Alimentarius są ustalane i oceniane z zastosowaniem podobnych procedur. W kodeksie tym znajduje się ograniczona ilość NDPP dla hydrazydu kwasu maleinowego. W dyrektywie 90/642/EWG zawarto już wspólnotowe NDPP dla hydrazydu kwasu maleinowego (dyrektywa oraz w dyrektywach Rady 1993/58/EWG) (8) 86/362/EWG i 90/642/EWG dla propyzamidu (dyrektywa Rady 1996/32/WE (9) i 1996/33/WE (10)). Uwzględniono je przy ustalaniu rozpatrywanych NDPP za pomocą modyfikacji w treści niniejszej dyrektywy. NDPP zawarte w Kodeksie, które będą zalecane do wycofania w najbliższej przyszłości, nie zostały uwzględnione. NDPP w oparciu o Kodeks zostały ocenione w świetle ryzyka dla konsumentów. W oparciu o analizy dostępne Komisji nie ustanowiono żadnego ryzyka podczas stosowania toksykologicznych punktów końcowych. W odniesieniu do włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG rozpatrywanych substancji czynnych, odpowiednie oceny techniczne i naukowe zostały sfinalizowane w formie sprawozdań z przeglądów Komisji. Sprawozdania z oceny dla wspomnianych substancji zostały sfinalizowane w dniach wspomnianych w dyrektywach Komisji cytowanych w motywach 1 i 2. Sprawozdania te przyczyniły się do ustalenia dopuszczalnej dziennej dawki (ADI) oraz, jeżeli to konieczne, granicznej dawki referencyjnej (ARfD) dla rozpatrywanych substancji. Narażenie konsumentów na działanie artykułów żywnościowych poddawanych obróbce z zastosowaniem rozpatrywanych substancji czynnych zostało ocenione zgodnie z procedurami wspólnotowymi. Uwzględniono również wytyczne opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia (11) a także opinię Komitetu Naukowego ds. Roślin (12) w sprawie przyjętej metodologii. Wyciągnięto wniosek, że zaproponowane NDDP nie będą prowadzić do tych ADI i ARfD, których poziom został przekroczony.

(5)

Następujące istniejące substancje czynne zostały włączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG: hydrazyd kwasu maleinowego na podstawie dyrektywy Komisji 2003/31/WE (4); propyzamid na podstawie dyrektywy Komisji 2003/39/WE (5); a także mekoprop i mekoprop-P na podstawie dyrektywy Komisji 2003/70/WE (6). Nowe substancje czynne, tj. izoksaflutol, trifloksystrobina, karfentrazon etylowy i fenamidon zostały włączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG na podstawie dyrektywy Komisji 2003/68/WE (7).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 141 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L141 - 31 z 20054.6.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 770/2005 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii (Dz.U. L 128 z 21.5.2005)

 • Dz. U. L141 - 30 z 20054.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 1 czerwca 2005 r. upoważniająca Maltę do stosowania systemu zastępującego badania statystyczne dotyczące pogłowia bydła ustanowionego na mocy tytułu I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1588) (1)

 • Dz. U. L141 - 29 z 20054.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2005 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2003/634/WE zatwierdzającej programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1563) (1)

 • Dz. U. L141 - 24 z 20054.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2005 r. zmieniająca decyzje 2004/696/WE i 2004/863/WE dotyczące finansowego wkładu Wspólnoty w programy zwalczania i monitorowania TSE w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1550)

 • Dz. U. L141 - 8 z 20054.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 853/2005 z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniające po raz czterdziesty siódmy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L141 - 6 z 20054.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 852/2005 z dnia 3 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L141 - 3 z 20054.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 851/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu w odniesieniu do mechanizmu wzajemności

 • Dz. U. L141 - 1 z 20054.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 850/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2500/2001 w celu umożliwienia wdrożenia pomocy wspólnotowej zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.