Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 141 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2005 r. zmieniająca decyzje 2004/696/WE i 2004/863/WE dotyczące finansowego wkładu Wspólnoty w programy zwalczania i monitorowania TSE w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1550)

Data ogłoszenia:2005-06-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 141 POZ 24

Strona 1 z 3
L 141/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.6.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 maja 2005 r. zmieniająca decyzje 2004/696/WE i 2004/863/WE dotyczące finansowego wkładu Wspólnoty w programy zwalczania i monitorowania TSE w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1550) (2005/413/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

ubojowi we Francji. Był to pierwszy przypadek zarażenia chorobą BSE małego przeżuwacza w warunkach naturalnych.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, W swoim oświadczeniu z dnia 28 stycznia 2005 r. Panel Naukowy ds. Zagrożeń Biologicznych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) podkreślił, iż zasięg tego pojedynczego przypadku zarażenia kozy chorobą BSE we Francji powinien zostać poddany ocenie. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wskazał, iż dla przeprowadzenia tej oceny istotne będą wyniki wzmocnionych kontroli przypadków TSE u kóz. W odpowiedzi na wspomniane oświadczenie, rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (4), zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 214/2005 (5), wprowadziło od dnia 11 lutego 2005 r. nowy program monitorowania TSE u kóz. Zgodnie z nowym programem monitorowania liczba zdrowych kóz poddanych ubojowi i kóz, które padły w gospodarstwie, które mają być poddane badaniu, została znacznie zwiększona. W związku ze specyfiką sektora mięsa koziego, ograniczoną wartością do celów uboju kóz powyżej 18 miesiąca życia, oraz ze względu na znaczenie skutecznego wprowadzania w życie wzmocnionego monitorowania w celu oceny występowania BSE u kóz właściwe jest zwiększenie wysokości stawki zwracanej Państwom Członkowskim przez Wspólnotę za przeprowadzone badanie do maksymalnej kwoty 30 EUR za szybki test przeprowadzony na kozach.

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 24 ust. 5 i 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Decyzja Komisji 2004/696/WE z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wykazu programów zwalczania i monitorowania niektórych TSE kwalifikujących się do udziału finansowego Wspólnoty w 2005 r. (2) określa wykaz tych programów oraz proponowany udział i kwotę wkładu dla każdego programu.

(2)

Decyzja Komisji 2004/863/WE z dnia 30 listopada 2004 r. zatwierdza programy zwalczania i monitorowania TSE na rok 2005 niektórych Państw Członkowskich oraz ustala wysokość wkładu finansowego Wspólnoty (3).

(6)

(3)

W dniu 28 stycznia 2005 r. panel naukowy Wspólnoty, któremu przewodniczyło laboratorium referencyjne Wspólnoty zajmujące się TSE (CRL), potwierdził wykrycie gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) u kozy poddanej

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 316 z 15.10.2004, str. 91. (3) Dz.U. L 370 z 17.12.2004, str. 82.

(4) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 260/2005 (Dz.U. L 46 z 17.2.2005, str. 9). (5) Dz.U. L 37 z 10.2.2005, str. 9.

4.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/25

(7)

Ponadto, rozporządzenie (WE) 999/2001, zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 36/2005 (1), nakłada obowiązek przeprowadzania systematycznych badań mających na celu odróżnienie BSE od trzęsawki we wszystkich przypadkach TSE wykrytych u owiec i kóz od dnia 14 stycznia 2005 r. Ten środek należy uważać za kwalifikujący się do wkładu finansowego Wspólnoty w ramach programów monitorowania i zwalczania TSE w Państwach Członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 141 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L141 - 31 z 20054.6.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 770/2005 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii (Dz.U. L 128 z 21.5.2005)

 • Dz. U. L141 - 30 z 20054.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 1 czerwca 2005 r. upoważniająca Maltę do stosowania systemu zastępującego badania statystyczne dotyczące pogłowia bydła ustanowionego na mocy tytułu I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1588) (1)

 • Dz. U. L141 - 29 z 20054.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2005 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2003/634/WE zatwierdzającej programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1563) (1)

 • Dz. U. L141 - 10 z 20054.6.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/37/WE z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L141 - 8 z 20054.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 853/2005 z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniające po raz czterdziesty siódmy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L141 - 6 z 20054.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 852/2005 z dnia 3 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L141 - 3 z 20054.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 851/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu w odniesieniu do mechanizmu wzajemności

 • Dz. U. L141 - 1 z 20054.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 850/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2500/2001 w celu umożliwienia wdrożenia pomocy wspólnotowej zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.