Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 141 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 851/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu w odniesieniu do mechanizmu wzajemności

Data ogłoszenia:2005-06-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 141 POZ 3

Strona 1 z 3
4.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/3

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 851/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu w odniesieniu do mechanizmu wzajemności

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2) lit. b) pkt i),

(4)

teli jednego lub kilku Państw Członkowskich powinna powodować automatyczne ustanie tymczasowego przywrócenia obowiązku wizowego, który został wprowadzony decyzją Rady. Celem zmienionego mechanizmu solidarności jest osiągnięcie pełnej wzajemności w odniesieniu do wszystkich Państw Członkowskich oraz stworzenie skutecznego i przejrzystego mechanizmu zapewniającego taką wzajemność. Rozporządzenie (WE) nr 539/2001 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione. Należy dokonać ustaleń przejściowych na wypadek, gdy z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Państwa Członkowskie podlegają obowiązkowi wizowemu nałożonemu przez państwa trzecie wymienione w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 539/2001. W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (3), które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 lit. B decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania tej Umowy (4). Zjednoczone Królestwo i Irlandia nie są związane rozporządzeniem (WE) nr 539/2001. Nie uczestniczą one zatem w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie są nim związane ani nie podlegają jego stosowaniu. W odniesieniu do Szwajcarii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy podpisanej między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącą włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (5), które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 lit. B decyzji Rady 1999/437/WE w związku z art. 4 ust. 1 decyzji Rady 2004/849/WE (6) oraz art. 4 ust. 1 decyzji Rady 2004/860/WE (7),

uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Mechanizm określony w art. 1 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 (2) okazał się nieodpowiedni dla sprostania sytuacjom braku wzajemności, w których państwo trzecie, wymienione w załączniku II do tego rozporządzenia, to znaczy państwo trzecie, którego obywatele są zwolnieni z obowiązku wizowego, utrzymuje lub wprowadza obowiązek wizowy w stosunku do obywateli jednego lub kilku Państw Członkowskich. Solidarność z Państwami Członkowskimi, które doświadczają sytuacji braku wzajemności, wymaga dostosowania istniejącego mechanizmu w taki sposób, aby był on skuteczny. Z uwagi na powagę sytuacji braku wzajemności istotne jest, by była ona bezwarunkowo zgłaszana przez dane Państwo lub Państwa Członkowskie. W celu zapewnienia zniesienia przez dane państwo trzecie obowiązku wizowego w stosunku do obywateli danych Państw Członkowskich powinien zostać określony mechanizm łączący środki na różnych poziomach i o różnej intensywności, które mogą być podjęte w krótkim czasie. Komisja powinna więc niezwłocznie podjąć kroki w stosunku do państwa trzeciego, składać sprawozdanie Radzie i być w stanie w każdej chwili zaproponować Radzie podjęcie tymczasowej decyzji o przywróceniu obowiązku wizowego w stosunku do obywateli danego państwa trzeciego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 141 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L141 - 31 z 20054.6.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 770/2005 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii (Dz.U. L 128 z 21.5.2005)

 • Dz. U. L141 - 30 z 20054.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 1 czerwca 2005 r. upoważniająca Maltę do stosowania systemu zastępującego badania statystyczne dotyczące pogłowia bydła ustanowionego na mocy tytułu I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1588) (1)

 • Dz. U. L141 - 29 z 20054.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2005 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2003/634/WE zatwierdzającej programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1563) (1)

 • Dz. U. L141 - 24 z 20054.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2005 r. zmieniająca decyzje 2004/696/WE i 2004/863/WE dotyczące finansowego wkładu Wspólnoty w programy zwalczania i monitorowania TSE w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1550)

 • Dz. U. L141 - 10 z 20054.6.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/37/WE z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L141 - 8 z 20054.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 853/2005 z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniające po raz czterdziesty siódmy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L141 - 6 z 20054.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 852/2005 z dnia 3 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L141 - 1 z 20054.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 850/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2500/2001 w celu umożliwienia wdrożenia pomocy wspólnotowej zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.