Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 142 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 października 2003 r. w sprawie działań doraźnych zastosowanych przez Portugalię wobec RTP (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 3526) (1)

Data ogłoszenia:2005-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 142 POZ 1

Strona 1 z 31
6.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 142/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 października 2003 r. w sprawie działań doraźnych zastosowanych przez Portugalię wobec RTP (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 3526)

(Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/406/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z powyższymi postanowieniami (1) i uwzględniając te uwagi, a także mając na uwadze, co następuje:

Decyzja Komisji dotycząca wszczęcia procedury została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do zgłaszania uwag.

(4)

Komisja otrzymała uwagi władz Portugalii przedstawione w pismach z dnia 28 i 31 stycznia 2002 r., a następnie przyjęła uwagi od kilku zainteresowanych stron.

(5)

I. PROCEDURA

(1)

Na podstawie trzech skarg złożonych przez prywatną telewizję SIC w latach 1993, 1996 i 1997 Komisja została poinformowana, że Portugalia zastosowała szereg środków doraźnych oraz rocznych działań kompensacyjnych na rzecz RTP – przedsiębiorstwa publicznego nadającego programy telewizyjne.

(6)

W pismach z dnia 8 lutego i 9 maja 2002 r. zostały przedstawione uwagi SIC – autorki skargi, w liście z dnia 8 maja 2002 r. – uwagi prywatnej telewizji TVI, w piśmie z dnia 9 maja 2002 r. – uwagi Europejskiego Stowarzyszenia Prywatnych Nadawców Telewizyjnych (ACT) oraz, w piśmie z dnia 12 czerwca 2002 r., uwagi prywatnej telewizji włoskiej Mediaset. W dniach 16 maja i 4 sierpnia 2003 r. Komisja otrzymała kolejne pisma od SIC odnośnie do tej kwestii.

(2)

Pismem z dnia 15 listopada 2001 r. Komisja poinformowała władze Portugalii, iż zadecydowała o wszczęciu procedury przewidzianej w art. 88 ust. 2 Traktatu WE odnośnie do szeregu działań doraźnych zastosowanych wobec RTP.

Komisja przekazała otrzymane uwagi władzom Portugalii, które udzieliły odpowiedzi w piśmie z dnia 25 marca 2003 r. W piśmie z dnia 29 lipca 2003 r. władze Portugalii odpowiedziały na pytania dodatkowe, skierowane do nich przez Komisję.

(1) Dz.U. C 85 z 9.4.2002, str. 9.

(2) Tamże.

L 142/2

(7)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(11)

6.6.2005

Niniejsza decyzja dotyczyć będzie wyłącznie działań doraźnych, będących przedmiotem decyzji w sprawie wszczęcia procedury. W związku z tym niniejsza decyzja odnosi się do relacji finansowych pomiędzy RTP a Portugalią w okresie od 1992 do 1998 r.

Tabela 1 przedstawia rozbicie rocznych odszkodowań kompensacyjnych przyznanych RTP w okresie, którego dotyczy niniejsza decyzja.

Tabela 1

(8)

Podobnie jak decyzja dotycząca wszczęcia procedury, niniejsza decyzja nie obejmuje kwestii związanych z klasyfikacją prawną czy zgodnością z Traktatem rocznych „odszkodowań kompensacyjnych” przyznanych RTP. Ponieważ początkowo działania te uznano za istniejącą pomoc, rozpatrywane są one w drodze odrębnej procedury, zgodnie z art. 17 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 (3).

Wysokość rocznych odszkodowań kompensacyjnych 1992–1998

(w milionach PTE) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

6 200

7 100

7 145

7 200

14 500

10 350

14 000

Źródło: Uchwały Rady Ministrów nr 18/92, 21/93, 19/94, 25-A/95, 97/96, 83/97 i 1/99.

(9)

Niemniej jednak, aby mieć pełen obraz relacji finansowych pomiędzy Portugalią a RTP w okresie, którego dotyczy niniejsze dochodzenie, Komisja musi uwzględnić nie tylko działania doraźne, ale również wsparcie finansowe przyznane RTP w formie rocznych wypłat „odszkodowań kompensacyjnych”. W związku z tym w niniejszej decyzji Komisja odniesie się do rocznych „odszkodowań kompensacyjnych” tylko w zakresie koniecznym do wyjaśnienia swego stanowiska odnośnie działań doraźnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 142 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L142 - 26 z 20056.6.2005

    Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. w sprawie pomocy państwa, jakiej Wielka Brytania planuje udzielić British Energy plc (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3474) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.