Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 143 POZ 18

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/38/WE z dnia 6 czerwca 2005 r. ustanawiająca metody pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli poziomów toksyn Fusarium w środkach spożywczych (1)

Data ogłoszenia:2005-06-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 143 POZ 18

Strona 1 z 5
L 143/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.6.2005

DYREKTYWA KOMISJI 2005/38/WE z dnia 6 czerwca 2005 r. ustanawiająca metody pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli poziomów toksyn Fusarium w środkach spożywczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Konieczne jest ustalenie ogólnych kryteriów, które powinna uwzględniać metoda analizy, aby zapewnić, że laboratoria kontrolne korzystają z metod analizy o porównywalnych poziomach skuteczności.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając dyrektywę Rady 85/591/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. dotyczącą wprowadzenia wspólnotowych metod pobierania próbek i analizy w celu monitorowania środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 1 ust. 1,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: Państwa Członkowskie zapewniają, że pobieranie próbek do celów urzędowej kontroli poziomów toksyn Fusarium (deoksynivalenol, zearalenon, fumonizyny B1 i B2 i toksyna T-2 i HT-2) w środkach spożywczych odbywa się zgodnie z metodami określonymi w załączniku I.

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2001 z dnia 8 marca 2001 r. ustalające maksymalne dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (2) określa najwyższy limit dla niektórych toksyn Fusarium w niektórych środkach spożywczych.

Artykuł 2 Państwa Członkowskie zapewniają, że przygotowanie próbki i metody analizy używane w urzędowej kontroli poziomu toksyn Fusarium (deoksynivalenol, zearalenon, fumonizyny B1 i B2 i toksyna T-2 i HT-2) w środkach spożywczych odpowiadają kryteriom określonym w załączniku II.

(2)

Dyrektywa Rady 89/397/EWG z dnia 14 czerwca 1989 r. w sprawie urzędowej kontroli środków spożywczych (3) ustanawia ogólne zasady przeprowadzania kontroli środków spożywczych. Dyrektywa Rady 93/99/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie dodatkowych środków urzędowej kontroli środków spożywczych (4) wprowadza system standardów jakościowych dla laboratoriów, którym Państwa Członkowskie powierzyły urzędową kontrolę środków spożywczych.

Artykuł 3 1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 1 lipca 2006 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów i tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

(3)

Pobieranie próbek odgrywa kluczową rolę w precyzyjnym określaniu poziomów toksyn Fusarium, które są bardzo heterogennie rozmieszczone w partiach.

(1) Dz.U. L 372 z 31.12.1985, str. 50. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 77 z 16.3.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 856/2005 (Patrz: str. 3 niniejszego Dziennika Urzędowego) (3) Dz.U. L 186 z 30.6.1989, str. 23. (4) Dz.U. L 290 z 24.11.1993, str. 14. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Przyjęte przez Państwa Członkowskie przepisy zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich oficjalnej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określają Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

7.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/19

Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 5 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 143 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L143 - 45 z 20057.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. upoważniająca Francję do stosowania systemu zastępującego badania statystyczne z miesiąca maja dotyczące pogłowia bydła ustanowionego na mocy tytułu I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1626) (1)

 • Dz. U. L143 - 38 z 20057.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniająca dodatek B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1633) (1)

 • Dz. U. L143 - 34 z 20057.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 2005 r. zmieniająca dodatek A do załącznika VIII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach mleczarskim, rybnym i mięsnym na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1609) (1)

 • Dz. U. L143 - 28 z 20057.6.2005

  Umowa o współpracy pomiędzy rządem Republiki Kazachstanu i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej w dziedzinie kontrolowanej syntezy termojądrowej

 • Dz. U. L143 - 27 z 20057.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie zawarcia porozumień o współpracy pomiędzy Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a rządem Republiki Kazachstanu w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 4572)

 • Dz. U. L143 - 16 z 20057.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 859/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L143 - 11 z 20057.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu chlorku potasu pochodzącego z Republiki Białoruś lub Federacji Rosyjskiej oraz nakładające obowiązek rejestracji na przywóz chlorku potasu pochodzącego z Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L143 - 9 z 20057.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L143 - 3 z 20057.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 856/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do toksyn Fusarium (1)

 • Dz. U. L143 - 1 z 20057.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 855/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.