Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 143 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniająca dodatek B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1633) (1)

Data ogłoszenia:2005-06-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 143 POZ 38

Strona 1 z 3
L 143/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.6.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniająca dodatek B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1633)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/421/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (1), w szczególności jego załącznik IX, rozdział 5, sekcja B, podsekcja I, ust. d), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Należy zatem odpowiednio zmienić dodatek B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. W celu zapewnienia jasności należy go zastąpić. Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt został poinformowany o środkach przewidzianych niniejszą decyzją,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Dodatek do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 3 czerwca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Litwie przyznano okresy przejściowe w odniesieniu do niektórych zakładów wymienionych w dodatku B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. Dodatek B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. został zmieniony decyzjami Komisji 2004/472/WE (2) i 2004/473/WE (3). Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwych władz Litwy niektóre zakłady w sektorach: mięsnym, mleczarskim i rybnym zakończyły proces modernizacji i spełniają obecnie w pełni normy prawa wspólnotowego. Ponadto niektóre zakłady zakończyły swoją działalność.

(2)

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33. (2) Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 62. (3) Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 68.

7.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/39

ZAŁĄCZNIK „Dodatek B o którym mowa w rozdziale 5, sekcja B, podsekcja I załącznika IX (*) Wykaz zakładów, ze wskazaniem braków oraz terminów ich uzupełnienia ZAKŁADY MIĘSNE Wykaz pierwotny

Data pełnego dostosowania

Nr

Nr wet.

Nazwa zakładu

Braki

1.

77-23

UAB „Jatkančiu“, Jatkančiu K., Tauragésr, Tauragés a

Dyrektywa Rady 64/433/EWG: załącznik I, rozdział I, ust. 1 załącznik I, rozdział I, ust. 2 załącznik I, rozdział I, ust. 4 lit. c) załącznik I, rozdział I, ust. 9, 11 i 12 załącznik I, rozdział II, ust. 14 lit. a), b), c), e), f), g), h), k) i l) załącznik I, rozdział III, ust. 15 lit. b), Dyrektywa Rady 77/99/EWG: załącznik A, rozdział I, ust. 1 załącznik A, rozdział I, ust. 2 lit. a), b), c), d), e), f) i g) załącznik A, rozdział I, ust. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 i 15 załącznik B, rozdział I, ust. 1 lit. a), d), e) i f) załącznik B, rozdział I, ust. 2 lit. d), e), h) i i) Dyrektywa Rady 64/433/EWG: załącznik I, rozdział I, ust. 1 lit. a), b), c), e), f) i g) załącznik I, rozdział I, ust. 2 załącznik I, rozdział I, ust. 11 i 12 załącznik I, rozdział II, ust. 14 lit. a), b), c), e), g), h), k) i l) załącznik I, rozdział III, ust. 15 lit. b) Dyrektywa Rady 77/99/EWG: załącznik A, rozdział I, ust. 1 załącznik A, rozdział I, ust. 2 lit. a), b), c), d), e), f) i g) załącznik A, rozdział I, ust. 3, 4, 6, 8, 9, 11 i 15 załącznik B, rozdział I, ust. 1 lit. a), d), e) i f) załącznik B, rozdział I, ust. 2 lit. a), b) i j) Dyrektywa Rady 64/433/EWG: załącznik I, rozdział I, ust. 1 załącznik I, rozdział I, ust. 2 załącznik I, rozdział I, ust. 4 lit. c) załącznik I, rozdział I, ust. 5, 9, 11 i 12 załącznik I, rozdział II, ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 143 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L143 - 45 z 20057.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. upoważniająca Francję do stosowania systemu zastępującego badania statystyczne z miesiąca maja dotyczące pogłowia bydła ustanowionego na mocy tytułu I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1626) (1)

 • Dz. U. L143 - 34 z 20057.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 2005 r. zmieniająca dodatek A do załącznika VIII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach mleczarskim, rybnym i mięsnym na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1609) (1)

 • Dz. U. L143 - 28 z 20057.6.2005

  Umowa o współpracy pomiędzy rządem Republiki Kazachstanu i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej w dziedzinie kontrolowanej syntezy termojądrowej

 • Dz. U. L143 - 27 z 20057.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie zawarcia porozumień o współpracy pomiędzy Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a rządem Republiki Kazachstanu w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 4572)

 • Dz. U. L143 - 18 z 20057.6.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/38/WE z dnia 6 czerwca 2005 r. ustanawiająca metody pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli poziomów toksyn Fusarium w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L143 - 16 z 20057.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 859/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L143 - 11 z 20057.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu chlorku potasu pochodzącego z Republiki Białoruś lub Federacji Rosyjskiej oraz nakładające obowiązek rejestracji na przywóz chlorku potasu pochodzącego z Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L143 - 9 z 20057.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L143 - 3 z 20057.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 856/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do toksyn Fusarium (1)

 • Dz. U. L143 - 1 z 20057.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 855/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.