Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 143 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. upoważniająca Francję do stosowania systemu zastępującego badania statystyczne z miesiąca maja dotyczące pogłowia bydła ustanowionego na mocy tytułu I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1626) (1)

Data ogłoszenia:2005-06-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 143 POZ 45

7.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/45

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 czerwca 2005 r. upoważniająca Francję do stosowania systemu zastępującego badania statystyczne z miesiąca maja dotyczące pogłowia bydła ustanowionego na mocy tytułu I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1626)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/422/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 93/24/EWG z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących produkcji bydła (1), w szczególności jej art. 1 ust. 2 i 3,

(6)

W szczególności Francja zaproponowała metody obliczeń umożliwiające uzyskanie informacji statystycznych dla kategorii określonych w art. 3 ust. 1 dyrektywy 93/24/EWG, które nie są bezpośrednio dostępne w bazie danych określonej w tytule I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000. Francja powinna podjąć wszelkie odpowiednie kroki gwarantujące, że metody obliczeń zapewnią wymaganą precyzję danych statystycznych.

a także mając na uwadze, co następuje:

Z badania dokumentacji technicznej przekazanej przez władze francuskie wynika, że wniosek powinien zostać przyjęty.

(1)

Tytuł I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) ustanawia system identyfikacji i rejestracji bydła.

(7)

Niniejsza decyzja jest zgodna z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych ustanowionego decyzją Rady 72/279/EWG (4),

(2)

Decyzja Komisji 2001/399/WE uznaje w pełni operacyjny charakter francuskiej bazy danych bydła (3).

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(3)

Zgodnie z dyrektywą 93/24/EWG Państwa Członkowskie mogą, na swój wniosek, zostać upoważnione do korzystania z administracyjnych źródeł informacji zamiast z badań statystycznych dotyczących pogłowia bydła, pod warunkiem że spełniają wymogi określone w wyżej wspomnianej dyrektywie.

Artykuł 1 Francja jest upoważniona do zastąpienia majowych badań statystycznych dotyczących pogłowia bydła, określonych w dyrektywie 93/24/EWG, systemem identyfikacji i rejestracji bydła, określonym w tytule I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000, w celu uzyskania wszystkich informacji statystycznych wymaganych w celu wypełnienia zobowiązań wynikających ze wspomnianej dyrektywy.

(4)

Dnia 5 października 2004 r. Francja złożyła wniosek o zastąpienie majowych badań statystycznych dotyczących bydła systemem identyfikacji i rejestracji bydła. W celu uzasadnienia swojego wniosku Francja przekazała dokumentację techniczną dotyczącą struktury i aktualizacji bazy danych określonej w tytule I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000, jak również metod obliczania informacji statystycznych.

Artykuł 2 Jeżeli system określony w art. 1 przestanie być operacyjny lub nie będzie dostarczać wiarygodnych informacji statystycznych dotyczących całego pogłowia lub określonych kategorii bydła, Francja przywróci system badań statystycznych w celu oceny pogłowia bydła lub jego poszczególnych kategorii.

(4) Dz.U. L 179 z 7.8.1972, str. 1.

(1) Dz.U. L 149 z 21.6.1993, str. 5. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 204 z 11.8.2000, str. 1. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (3) Dz.U. L 140 z 24.5.2001, str. 69.

L 143/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.6.2005

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 czerwca 2005 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 143 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L143 - 38 z 20057.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniająca dodatek B do załącznika IX do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym na Litwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1633) (1)

 • Dz. U. L143 - 34 z 20057.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 2005 r. zmieniająca dodatek A do załącznika VIII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach mleczarskim, rybnym i mięsnym na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1609) (1)

 • Dz. U. L143 - 28 z 20057.6.2005

  Umowa o współpracy pomiędzy rządem Republiki Kazachstanu i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej w dziedzinie kontrolowanej syntezy termojądrowej

 • Dz. U. L143 - 27 z 20057.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie zawarcia porozumień o współpracy pomiędzy Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a rządem Republiki Kazachstanu w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 4572)

 • Dz. U. L143 - 18 z 20057.6.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/38/WE z dnia 6 czerwca 2005 r. ustanawiająca metody pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli poziomów toksyn Fusarium w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L143 - 16 z 20057.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 859/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L143 - 11 z 20057.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. przyjmujące zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu chlorku potasu pochodzącego z Republiki Białoruś lub Federacji Rosyjskiej oraz nakładające obowiązek rejestracji na przywóz chlorku potasu pochodzącego z Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L143 - 9 z 20057.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L143 - 3 z 20057.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 856/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do toksyn Fusarium (1)

 • Dz. U. L143 - 1 z 20057.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 855/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.