Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 144 POZ 43

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w programy Państw Członkowskich w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa na 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1630)

Data ogłoszenia:2005-06-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 144 POZ 43

Strona 1 z 3
8.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/43

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w programy Państw Członkowskich w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa na 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1630) (2005/424/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Aby kwalifikować się do współfinansowania, projekty pilotażowe powinny spełniać warunki ustanowione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1461/2003 z dnia 18 sierpnia 2003 r. ustanawiającym warunki dla projektów pilotażowych w odniesieniu do elektronicznego przekazu informacji w sprawie działalności połowowej oraz w odniesieniu do teledetekcji (3). Państwa Członkowskie muszą zgodnie z art. 8 decyzji 2004/465/WE przyjąć zobowiązanie wydatków w terminie 12 miesięcy od końca roku, w którym notyfikowano im niniejszą decyzję. Muszą również spełniać przepisy decyzji 2004/465/WE w odniesieniu do rozpoczynania projektów i składania wniosków o refundację. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

uwzględniając decyzję Rady 2004/465/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w programy kontroli rybołówstwa Państw Członkowskich (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Państwa Członkowskie przesłały do Komisji swoje programy kontroli rybołówstwa na rok 2005 wraz z wnioskami o wkład finansowy Wspólnoty w wydatki, które będą ponoszone w realizacji projektów zawartych w tych programach.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(2)

Wnioski dotyczące działań wymienionych w art. 4 decyzji 2004/465/WE mogą kwalifikować się do finansowania wspólnotowego.

Przedmiot Niniejsza decyzja stanowi o wkładzie finansowym Wspólnoty na rzecz działań wymienionych w art. 4 decyzji 2004/465/WE na rok 2005. Ustanawia ona wysokość wkładu finansowego Wspólnoty dla każdego Państwa Członkowskiego oraz wskaźnik wkładu finansowego Wspólnoty oraz warunki, na jakich może być przyznawany. Artykuł 2 Nowe technologie i sieci informatyczne

(3)

Właściwym będzie ustalenie maksymalnych kwot i poziomu wkładu finansowego Wspólnoty oraz ustanowienie warunków, na jakich taki wkład może być przyznawany.

(4)

Aby kwalifikować się do współfinansowania, elektroniczne urządzenia lokacyjne powinny spełniać warunki ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2244/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. ustanawiającym przepisy szczegółowe dotyczące satelitarnych systemów monitorowania statków (2).

(1) Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 114. Sprostowanie w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 36. (2) Dz.U. L 333 z 20.12.2003, str. 17.

Wydatki poniesione na zakup, instalację i pomoc techniczną w dziedzinie technologii komputerowej oraz budowy sieci informatycznych w celu umożliwienia skutecznej i bezpiecznej wymiany danych w związku z monitorowaniem, kontrolowaniem i nadzorem działalności połowowej kwalifikują się do współfinansowania w wysokości 50 % wydatków kwalifikowanych w granicach określonych w załączniku I.

(3) Dz.U. L 208 z 19.8.2003, str. 14.

L 144/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.6.2005

Artykuł 3 Elektroniczne urządzenia lokacyjne 1. Wydatki poniesione na zakup i instalację na pokładzie statków rybackich elektronicznych urządzeń lokacyjnych dających statkom możliwość zdalnego monitorowania przez ośrodek monitorowania rybołówstwa przy wykorzystaniu systemu monitorowania statków (VMS) kwalifikują się do współfinansowania do maksymalnej kwoty 4 500 EUR na statek w granicach określonych w załączniku II. 2. W ramach kwoty 4 500 EUR określonej w ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 144 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L144 - 59 z 20058.6.2005

  Decyzja Rady 2005/428/CFSP z dnia 6 czerwca 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/221/WPZiB

 • Dz. U. L144 - 54 z 20058.6.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/427/WPZiB z dnia 6 czerwca 2005 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2005/220/WPZiB

 • Dz. U. L144 - 52 z 20058.6.2005

  Decyzja Rady 2005/426/WPZiB z dnia 6 czerwca 2005 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych określonych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L144 - 51 z 20058.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie przyznania Danii oraz Zjednoczonemu Królestwu jednego dodatkowego dnia przebywania poza portem zgodnie z załącznikiem IVa do rozporządzenia Rady (WE) nr 27/2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1657)

 • Dz. U. L144 - 42 z 20058.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L144 - 41 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2707/2000 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach edukacyjnych

 • Dz. U. L144 - 39 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 864/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 615/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L144 - 37 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 863/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 459/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L144 - 11 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 862/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. nakładające tymczasowe cła antydumpingowe na przywóz granulowanej żywicy politetrafluoroetylenowej (PTFE) pochodzącej z Rosji oraz z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L144 - 9 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 861/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L144 - 1 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 860/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2005 w zakresie możliwości połowowych na wodach Grenlandii, Wysp Owczych i Islandii oraz połowów dorsza w Morzu Północnym, a także zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2270/2004 w zakresie możliwości połowowych rekina głębinowego i buławika czarnego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.