Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 144 POZ 51

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie przyznania Danii oraz Zjednoczonemu Królestwu jednego dodatkowego dnia przebywania poza portem zgodnie z załącznikiem IVa do rozporządzenia Rady (WE) nr 27/2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1657)

Data ogłoszenia:2005-06-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 144 POZ 51

8.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/51

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie przyznania Danii oraz Zjednoczonemu Królestwu jednego dodatkowego dnia przebywania poza portem zgodnie z załącznikiem IVa do rozporządzenia Rady (WE) nr 27/2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1657)

(Jedynie teksty w językach duńskim i angielskim są autentyczne)

(2005/425/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 27/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2005 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz, w odniesieniu do statków wspólnotowych, na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności pkt 6 lit. e) jego załącznika IVa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

kowy dzień dla statków posiadających na pokładzie narzędzia połowowe o wielkości oczek większej niż 120 mm, o których mowa w pkt 4 lit. a) załącznika IVa do rozporządzenia (WE) nr 27/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Poza dniami określonymi w pkt 6 lit. a) załącznika IVa do rozporządzenia (WE) nr 27/2005 przyznaje się Danii oraz Zjednoczonemu Królestwu jeden dodatkowy dzień w każdym miesiącu kalendarzowym dla statków posiadających na pokładzie włoki denne, niewody lub podobne narzędzia ciągnione o wielkości oczek większej niż 120 mm, z wyjątkiem włoków ramowych. Artykuł 2 Nie ma możliwości przeniesienia dodatkowego dnia przyznanego danemu statkowi zgodnie z art. 1 na inny statek, chyba że: a) statek przyjmujący cały czas używa narzędzia połowowego o wielkości oczek większej niż 120 mm; b) spełnione zostały warunki określone w pkt 10 załącznika IVa do rozporządzenia (WE) nr 27/2005. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Danii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Punkt 6 lit. a) załącznika IVa do rozporządzenia (WE) nr 27/2005 określa liczbę dni, w których niektóre wspólnotowe statki rybackie, w okresie od dnia 1 lutego 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., mogą przebywać poza portem na obszarach geograficznych określonych w pkt 2 tego załącznika. Na podstawie wniosku Państwa Członkowskiego oraz pod warunkiem że zainteresowane Państwo Członkowskie posiada system automatycznego zawieszania licencji połowowych w przypadku naruszeń, pkt 6 lit. e) wymienionego załącznika uprawnia Komisję do przyznania jednego dodatkowego dnia przebywania poza portem statku posiadającego na pokładzie narzędzia połowowe, określone w pkt 4 lit. a), o wielkości oczek większej niż 120 mm. Dania oraz Zjednoczone Królestwo złożyły wniosek i przekazały informację na temat systemu automatycznego zawieszania licencji połowowych w przypadku naruszeń w odniesieniu do statków posiadających na pokładzie włoki denne, niewody lub podobne narzędzia ciągnione o wielkości oczek większej niż 120 mm, z wyjątkiem włoków ramowych. Biorąc pod uwagę przekazane informacje, należy przyznać Danii oraz Zjednoczonemu Królestwu jeden dodat-

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 czerwca 2005 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 12 z 14.1.2005, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 144 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L144 - 59 z 20058.6.2005

  Decyzja Rady 2005/428/CFSP z dnia 6 czerwca 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/221/WPZiB

 • Dz. U. L144 - 54 z 20058.6.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/427/WPZiB z dnia 6 czerwca 2005 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2005/220/WPZiB

 • Dz. U. L144 - 52 z 20058.6.2005

  Decyzja Rady 2005/426/WPZiB z dnia 6 czerwca 2005 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych określonych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L144 - 43 z 20058.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w programy Państw Członkowskich w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa na 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1630)

 • Dz. U. L144 - 42 z 20058.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L144 - 41 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2707/2000 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach edukacyjnych

 • Dz. U. L144 - 39 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 864/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 615/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L144 - 37 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 863/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 459/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L144 - 11 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 862/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. nakładające tymczasowe cła antydumpingowe na przywóz granulowanej żywicy politetrafluoroetylenowej (PTFE) pochodzącej z Rosji oraz z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L144 - 9 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 861/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L144 - 1 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 860/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2005 w zakresie możliwości połowowych na wodach Grenlandii, Wysp Owczych i Islandii oraz połowów dorsza w Morzu Północnym, a także zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2270/2004 w zakresie możliwości połowowych rekina głębinowego i buławika czarnego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.