Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 144 POZ 52

Tytuł:

Decyzja Rady 2005/426/WPZiB z dnia 6 czerwca 2005 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych określonych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

Data ogłoszenia:2005-06-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 144 POZ 52

L 144/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.6.2005

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2005/426/WPZiB z dnia 6 czerwca 2005 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych określonych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB (1), w szczególności jego art. 2, w związku z art. 23 ust. 2 tiret drugie Traktatu o Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Lista znajdująca się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Listę osób znajdującą się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna od dnia jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 6 czerwca 2005 r. W imieniu Rady

J. KRECKÉ

Zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2004/694/WPZiB Rada przyjęła środki mające na celu zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych należących do osób fizycznych, które zostały postawione w stan oskarżenia przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla Byłej Jugosławii (MTKJ). W dniu 18 kwietnia 2005 r. Rada przyjęła decyzję 2005/316/WPZiB zmieniającą listę znajdującą się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB. W związku z tym, że Vujadin POPOVIC i Nebojsa PAVKOVIC znajdują się w areszcie Trybunału, ich nazwiska powinny zostać usunięte z listy. W dniu 22 kwietnia 2005 r. MTKJ przyjął „Postanowienie zezwalające na wycofanie, z całkowitym zastrzeżeniem, aktu oskarżenia przeciwko Goranowi BOROVNICY (Goran BOROVNICA)”, domniemanemu zmarłemu. Nazwisko to powinno również zostać usunięte z listy.

(2)

(3)

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 315 z 14.10.2004, str. 52. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione decyzją 2005/316/WPZiB (Dz.U. L 100 z 20.4.2005, str. 54).

8.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/53

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Lista osób, o których mowa w art. 1 Nazwisko i imię: DJORDJEVIC Vlastimir Data urodzenia: 1948 r. Miejsce urodzenia: Vladicin Han, Serbia i Czarnogóra Obywatelstwo: Serbia-Czarnogóra Nazwisko i imię: GOTOVINA Ante Data urodzenia: 12.10.1955 r. Miejsce urodzenia: wyspa Pasman, gmina Zadar, Republika Chorwacji Obywatelstwo: chorwackie – francuskie Nazwisko i imię: HADZIC Goran Data urodzenia: 7.9.1958 r. Miejsce urodzenia: Vinkovci, Republika Chorwacji Obywatelstwo: Serbia-Czarnogóra Nazwisko i imię: KARADZIC Radovan Data urodzenia: 19.6.1945 r. Miejsce urodzenia: Petnjica, Savnik, Czarnogóra, Serbia-Czarnogóra Obywatelstwo: Bośnia-Hercegowina Nazwisko i imię: LUKIC Milan Data urodzenia: 6.9.1967 r. Miejsce urodzenia: Visegrad, Bośnia-Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia-Hercegowina Prawdopodobnie Serbia-Czarnogóra Nazwisko i imię: LUKIC Sredoje Data urodzenia: 5.4.1961 r. Miejsce urodzenia: Visegrad, Bośnia-Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia-Hercegowina Prawdopodobnie Serbia-Czarnogóra Nazwisko i imię: MLADIC Ratko Data urodzenia: 12.3.1942 r. Miejsce urodzenia: Bozanovici, gmina Kalinovik, Bośnia-Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia-Hercegowina Prawdopodobnie Serbia-Czarnogóra Nazwisko i imię: TOLIMIR Zdravko Data urodzenia: 27.11.1948 r. Miejsce urodzenia: Obywatelstwo: Bośnia-Hercegowina Nazwisko i imię: ZELENOVIC Dragan Data urodzenia: 12.2.1961 r. Miejsce urodzenia: Foca, Bośnia-Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia-Hercegowina Nazwisko i imię: ZUPLJANIN Stojan Data urodzenia: 22.9.1951 r. Miejsce urodzenia: Kotor Varos, Bośnia-Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia-Hercegowina”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 144 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L144 - 59 z 20058.6.2005

  Decyzja Rady 2005/428/CFSP z dnia 6 czerwca 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/221/WPZiB

 • Dz. U. L144 - 54 z 20058.6.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/427/WPZiB z dnia 6 czerwca 2005 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2005/220/WPZiB

 • Dz. U. L144 - 51 z 20058.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie przyznania Danii oraz Zjednoczonemu Królestwu jednego dodatkowego dnia przebywania poza portem zgodnie z załącznikiem IVa do rozporządzenia Rady (WE) nr 27/2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1657)

 • Dz. U. L144 - 43 z 20058.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w programy Państw Członkowskich w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa na 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1630)

 • Dz. U. L144 - 42 z 20058.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L144 - 41 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2707/2000 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach edukacyjnych

 • Dz. U. L144 - 39 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 864/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 615/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L144 - 37 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 863/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 459/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L144 - 11 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 862/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. nakładające tymczasowe cła antydumpingowe na przywóz granulowanej żywicy politetrafluoroetylenowej (PTFE) pochodzącej z Rosji oraz z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L144 - 9 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 861/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L144 - 1 z 20058.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 860/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2005 w zakresie możliwości połowowych na wodach Grenlandii, Wysp Owczych i Islandii oraz połowów dorsza w Morzu Północnym, a także zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2270/2004 w zakresie możliwości połowowych rekina głębinowego i buławika czarnego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.