Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 145 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 218/03/COL z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie pomocy państwa w postaci zróżnicowanych regionalnie składek na zabezpieczenie społeczne – Norwegia

Data ogłoszenia:2005-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 145 POZ 25

Strona 1 z 15
9.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 145/25

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 218/03/COL z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie pomocy państwa w postaci zróżnicowanych regionalnie składek na zabezpieczenie społeczne – Norwegia

URZĄD NADZORU EFTA, UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 61 do 63 oraz protokół 26, UWZGLĘDNIAJĄC porozumienie między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (2), w szczególności jego art. 24 i protokół 3, UWZGLĘDNIAJĄC wytyczne Urzędu (3) dotyczące stosowania i interpretacji art. 61 i 62 Porozumienia EOG, UWZGLĘDNIAJĄC decyzję Urzędu dotyczącą zaproponowania Norwegii odpowiednich środków (4), UWZGLĘDNIAJĄC decyzję Wspólnego Komitetu EOG nr 88/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. (5) włączającą do załącznika XV Porozumienia EOG rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (6), PO WEZWANIU zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przepisami określonymi

powyżej (7),

MAJĄC NA UWADZE, ŻE władze Norwegii powiadomiły Urząd listem z dnia 26 marca 2003 r. o trzyletnim

okresie przejściowym dla regionalnie zróżnicowanych składek na zabezpieczenie społeczne, jak również nowym programie pomocy bezpośredniej w transporcie,

MAJĄC NA UWADZE, ŻE obecna decyzja dotyczy wyłącznie powiadomienia o trzyletnim okresie przejściowym dla regionalnie zróżnicowanych składek na zabezpieczenie społeczne, jak również nowego programu pomocy bezpośredniej w transporcie, (1) Zwane dalej „Porozumieniem EOG”. (2) Zwane dalej „Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale”. (3) Zasady proceduralne i merytoryczne dotyczące pomocy państwa (wytyczne dotyczące pomocy państwa) przyjęte przez Urząd Nadzoru EFTA 19 stycznia 1994 r. Opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich L 231 z dnia 3 września 1994 r., str. 1. Wytyczne zostały ostatnio zmienione 5 listopada 2003 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym). (4) Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 172/02/COL (Dz.U. C 52 z 6.3.2003, str. 16), i Suplement EOG nr 13 z 16.3.2003, str. 1. (5) Dz.U. L 266 z 3.10.2002, str. 56 i Suplement EOG nr 49 z 3.10.2002, str. 42. (6) Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 30. (7) Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 141/03/COL z dnia 16 lipca 2003 r. (Dz.U. C 216 z 11.9.2003, str. 3) i Suplement EOG nr 45 z 11.9.2003, str. 1.

L 145/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.6.2005

A TAKŻE MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE:

I. FAKTY

1. Wstęp Listem Misji Norwegii przy Unii Europejskiej z dnia 26 marca 2003 r. (nr dok. 03-1846 A), przekazującym list Ministerstwa Handlu i Przemysłu z dnia 25 marca 2003 r., list Ministerstwa Finansów z dnia 25 marca 2003 r. oraz list Ministerstwa Samorządu Lokalnego i Rozwoju Regionalnego, z których wszystkie zostały otrzymane i zarejestrowane przez Urząd dnia 26 marca 2003 r., władze Norwegii powiadomiły o trzyletnim okresie przejściowym, trwającym od 2004 do 2007 r., dla regionalnie zróżnicowanych składek na zabezpieczenie społeczne odprowadzanych przez pracodawców w niektórych obszarach geograficznych (strefy podatkowe 3 i 4) oraz nowym programie pomocy bezpośredniej w transporcie. Władze Norwegii opisały również wprowadzenie nowego programu de minimis, który ma być stosowany wobec składek na zabezpieczenie społeczne płaconych przez pracodawców. Listem Misji Norwegii przy Unii Europejskiej z dnia 15 kwietnia 2003 r. (nr dok. 03-2467 A), przekazującym list Ministerstwa Handlu i Przemysłu z dnia 10 kwietnia 2003 r. oraz list Ministerstwa Finansów z dnia 10 kwietnia 2003 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 145 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L145 - 24 z 20059.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 871/2005 z dnia 8 czerwca 2005 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach podkontyngentu taryfowego III na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002

 • Dz. U. L145 - 21 z 20059.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 870/2005 z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L145 - 19 z 20059.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 869/2005 z dnia 8 czerwca 2005 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do iwermektyny i karprofenu (1)

 • Dz. U. L145 - 18 z 20059.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 868/2005 z dnia 8 czerwca 2005 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L145 - 16 z 20059.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 867/2005 z dnia 8 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L145 - 1 z 20059.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 866/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. rozszerzające zakres stosowania ostatecznych środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1470/2001 w sprawie przywozu świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL), pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz tego samego produktu wysyłanego z Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Islamskiej Republiki Pakistanu i Republiki Filipin

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.