Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 146 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 245/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno

Data ogłoszenia:2005-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 146 POZ 3

Strona 1 z 2
10.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 146/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 873/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 245/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1673/2000 z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (1), w szczególności jego art. 9, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rok gospodarczy dla roślin uprawnych, łącznie z lnem i konopiami uprawianymi na włókno, został ustanowiony w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1251/1999 z dnia 17 maja 1999 r. ustanawiającego system wsparcia dla producentów niektórych roślin uprawnych (2). W związku z uchyleniem wymienionego rozporządzenia rozporządzeniem Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (3) konieczne jest ustanowienie roku gospodarczego dla lnu i konopi uprawianych na włókno w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 245/2001 (4). W art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 245/2001 jest odniesienie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3508/92 z dnia 27 listopada 1992 r. ustanawiającego zintegrowany system zarządzania i kontroli niektórych wspólnotowych systemów pomocy (5). W związku z uchyleniem wymienionego rozporządzenia i zastąpieniem go rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 właściwe odniesienie należy odpowiednio zmienić. Artykuł 7 rozporządzenia (WE) nr 245/2001 uzależnia wypłatę pomocy dla przetwórstwa słomy lnianej i konopnej na włókno w szczególności od warunku złożenia, w odniesieniu do danego roku gospodarczego, dla działek rolnych, na których uprawia się len i konopie

na włókno, wniosku o pomoc obszarową zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3887/92 z dnia 23 grudnia 1992 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli dla niektórych wspólnotowych systemów pomocy (6). Ponieważ wnioski o pomoc obszarową zostały zastąpione pojedynczym wnioskiem, o którym mowa w części II, tytuł II, rozdział I rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli (7) przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników, należy odpowiednio zmienić art. 7 rozporządzenia (WE) nr 245/2001.

(4)

(2)

Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 245/2001 zobowiązujący Komisję do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria „C” informacji przekazanych przez Państwa Członkowskie dotyczące przeniesień między gwarantowanymi wielkościami krajowymi długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopnego, wiąże się ze znacznym nakładem pracy administracyjnej, która nie przynosi wymiernych wyników w sektorze, ponieważ podmioty gospodarcze już otrzymują tę informację od Państw Członkowskich. Przepis ten powinien zostać skreślony w celu uproszczenia zasad dotyczących pomocy dla przetwórstwa lnu i konopi. W związku z uchyleniem rozporządzenia (WE) nr 1251/1999, porównywanie informacji o działkach rolnych, na których uprawiany jest len i konopie na włókno, w celu zapewnienia zgodności z warunkami przyznawania pomocy dla przetwórstwa słomy lnianej i konopnej na włókno, zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 245/2001, powinno odbywać się na podstawie informacji uzyskanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003. W celu ułatwienia procedur w stopniu, w jakim jest to technicznie możliwe, Państwa Członkowskie i importerzy powinni uzyskać możliwość wydawania i wykorzystywania pozwoleń poprzez skomputeryzowane systemy przywozu konopi z państw trzecich zgodnie z art. 17a rozporządzenia (WE) nr 245/2001.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 146 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L146 - 13 z 200510.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 879/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L146 - 12 z 200510.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 878/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L146 - 11 z 200510.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 877/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L146 - 10 z 200510.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 876/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 28. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L146 - 8 z 200510.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 846/2005

 • Dz. U. L146 - 5 z 200510.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L146 - 1 z 200510.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 872/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.