Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 148 POZ 25 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. ustanawiające procedury prowadzania inspekcji Komisji w zakresie ochrony żeglugi i portów (1)

Data ogłoszenia:2005-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 148 POZ 25 - Strona 3

Strona 3 z 5

2. Każde Państwo Członkowskie zapewnia, aby inspektorzy Komisji otrzymali, na żądanie, dostęp do wszelkiej stosownej dokumentacji związanej z kwestiami ochrony, a w szczególności do:

11.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/27

2. Komisja przekazuje Komitetowi wykaz ekspertów technicznych Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu, których Komitet zamierza zaprosić do udziału w inspekcji. Artykuł 7 Kwalifikacje i szkolenie inspektorów Komisji 1. Inspektorzy Komisji posiadają odpowiednie kwalifikacje obejmujące wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne w dziedzinie ochrony żeglugi i portów. Na odpowiednie kwalifikacje składają się: a) dobra znajomość zagadnień związanych z ochroną żeglugi i portów oraz ich zastosowania w odniesieniu do badanych działań; b) dobra wiedza praktyczna w zakresie technologii i technik związanych z ochroną; c) wiedza na temat zasad, procedur i technik prowadzenia inspekcji; d) wiedza praktyczna w zakresie badanych czynności. 2. Aby zakwalifikować się do udziału w inspekcjach prowadzonych przez Komisję, inspektorzy Komisji mają ukończone, z pomyślnym wynikiem, szkolenie przygotowujące do prowadzenia tego typu inspekcji. W przypadku inspektorów krajowych działających w charakterze inspektorów Komisji, konieczne jest ukończenie przez nich szkolenia, które jest: a) zatwierdzone przez Komisję; b) przygotowawcze i cykliczne; c) spełnia standardy zapewniające skuteczność zgodnie z zakresem zgodności środków z rozporządzeniem (WE) nr 725/2004. inspekcji ochrony

Jeśli inspekcja ma miejsce w obiektach portowych i ma objąć statki znajdujące się w tym porcie w czasie trwania inspekcji, punkt centralny zostaje o tym poinformowany w powiadomieniu. 3. Punkt centralny: Członkowskiego,

a) informuje właściwe władze Państwa w którym odbywa się inspekcja, oraz

b) notyfikuje Komisji nazwy tych właściwych władz. 4. Punkt centralny podaje do wiadomości Komisji, na co najmniej 24 godziny przed inspekcją, nazwę państwa bandery oraz numer IMO każdego statku, który będzie przebywał w obrębie obiektu portowego notyfikowanego na mocy ust. 2 akapit 2 w trakcie inspekcji. 5. W przypadku, gdy państwem bandery jest Państwo Członkowskie, Komisja, o ile to możliwe, powiadamia punkt centralny tego Państwa Członkowskiego o tym, że statek może zostać poddany inspekcji, gdy znajdzie się w obrębie obiektu portowego. 6. W przypadku, gdy inspekcja obiektu portowego ma objąć statek w Państwie Członkowskim jako państwie bandery, punkt centralny nawiązuje łączność z Komisją celem potwierdzenia, czy statek będzie przebywał w obrębie obiektu portowego w czasie trwania inspekcji. 7. Inspekcje Komisji są prowadzone pod auspicjami Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się obiekt portowy stosujący środki kontroli i zgodności zgodnie z prawidłem 9 dotyczącym specjalnych środków dla podniesienia ochrony na morzu Konwencji SOLAS, w przypadku gdy: a) państwo bandery statku nie jest Państwem Członkowskim; lub b) statek nie został uwzględniony w informacji dostarczonej zgodnie z ust. 4. 8. W przypadku, gdy powiadomienie o inspekcji przekazywane jest punktowi centralnemu, należy przekazać także kwestionariusz przedinspekcyjny do wypełnienia przez właściwe władze, wraz w wnioskiem o dokumenty określone w art. 4 ust. 2. W powiadomieniu określa się także ostateczny termin odesłania do Komisji wypełnionego kwestionariusza i dokumentów, o których mowa w art. 4 ust. 2. Artykuł 9 Przygotowanie inspekcji 1. Inspektorzy Komisji podejmują działania przygotowawcze w celu zapewnienia skuteczności, prawidłowości i spójności inspekcji. 2. Komisja przekazuje punktowi centralnemu nazwiska inspektorów Komisji upoważnionych do prowadzenia inspekcji oraz, w stosownych przypadkach, inne dane szczegółowe.

3. Komisja zapewnia, aby inspektorzy Komisji spełniali kryteria określone w ust. 1 i 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 148 POZ 25 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L148 - 36 z 200511.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 2005 r. ustanawiająca szczególny program monitorowania dotyczący odnowienia zasobów dorsza (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1538)

 • Dz. U. L148 - 34 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Grecji

 • Dz. U. L148 - 32 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu nazwy do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Miel de Granada) – (PDO)

 • Dz. U. L148 - 30 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu nazwy do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Olive de Nice) – (PDO)

 • Dz. U. L148 - 5 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

 • Dz. U. L148 - 4 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 882/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L148 - 3 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 881/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L148 - 1 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 880/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.