Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 148 POZ 25 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. ustanawiające procedury prowadzania inspekcji Komisji w zakresie ochrony żeglugi i portów (1)

Data ogłoszenia:2005-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 148 POZ 25 - Strona 5

Strona 5 z 5
2. W przypadku, gdy sprawozdanie z inspekcji nie stwierdza żadnych niezgodności lub istotnych niezgodności z rozporządzeniem (WE) nr 725/2004, nie wymaga się odpowiedzi. Artykuł 13 Działania podejmowane przez Komisję 1. W przypadku niezgodności lub istotnej niezgodności z rozporządzeniem (WE) nr 725/2004, po otrzymaniu odpowiedzi Państwa Członkowskiego, Komisja może podjąć jakiekolwiek z następujących kroków: a) przekazać uwagi Państwu Członkowskiemu lub poprosić o dalsze informacje celem uzyskania wyjaśnienia dotyczącego całości lub części odpowiedzi; b) przeprowadzić inspekcję sprawdzającą realizację czynności naprawczych, przekazując informację o planowanej inspekcji z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem;

11.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/29

c) wszcząć postępowanie w sprawie naruszenia w stosunku do zainteresowanego Państwa Członkowskiego. 2. W przypadku planowanej inspekcji sprawdzającej na statku, Państwo Członkowskie będące państwem bandery, o ile to możliwe, informuje Komisję o portach pośrednich, w których będzie zawijał statek, aby Komisja mogła podjąć decyzję, gdzie i kiedy ma być przeprowadzona inspekcja sprawdzająca.

ROZDZIAŁ IV PRZEPISY OGÓLNE I KOŃCOWE

2. Komisja regularnie informuje Komitet o realizacji programu inspekcji, jak również o wynikach inspekcji. Artykuł 16 Informowanie Państw Członkowskich niezgodnościach o istotnych

W przypadku, gdy inspekcja ujawni istotną niezgodność z rozporządzeniem (WE) nr 725/2004, która ma znaczący wpływ na ogólny poziom ochrony żeglugi i portów we Wspólnocie, Komisja informuje o tym pozostałe Państwa Członkowskie natychmiast po przekazaniu sprawozdania z inspekcji zainteresowanemu Państwu Członkowskiemu. Artykuł 17 Przegląd Po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 2006 r. a następnie regularnie Komisja dokonuje przeglądu swojego systemu inspekcji, a w szczególności jego skuteczności. Artykuł 18 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 14 Informacje sensytywne Bez uszczerbku dla art. 13 rozporządzenia (WE) nr 725/2004, Komisja traktuje sensytywne materiały dotyczące inspekcji jako informacje niejawne. Artykuł 15 Komisyjny program inspekcji 1. Komisja zasięga rady Komitetu w zakresie priorytetów realizacji programu inspekcji.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 10 czerwca 2005 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 148 POZ 25 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L148 - 36 z 200511.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 2005 r. ustanawiająca szczególny program monitorowania dotyczący odnowienia zasobów dorsza (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1538)

 • Dz. U. L148 - 34 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Grecji

 • Dz. U. L148 - 32 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu nazwy do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Miel de Granada) – (PDO)

 • Dz. U. L148 - 30 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu nazwy do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Olive de Nice) – (PDO)

 • Dz. U. L148 - 5 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

 • Dz. U. L148 - 4 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 882/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L148 - 3 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 881/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L148 - 1 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 880/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.