Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 148 POZ 25

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. ustanawiające procedury prowadzania inspekcji Komisji w zakresie ochrony żeglugi i portów (1)

Data ogłoszenia:2005-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 148 POZ 25

Strona 1 z 5
11.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/25

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 884/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. ustanawiające procedury prowadzania inspekcji Komisji w zakresie ochrony żeglugi i portów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT I DEFINICJE

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie podniesienia ochrony statków i obiektów portowych (1), w szczególności jego art. 9 ust. 4,

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsze rozporządzenie ustanawia procedury prowadzenia inspekcji Komisji w celu monitorowania stosowania rozporządzenia (WE) nr 725/2004 na poziomie każdego Państwa Członkowskiego oraz inspekcji poszczególnych obiektów portowych i właściwych przedsiębiorstw. Inspekcje są prowadzone w sposób przejrzysty, skuteczny, zharmonizowany i spójny. Artykuł 2 Definicje Dla celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: 1) „inspekcja Komisji” oznacza badanie przez inspektorów Komisji systemów, środków, procedur i struktur krajowego systemu ochrony żeglugi i portów Państw Członkowskich w celu określenia ich zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 725/2004; 2) „inspektor Komisji” oznacza osobę spełniającą kryteria określone w art. 7, zatrudnioną przez Komisję lub Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu lub inspektora krajowego, upoważnionego przez Komisję do uczestnictwa w inspekcjach Komisji; 3) „inspektor krajowy” oznacza osobę zatrudnioną przez Państwo Członkowskie w charakterze inspektora ds. ochrony żeglugi i portów, wykwalifikowaną zgodnie z wymogami tego Państwa Członkowskiego; 4) „Komitet” oznacza Komitet powołany na mocy art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 725/2004; 5) „obiektywny dowód” oznacza informacje ilościowe lub jakościowe, dokumenty i ustalenia dotyczące ochrony lub obecności i wdrażania wymogu określonego w rozporządzeniu (WE) nr 725/2004, oparte na spostrzeżeniach, pomiarach lub testach, których wyniki można sprawdzić; 6) „spostrzeżenie” oznacza ustalenie dokonane podczas inspekcji Komisji i wsparte obiektywnymi dowodami;

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu monitorowania stosowania przez Państwa Członkowskie rozporządzenia (WE) nr 725/2004 Komisja powinna prowadzić inspekcje, które rozpoczną się po upływie sześciu miesięcy od wejścia w życie tego rozporządzenia. Organizacja inspekcji pod nadzorem Komisji jest niezbędna dla weryfikowania skuteczności krajowych systemów kontroli jakości oraz środków, procedur i struktur ochrony żeglugi i portów. Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu powołana rozporządzeniem (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (2), powinna zapewnić Komisji pomoc techniczną w realizacji późniejszych zadań związanych z inspekcją w odniesieniu do statków, określonych armatorów i uznanych organizacji ochrony.

(2)

(3)

Komisja powinna koordynować harmonogram i przygotowanie swoich inspekcji z Państwami Członkowskimi. Zespoły inspektorów Komisji powinny móc zwracać się do wykwalifikowanych inspektorów krajowych, jeżeli są dostępni.

(4)

Inspekcje Komisji powinny być prowadzone zgodnie z ustaloną procedurą, obejmującą standardową metodologię.

(5)

Sensytywne informacje dotyczące inspekcji powinny być traktowane jako informacje niejawne. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 725/2004,

(6)

(1) Dz.U. L 129 z 29.4.2004, str. 6. (2) Dz.U. L 208 z 5.8.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 724/2004 (Dz.U. L 129 z 29.4.2004, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 148 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L148 - 36 z 200511.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 2005 r. ustanawiająca szczególny program monitorowania dotyczący odnowienia zasobów dorsza (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1538)

 • Dz. U. L148 - 34 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Grecji

 • Dz. U. L148 - 32 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu nazwy do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Miel de Granada) – (PDO)

 • Dz. U. L148 - 30 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu nazwy do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Olive de Nice) – (PDO)

 • Dz. U. L148 - 5 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

 • Dz. U. L148 - 4 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 882/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L148 - 3 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 881/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L148 - 1 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 880/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.