Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 148 POZ 36

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 2005 r. ustanawiająca szczególny program monitorowania dotyczący odnowienia zasobów dorsza (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1538)

Data ogłoszenia:2005-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 148 POZ 36

Strona 1 z 6
L 148/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 czerwca 2005 r. ustanawiająca szczególny program monitorowania dotyczący odnowienia zasobów dorsza (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1538)

(Jedynie teksty w języku niemieckim, angielskim, duńskim, francuskim, niderlandzkim i szwedzkim są autentyczne)

(2005/429/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

kowe warunki monitorowania, inspekcji i nadzoru w kontekście środków odnowienia niektórych zasobów stosowanych do wszystkich łowisk, w których dokonywane są połowy dorsza w cieśninie Kattegat, w Morzu Północnym włączając w to cieśninę Skagerrak oraz wschodnią część Kanału, na zachód od Szkocji i w Morzu Irlandzkim.

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do Wspólnej Polityki Rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 34 ust. 1 lit. c),

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

Aby środki te przyniosły pożądany wynik, należy ustanowić szczególny program monitorowania obejmujący Belgię, Danię, Niemcy, Francję, Irlandię, Niderlandy, Szwecję i Zjednoczone Królestwo w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu wdrożenia środków ochrony i kontroli stosowanych do działalności połowowej w odniesieniu do odnowienia zasobów dorsza.

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2004 (2) ustanawia środki odnowienia zasobów dorsza w cieśninie Kattegat, w Morzu Północnym włączając w to cieśninę Skagerrak oraz wschodnią część Kanału, na zachód od Szkocji i w Morzu Irlandzkim.

(4)

(2)

Załącznik IVa do rozporządzenia Rady (WE) nr 27/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r., ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów na 2005 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe (3), ustanawia tymczasowe nakłady połowowe oraz dodat-

Szczególny program monitorowania należy określić na okres dwóch lat. Program może zostać zmieniony w wyniku przyjęcia nowych środków zachowania zasobów lub na wniosek Państwa Członkowskiego. Rezultaty zastosowania szczególnego programu monitorowania powinny być oceniane okresowo we współpracy z zainteresowanymi Państwami Członkowskimi. Gdy ma to zastosowanie, program może ulec zmianie.

(5)

(1) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1954/2003 (Dz.U. L 289 z 7.11.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 70 z 9.3.2004, str. 8. (3) Dz. U. L 12 z 14.1.2005, str. 1.

W celu zharmonizowania inspekcji i nadzoru rybołówstwa na poziomie wspólnotowym stosowne jest opracowanie wspólnych zasad inspekcji i nadzoru, które mają prowadzić właściwe władze zainteresowanych Państw Członkowskich. Państwa Członkowskie przyjmą krajowe programy kontroli w celu dostosowania się do wspólnych zasad. W tym celu, należy ustalić wartości odniesienia dla intensywności działań w zakresie inspekcji i nadzoru, jak również priorytety i procedury inspekcji.

11.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/37

(6)

Należy zachęcać do wymiany inspektorów krajowych pomiędzy zainteresowanymi Państwami Członkowskimi, aby zwiększyć jednolitość praktyk w zakresie inspekcji i nadzoru oraz przyczyniać się do poprawy koordynacji działań pomiędzy właściwymi władzami tych Państw Członkowskich. Aby zapewnić przyjęcie odpowiednich środków w wyniku naruszeń zgodnie z art. 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 148 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L148 - 34 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Grecji

 • Dz. U. L148 - 32 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu nazwy do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Miel de Granada) – (PDO)

 • Dz. U. L148 - 30 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu nazwy do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Olive de Nice) – (PDO)

 • Dz. U. L148 - 25 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. ustanawiające procedury prowadzania inspekcji Komisji w zakresie ochrony żeglugi i portów (1)

 • Dz. U. L148 - 5 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

 • Dz. U. L148 - 4 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 882/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L148 - 3 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 881/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L148 - 1 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 880/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.