Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 148 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

Data ogłoszenia:2005-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 148 POZ 5

Strona 1 z 10
11.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 883/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

dury ATA, tak aby włączyć do nich odesłania do Konwencji stambulskiej. Jednakże w celu ułatwienia handlu międzynarodowego pomiędzy Wspólnotą a krajami, które nie przyjęły załącznika A do Konwencji stambulskiej, należy zachować odesłania do Konwencji ATA.

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR) z dnia 14 listopada 1975 r. została zatwierdzona w imieniu Wspólnoty rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2112/78 (2) i weszła w życie na terytorium Wspólnoty w dniu 20 czerwca 1983 (3). Biorąc pod uwagę znaczenie handlu międzynarodowego dla Wspólnoty, konieczna jest modernizacja formalności celnych dotyczących procedury TIR. Artykuł 49 Konwencji TIR przewiduje możliwość stosowania dalej idących ułatwień z korzyścią dla podmiotów gospodarczych, pod warunkiem że ułatwienia w ten sposób przyznane nie utrudnią stosowania postanowień Konwencji. Obecnie przepisy wspólnotowe dotyczące procedury TIR nie przewidują statusu upoważnionego odbiorcy. W celu zaspokojenia potrzeb podmiotów gospodarczych oraz ułatwienia handlu międzynarodowego pożądane jest stworzenie przepisów, opartych na istniejących wspólnotowych/wspólnych przepisach tranzytowych, w celu umożliwienia stosowania statusu upoważnionego odbiorcy w powiązaniu z procedurą TIR.

W ramach procedury uszlachetniania biernego rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 (5) dopuszcza od 2001 r. obliczenie częściowego zwolnienia z należności celnych przywozowych po uszlachetnianiu biernym na podstawie kosztów procesu uszlachetniania, według tak zwanej metody wartości dodanej. Jednakże metoda ta nie jest dozwolona, jeżeli towary wywożone czasowo, które nie pochodzą ze Wspólnoty, zostały dopuszczone do swobodnego obrotu z zastosowaniem zerowej stawki należności. Te ograniczające warunki dla towarów, które nie pochodzą ze Wspólnoty, powinny zostać zmodyfikowane w celu promowania stosowania metody wartości dodanej.

(4)

Jednakże w celu niedopuszczenia do nadużywania systemu należy przewidzieć, że ta metoda zwolnienia z należności może być odrzucona, jeżeli okaże się, że jedynym celem dopuszczenia do swobodnego obrotu towarów wywożonych czasowo było skorzystanie z tego zwolnienia.

(5)

(2)

Na mocy decyzji Rady 93/329/EWG (4) Wspólnota Europejska zatwierdziła Konwencję dotyczącą odprawy czasowej z dnia 26 czerwca 1990 r. (Konwencja stambulska) wraz z załącznikami. Załącznik A do Konwencji stambulskiej zastępuje Konwencję celną o karnecie ATA służącym do dokonywania czasowej odprawy towarów z dnia 6 grudnia 1961 r. (Konwencja ATA) w odniesieniu do stosunków pomiędzy krajami, które przyjęły Konwencję stambulską wraz z załącznikiem A. Należy zatem zmienić postanowienia dotyczące proceL 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmieAktem Przystąpienia z 2003 r. L 252 z 14.9.1978, str. 1. L 31 z 2.2.1983, str. 13. L 130 z 27.5.1993, str. 1.

(1) Dz.U. nione (2) Dz.U. (3) Dz.U. (4) Dz.U.

Oznakowanie i przynależność państwową środka transportu przy wyjściu uznaje się za informację obowiązkową, którą należy umieścić w polu nr 18 deklaracji tranzytowej. Na terminalach kontenerowych, na których panuje duże zagęszczeniu ruchu, może okazać się, że w chwili wypełniania formalności tranzytowych nieznane są szczegółowe dane dotyczące środka transportu drogowego, który ma być użyty do transportu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 148 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L148 - 36 z 200511.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 2005 r. ustanawiająca szczególny program monitorowania dotyczący odnowienia zasobów dorsza (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1538)

 • Dz. U. L148 - 34 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Grecji

 • Dz. U. L148 - 32 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu nazwy do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Miel de Granada) – (PDO)

 • Dz. U. L148 - 30 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu nazwy do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Olive de Nice) – (PDO)

 • Dz. U. L148 - 25 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. ustanawiające procedury prowadzania inspekcji Komisji w zakresie ochrony żeglugi i portów (1)

 • Dz. U. L148 - 4 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 882/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L148 - 3 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 881/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L148 - 1 z 200511.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 880/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.