Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 149 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja nr 854/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspólnotowego na rzecz promowania bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych (1)

Data ogłoszenia:2005-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 149 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 11

Europejska wartość dodana zostanie zapewniona przez węzeł koordynacyjny, który będzie blisko współdziałać z innymi węzłami w celu zapewnienia wymiany najlepszych praktyk. Organy, które będą chciały działać jako węzły odpowiedzialne za podnoszenie poziomu świadomości, będą zobowiązane wykazać, że posiadają silne wsparcie władz krajowych. Powinny one posiadać wyraźny mandat, aby mogły kształcić opinię publiczną w zakresie bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych lub umiejętności związanych z korzystaniem z narzędzi informatycznych, jak również muszą posiadać niezbędne środki finansowe służące realizacji tego mandatu. Węzły odpowiedzialne za podnoszenie poziomu świadomości będą zobowiązane do: — opracowywania spójnej, dynamicznej i skierowanej na określone grupy odbiorców kampanii społecznej z wykorzystaniem najbardziej odpowiednich mediów, z uwzględnieniem najlepszych praktyk i doświadczeń zebranych w innych krajach, zbudowania i podtrzymywania stosunków partnerskich (formalnych lub nieformalnych) z głównymi zainteresowanymi stronami (agencjami rządowymi, prasą i grupami mediów, stowarzyszeniami DUI, organizacjami użytkowników, instytucjami edukacyjnymi) oraz działań w kraju związanych z bezpieczniejszym korzystaniem z Internetu i nowych technologii sieciowych, promowania dialogu i wymiany informacji, szczególnie pomiędzy interesariuszami w dziedzinie edukacji i technologii, w stosownych przypadkach współpracy w obszarach związanych z niniejszym Programem, takich jak szeroko rozumiana dziedzina środków przekazu i umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych lub ochrona konsumentów, informowania użytkowników o europejskim oprogramowaniu i usługach filtrujących, jak również o numerach interwencyjnych i systemach regulacji wewnętrznej, aktywnej współpracy z innymi węzłami krajowymi w sieci europejskiej poprzez wymianę informacji na temat najlepszych praktyk, uczestnictwo w spotkaniach oraz opracowywanie i realizację europejskiego podejścia, dostosowanego w miarę konieczności do krajowych preferencji językowych i kulturowych, zapewnienia zespołu ekspertów i wsparcia technicznego dla uruchomienia węzłów odpowiedzialnych za podnoszenie świadomości (nowe węzły mogłyby być „adoptowane” przez bardziej doświadczone węzły).

— —

W celu zapewnienia najwyższego poziomu współpracy i efektywności węzeł koordynacyjny zostanie ustanowiony w celu zapewnienia wsparcia logistycznego i w zakresie infrastruktury innym węzłom w każdym Państwie Członkowskim, zapewniając ich widoczność na poziomie europejskim, dobrą komunikację i wymianę doświadczeń, tak aby zdobyte doświadczenia mogły być stale wykorzystywane (na przykład, poprzez dostosowywanie materiałów wykorzystywanych do podnoszenia poziomu świadomości). Węzeł koordynacyjny powinien: — — zapewniać efektywną komunikację oraz zapewnić wymianę informacji i najlepszych praktyk w ramach sieci, prowadzić szkolenia na temat bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych dla personelu węzłów odpowiedzialnych za podnoszenie poziomu świadomości (szkolenia dla szkoleniowców), zapewniać wsparcie techniczne krajom kandydującym chcącym prowadzić działania uświadamiające, koordynować zapewnienie wsparcia technicznego i eksperckiego przez węzły odpowiedzialne za podnoszenie poziomu świadomości dla nowoutworzonych węzłów, proponować wskaźniki i zarządzać zbieraniem, analizą i wymianą informacji statystycznych na temat działań uświadamiających w celu dokonania oceny ich wpływu,

— —

L 149/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2005

zapewniać infrastrukturę dla jednej, wszechstronnej, transnarodowej skarbnicy (portalu internetowego) istotnych informacji oraz zasobów badawczych i uświadamiających zawierających treści dostosowane do warunków lokalnych (lub lokalne podwitryny, w stosownych przypadkach), które mogą zawierać wycinki prasowe, artykuły, miesięczne biuletyny w wielu językach, oraz zapewnić uwidocznienie działalności Forum Bezpieczniejszy Internet, nawiązywać kontakty z organizacjami prowadzącymi działania uświadamiające poza Europą, uczestniczyć w Forum Bezpieczniejszy Internet i innych odpowiednich wydarzeniach, koordynując wkład/informacje zwrotne od sieci odpowiedzialnej za podnoszenie poziomu świadomości.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 149 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L149 - 22 z 200511.6.2005

    Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych) (1)

  • Dz. U. L149 - 14 z 200511.6.2005

    Dyrektywa 2005/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG, 88/357/EWG i 90/232/EWG oraz dyrektywę 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.