Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 149 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Decyzja nr 854/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspólnotowego na rzecz promowania bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych (1)

Data ogłoszenia:2005-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 149 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 11

— —

Prowadzone będą również badania na porównywalnej podstawie mające na celu ustalenie, w jaki sposób poszczególne osoby, szczególnie dzieci, korzystają z nowych technologii sieciowych. Dalsze działania na poziomie wspólnotowym mogą obejmować, na przykład, wsparcie dla określonych, przyjaznych dzieciom usług internetowych lub nagrody za najlepsze działania uświadamiające w danym roku.

11.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK II ORIENTACYJNY PODZIAŁ WYDATKÓW

L 149/11

1) 2) 3) 4)

Zwalczanie treści sprzecznych z prawem Blokowanie niechcianych i szkodliwych treści Promowanie bezpieczniejszego otoczenia Podnoszenie poziomu świadomości

25–30 % 10–17 % 8–12 % 47–51 %

L 149/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK III ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU

11.6.2005

1.

Komisja realizuje Program zgodnie z treścią techniczną określoną w załączniku I.

2.

Program będzie realizowany poprzez pośrednie działanie obejmujące:

a)

działania z podziałem kosztów:

i)

projekty pilotażowe i działania związane z najlepszymi praktykami. Projekty ad hoc w obszarach związanych z Programem, w tym projekty przedstawiające najlepsze praktyki lub obejmujące innowacyjne sposoby wykorzystania istniejących technologii;

ii)

sieci: sieci łączące różnorodnych interesariuszy w celu zapewnienia działania na terytorium Unii Europejskiej oraz ułatwienia koordynacji i przekazywania wiedzy. Mogą one być połączone z działaniami związanymi z najlepszymi praktykami;

iii)

stosowane badania obejmujące Europę, prowadzone na porównywalnej podstawie, mające na celu ustalenie, w jaki sposób poszczególne osoby, szczególnie dzieci, korzystają z nowych technologii sieciowych;

Finansowanie Wspólnoty zwyczajowo nie przekroczy 50 % kosztu projektu. Organy sektora publicznego mogą otrzymać zwrot kosztów w wysokości 100 % kosztów dodatkowych;

b)

środki towarzyszące:

Następujące środki towarzyszące przyczyniają się do realizacji Programu lub przygotowywania przyszłych działań:

i)

analiza porównawcza (benchmarking) i badania opinii w celu uzyskania rzetelnych danych na temat bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych dla wszystkich Państw Członkowskich zebranych z zastosowaniem porównywalnej metodologii;

ii)

ocena techniczna technologii, takich jak filtrowanie, mających na celu promowanie bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych. Ocena będzie brać także pod uwagę, czy technologie te zwiększają prywatność;

iii)

badania mające na celu wspieranie Programu i jego działań, w tym regulacji wewnętrznych i prac Forum Bezpieczniejszy Internet lub przygotowanie przyszłych działań;

iv)

konkursy z nagrodami dla najlepszych praktyk;

v)

wymiana informacji, konferencje, seminaria, warsztaty lub inne spotkania oraz zarządzanie połączonymi działaniami;

vi)

działania związane z rozpowszechnianiem, informowaniem i komunikowaniem.

Wyłączone są środki służące wprowadzeniu na rynek produktów, metod lub usług, działaniom marketingowym i promującym sprzedaż.

11.6.2005

3.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 149/13

Wybór działań z podziałem kosztów będzie oparty na zaproszeniach do składania wniosków opublikowanych na stronach internetowych Komisji zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi. Wnioski o wsparcie wspólnotowe powinny zawierać, w stosownych przypadkach, plan finansowy wyszczególniający wszystkie składniki finansowania projektów, w tym wsparcie finansowe, o które wnosi się do Wspólnoty, oraz wszelkie inne wnioski o przyznanie wsparcia lub przyznane wsparcie z innych źródeł. Środki towarzyszące będą wprowadzone poprzez zaproszenia do składania ofert zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.

4.

5.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 149 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L149 - 22 z 200511.6.2005

    Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych) (1)

  • Dz. U. L149 - 14 z 200511.6.2005

    Dyrektywa 2005/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG, 88/357/EWG i 90/232/EWG oraz dyrektywę 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.