Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 149 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja nr 854/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspólnotowego na rzecz promowania bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych (1)

Data ogłoszenia:2005-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 149 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 11

(1) Decyzja nr 276/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 stycznia 1999 r. przyjmująca wieloletni plan działań Wspólnoty w zakresie promowania bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych poprzez zwalczanie sprzecznych z prawem i szkodliwych treści głównie w obszarze ochrony dzieci i nieletnich (Dz.U. L 33 z 6.2.1999, str. 1). Decyzja ostatnio zmieniona decyzją nr 787/2004/WE (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

Program otrzymuje nazwę „Bezpieczniejszy Internet Plus” (zwany dalej „Programem”).

(3) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2003/429/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 25).

11.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 149/3

2. W celu osiągnięcia celów Programu, o których mowa w ust. 1, należy uwzględnić następujące działania:

a)

zwalczanie treści sprzecznych z prawem;

3. Realizując Program, Komisja, w ścisłej współpracy z Państwami Członkowskimi, zapewnia, że jest on ogólnie spójny i komplementarny z innymi stosownymi politykami, programami i działaniami wspólnotowymi, w szczególności ze wspólnotowymi programami badawczymi i rozwoju technologicznego, oraz programami Dafne II (1), Modinis (2) i eContentplus (3). 4. Komisja działa zgodnie z procedurą określoną w art. 4 ust. 2 w następujących przypadkach: a) przyjęcia i zmiany programu prac; podziału wydatków budżetowych; określenia kryteriów i treści zaproszeń do składania wniosków, zgodnie z celami określonymi w art. 1; oceny projektów przedstawionych w odpowiedzi na zaproszenia do składania wniosków o przyznanie funduszy wspólnotowych przy szacowanym udziale Wspólnoty w wysokości równej lub przekraczającej 500 000 EUR; jakichkolwiek odstępstw w załączniku III; od zasad określonych

b)

blokowanie treści niechcianych i szkodliwych;

c)

promowanie bezpieczniejszego otoczenia;

d)

podnoszenie poziomu świadomości. b)

Działania, które zostaną podjęte w powyższych ramach, są określone w załączniku I.

c)

Program jest realizowany zgodnie z załącznikiem III.

d)

Artykuł 2 Uczestnictwo e) 1. W Programie mogą uczestniczyć osoby prawne z siedzibą w Państwach Członkowskich. f) Mogą w nim również uczestniczyć osoby prawne z siedzibą w państwach kandydujących zgodnie z istniejącymi dwustronnymi porozumieniami oraz porozumieniami, które zostaną zawarte z tymi państwami.

wdrażania środków służących do oceny Programu.

5. Komisja powiadamia Komitet, o którym mowa w art. 4, o postępach w realizacji Programu.

2. Uczestnictwo w Programie może zostać umożliwione osobom prawnym z siedzibą w państwach EFTA będących Stronami Porozumienia EOG, zgodnie z postanowieniami Protokołu 31 do tego Porozumienia. 1. 3. Uczestnictwo w Programie może zostać umożliwione, bez wsparcia finansowego ze strony Wspólnoty w ramach Programu, osobom prawnym z siedzibą w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym, jeżeli ich uczestnictwo skutecznie przyczyni się do realizacji Programu. Decyzja zezwalająca na takie uczestnictwo zostaje przyjęta zgodnie z procedurą określoną w art. 4 ust. 2.

Artykuł 4 Komitet Komisja jest wspierana przez Komitet.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem postanowień jej art. 8.

Artykuł 3 Kompetencje Komisji

1.

Komisja jest odpowiedzialna za realizację Programu.

2. Komisja sporządza program prac na podstawie niniejszej decyzji.

(1) Decyzja nr 803/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. przyjmująca program działania Wspólnoty (2004–2008) w celu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz w celu ochrony ofiar i grup ryzyka (program Dafne II) (Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 149 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L149 - 22 z 200511.6.2005

    Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych) (1)

  • Dz. U. L149 - 14 z 200511.6.2005

    Dyrektywa 2005/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG, 88/357/EWG i 90/232/EWG oraz dyrektywę 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.