Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 149 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja nr 854/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspólnotowego na rzecz promowania bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych (1)

Data ogłoszenia:2005-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 149 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 11

Mogą one jednak stanowić centra eksperckie udzielające wskazówek DUI na temat tego, co może stanowić treści sprzeczne z prawem. Istniejąca sieć numerów interwencyjnych stanowi unikalną strukturę, która nie mogłaby zostać ustanowiona bez finansowania wspólnotowego. Jak wskazano w sprawozdaniu z oceny Planu działania Bezpieczniejszy Internet za rok 2002, sieć ma międzynarodowy zasięg, a liczba jej użytkowników bardzo szybko rośnie. Aby numery interwencyjne mogły w pełni rozwinąć swój potencjał, niezbędne jest zapewnienie ogólnoeuropejskiego zasięgu i współpracy oraz zwiększenie efektywności poprzez wymianę informacji, najlepszych praktyk i doświadczeń. Fundusze wspólnotowe powinny być również wykorzystane do podnoszenia świadomości społecznej dotyczącej istnienia numerów interwencyjnych, czyniąc je skuteczniejszymi. Finansowanie numerów interwencyjnych, które będą działać jako węzły sieci i współpracować z innymi węzłami w ramach europejskiej sieci numerów interwencyjnych, będzie mieć miejsce po dokonaniu wyboru na podstawie zaproszeń do składania wniosków. W razie konieczności mogłyby być wspierane telefoniczne linie zaufania, gdzie dzieci mogłyby wyrażać swoje zastrzeżenia w stosunku do sprzecznych z prawem i szkodliwych treści w Internecie. W celu oceny skuteczności numerów interwencyjnych należy wziąć pod uwagę kilka wskaźników. Zgromadzone powinny zostać jakościowe i ilościowe dane dotyczące ustanowienia i działania numerów interwencyjnych, liczby węzłów krajowych, zasięgu geograficznego w Państwach Członkowskich, liczby otrzymanych zgłoszeń, liczby i poziomu doświadczenia personelu numerów interwencyjnych, zgłoszeń wymagających podjęcia działania przekazanych władzom publicznym i DUI oraz, w dostępnym zakresie, działań podjętych w ich wyniku, w szczególności dotyczących liczby i rodzaju stron internetowych usuniętych przez DUI w wyniku informacji przekazanych przez numery interwencyjne. W miarę możliwości dane te powinny zostać podane do wiadomości publicznej i powinny być przekazane właściwym władzom. W celu zapewnienia skuteczności Programu numery interwencyjne są wymagane we wszystkich Państwach Członkowskich i państwach kandydujących, w których obecnie jeszcze nie istnieją. Te nowe numery interwencyjne muszą zostać szybko i skutecznie włączone do istniejącej europejskiej sieci numerów interwencyjnych. Należy tworzyć zachęty w celu przyspieszenia procesu zakładania numerów interwencyjnych. Należy wspierać kontakty pomiędzy tą siecią a numerami interwencyjnymi w państwach trzecich (szczególnie w innych krajach europejskich, gdzie sprzeczne z prawem treści są zamieszczane na serwerach i wytwarzane), co pozwoli na rozwój wspólnych metod podejścia oraz przekazywanie know-how i najlepszych praktyk. Zgodnie z ustawodawstwem krajowym oraz tam gdzie jest to wskazane i niezbędne mechanizmy współpracy pomiędzy cywilnymi numerami interwencyjnymi a organami ścigania muszą być usprawnione, z uwzględnieniem, na przykład, opracowania kodeksów postępowania dla takich numerów interwencyjnych. W stosownych przypadkach może być wymagane, aby personel obsługujący numery interwencyjne przeszedł szkolenie prawne i techniczne. Aktywne uczestnictwo numerów interwencyjnych we współpracy w ramach sieci i działań transgranicznych będzie obowiązkowe. Numery interwencyjne powinny być powiązane z inicjatywami Państw Członkowskich, wspierane na poziomie krajowym i powinny być wydajne finansowo w celu zapewnienia kontynuacji działania poza ramami czasowymi niniejszego Programu. Współfinansowanie jest przeznaczone dla cywilnych numerów interwencyjnych, dlatego też nie będzie ono udzielane numerom interwencyjnym policji. Użytkownicy numerów interwencyjnych zostaną poinformowani o różnicy między działaniami takich numerów a działaniami władz publicznych, a także zostaną poinformowani o istnieniu alternatywnych sposobów zgłaszania treści sprzecznych z prawem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 149 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L149 - 22 z 200511.6.2005

    Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych) (1)

  • Dz. U. L149 - 14 z 200511.6.2005

    Dyrektywa 2005/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG, 88/357/EWG i 90/232/EWG oraz dyrektywę 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.