Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 149 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja nr 854/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspólnotowego na rzecz promowania bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych (1)

Data ogłoszenia:2005-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 149 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 11

W celu osiągnięcia maksymalnego wpływu i efektywności przy dostępnym poziomie finansowania, sieć numerów interwencyjnych musi działać tak skutecznie jak jest to możliwe. Najlepszym sposobem osiągnięcia tego celu jest wyznaczenie węzła koordynacyjnego dla każdej sieci, który będzie ułatwiać porozumienie pomiędzy numerami interwencyjnymi co do opracowywania na poziomie europejskim wskazówek, metod pracy i praktyk, które przestrzegają ograniczeń nałożonych przez prawa krajowe właściwe dla poszczególnych numerów interwencyjnych. Węzeł koordynacyjny będzie: — promować sieć jako całość, przyczyniając się w ten sposób do jej uwidocznienia na poziomie europejskim i podnosząc świadomość społeczną na jej temat na obszarze Unii Europejskiej, zapewniając, na przykład, jednolitą tożsamość oraz punkt wejścia zapewniający łatwy dostęp do odpowiednich krajowych punktów kontaktowych,

L 149/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2005

kontaktować się z właściwymi organami w celu uzupełnienia zasięgu sieciw Państwach Członkowskich i krajach kandydujących, usprawniać skuteczność działania sieci, opracowywać wskazówki dotyczące najlepszych praktyk dla numerów interwencyjnych i dostosowywać je do nowych technologii, organizować regularną wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy numerami interwencyjnymi, zapewniać doradztwo zespołu ekspertów i szkolenia dla nowopowstałych numerów interwencyjnych, szczególnie w krajach kandydujących, zapewniać komunikację z numerami interwencyjnymi w państwach trzecich, utrzymywać bliskie związki robocze z węzłem koordynującym podnoszenie poziomu świadomości (patrz: pkt 4 poniżej) w celu zapewnienia spójności i efektywności wszystkich działań w ramach Programu i podniesienia społecznej świadomości istnienia numerów interwencyjnych; uczestniczyć w Forum Bezpieczniejszy Internet i innych odpowiednich wydarzeniach, koordynując wkład/informacje zwrotne od numerów interwencyjnych.

— —

— —

— —

Węzeł koordynujący będzie monitorować skuteczność numerów interwencyjnych oraz zbierać dokładne i znaczące dane statystyczne na temat ich działania (liczba i rodzaj otrzymanych zgłoszeń, podjęte działania, ich wynik itd.). Dane te powinny być porównywalne pomiędzy Państwami Członkowskimi. Sieć numerów interwencyjnych powinna zapewniać obsługę i wymianę zgłoszeń dotyczących głównych rodzajów treści sprzecznych z prawem, wykraczających poza obszar pornografii dziecięcej. Zróżnicowane mechanizmy i wiedza mogą być wymagane w celu zajmowania się takimi obszarami jak treści rasistowskie, które mogą angażować inne rodzaje węzłów odpowiedzialnych za różne zagadnienia. W związku z tym, że zasoby finansowe i administracyjne Programu są ograniczone, nie wszystkie takie węzły mogłyby otrzymać finansowanie, które musiałoby koncentrować się na wzmacnianiu roli węzłów koordynacyjnych w tych obszarach.

2.

DZIAłANIE 2: BLOKOWANIE NIECHCIANYCH I SZKODLIWYCH TREŚCI

Poza działaniem mającym na celu zwalczanie treści sprzecznych z prawem u ich źródła, użytkownikom – w przypadku nieletnich, odpowiedzialnym za nich dorosłym – mogą być potrzebne narzędzia techniczne. Dostępność tych narzędzi może być promowana w celu umożliwienia użytkownikom samodzielnego podejmowania decyzji w sprawie sposobów postępowania z niechcianymi i szkodliwymi treściami (upoważnienie użytkownika). Należy zapewnić dalsze finansowanie w celu zwiększenia ilości dostępnych informacji na temat działania i skuteczności filtrującego oprogramowania i usług, pozwalając użytkownikom na dokonanie świadomego wyboru. Organizacje użytkowników i instytuty naukowo-badawcze mogą być cennymi partnerami w tych działaniach. Systemy klasyfikacji i znaki jakości, w połączeniu z technologiami filtrującymi, mogą przyczynić się do umożliwienia użytkownikom dokonywania wyboru treści, które chcieliby otrzymywać oraz udostępnić europejskim rodzicom i nauczycielom informacje niezbędne do podejmowania decyzji zgodnie z ich wartościami kulturowymi i językowymi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 149 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L149 - 22 z 200511.6.2005

    Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych) (1)

  • Dz. U. L149 - 14 z 200511.6.2005

    Dyrektywa 2005/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG, 88/357/EWG i 90/232/EWG oraz dyrektywę 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.