Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 149 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja nr 854/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspólnotowego na rzecz promowania bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych (1)

Data ogłoszenia:2005-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 149 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 11

Biorąc pod uwagę wyniki poprzednich projektów, finansowanie mogłoby zostać udzielone projektom mającym na celu dostosowanie systemów klasyfikacji i znaków jakości, tak aby uwzględniały one konwergencję telekomunikacji, mediów audiowizualnych i technologii informacyjnej oraz inicjatywom regulacji wewnętrznych mającym na celu wspieranie rzetelności samodzielnego oznakowania i usług oceniających poprawność samodzielnego oznakowania. Dalsze działania mogą być także konieczne w celu zachęcenia dostawców treści do udziału w systemach klasyfikacji i ubiegania się o znaki jakości. Pożądane byłoby podjęcie próby uwzględnienia bezpiecznego korzystania przez dzieci z nowych technologii na etapie ich opracowywania, zamiast prób zajmowania się skutkami tych technologii już po ich opracowaniu. Bezpieczeństwo użytkownika końcowego jest kryterium, które należy wziąć pod uwagę wraz z zagadnieniami technicznymi i rynkowymi. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu mogłoby być zachęcanie do wymiany opinii pomiędzy specjalistami do spraw. edukacji i wychowania oraz ekspertami technicznymi. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że nie każdy produkt opracowany dla środowiska sieciowego jest przeznaczony dla dzieci.

11.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 149/7

Dlatego też Program zapewni finansowanie środków technologicznych, wychodzących naprzeciw potrzebom użytkowników i umożliwiających im ograniczenie ilości niechcianych i szkodliwych treści, które otrzymują, oraz zarządzanie niechcianą korespondencją, którą otrzymują, w tym: — oceny efektywności dostępnej technologii filtrującej i przedstawienie tych informacji opinii publicznej w zrozumiałej, prostej formie, ułatwiającej dokonanie porównania, ułatwienia i koordynowania wymiany informacji i najlepszych praktyk dotyczących skutecznych sposobów blokowania niechcianych i szkodliwych treści, poszerzenia korzystania z systemów klasyfikacji treści i znaków jakości witryn internetowych przez dostawców treści i dostosowania ich w taki sposób by brały pod uwagę dostępność tych samych treści poprzez różne mechanizmy dostarczania (konwergencja), jeżeli to konieczne, przyczyniania się do dostępności technologii filtrujących, szczególnie w wersjach językowych niewystarczająco obecnych na rynku. W stosownych przypadkach wykorzystywane technologie powinny zabezpieczać prawo do prywatności zgodnie z dyrektywami 95/46/WE (1) i 2002/58/WE.

Wspierane będzie wykorzystywanie technologicznych środków zwiększających prywatność. Przedsięwzięcia realizowane w ramach tego działania będą w pełni uwzględniały przepisy decyzji ramowej Rady 2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy informatyczne (2). Wdrożenie tego działania będzie ściśle koordynowane z działaniami promującymi bezpieczniejsze otoczenie (działania w zakresie regulacji wewnętrznych) oraz podnoszenie świadomości (informowanie opinii publicznej o sposobach radzenia sobie z niechcianymi i szkodliwymi treściami).

3.

DZIAŁANIE 3: PROMOWANIE BEZPIECZNIEJSZEGO OTOCZENIA

W pełni funkcjonujący system regulacji wewnętrznej stanowi kluczowy element w ograniczaniu przepływu niechcianych, szkodliwych i sprzecznych z prawem treści. Regulacja wewnętrzna obejmuje wiele elementów: konsultacje i odpowiednią reprezentację zainteresowanych stron; kodeksy postępowania; ułatwianie przez organy krajowe współpracy na poziomie wspólnotowym; oraz ocena ram regulacji wewnętrznej na poziomie krajowym (3). Istnieje ciągła potrzeba prowadzenia przez Wspólnotę prac w tym obszarze w celu zachęcenia europejskiego przemysłu internetowego i nowych technologii sieciowych do stosowania kodeksów postępowania. Forum Bezpieczniejszy Internet, które rozpoczęło działanie w 2004 r. w ramach planu działań Bezpieczniejszy Internet, będzie stanowić forum dyskusyjne, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele przemysłu, organów ścigania, decydentów oraz organizacje użytkowników (np.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 149 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L149 - 22 z 200511.6.2005

    Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych) (1)

  • Dz. U. L149 - 14 z 200511.6.2005

    Dyrektywa 2005/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG, 88/357/EWG i 90/232/EWG oraz dyrektywę 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.