Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 149 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja nr 854/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspólnotowego na rzecz promowania bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych (1)

Data ogłoszenia:2005-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 149 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 11

: organizacje rodziców i nauczycieli, grupy ochrony dzieci, organy ochrony konsumentów oraz organizacje ochrony praw obywatelskich i praw autorskich do treści cyfrowych). Stanowić ono będzie platformę wymiany doświadczeń pomiędzy krajowymi organami regulacyjnymi lub krajowymi organami zajmującymi się regulacją wewnętrzną oraz okazję do omówienia sposobów, w jakie przemysł może się przyczynić do walki z treściami sprzecznymi z prawem. Forum Bezpieczniejszy Internet będzie stanowić centralny punkt dla prowadzenia dyskusji na poziomie ekspertów i platformę do osiągnięcia porozumienia, sformułowania wniosków, zaleceń, wskazówek itd., adresowanych do odpowiednich krajowych i europejskich kanałów. Forum Bezpieczniejszy Internet będzie łączyć wszystkie działania, ułatwiać dyskusje i stymulować działania istotne z punktu widzenia sprzecznych z prawem, niechcianych i szkodliwych treści. Zbierające się na posiedzeniach plenarnych oraz, jeżeli to konieczne, w przypadku konkretnych zagadnień, w ramach grup roboczych o jasno wyznaczonych celach i terminach, Forum będzie stanowić miejsce spotkań dla przedstawicieli różnych dziedzin, w tym agencji i programów rządowych, organów normalizacyjnych, przemysłu, służb w ramach Komisji oraz organizacji użytkowników (np.: organizacji rodziców i nauczycieli, grup ochrony dzieci, organów ochrony konsumentów oraz organizacji ochrony praw obywatelskich oraz praw autorskich do treści cyfrowych). Forum będzie dawać możliwość wymiany poglądów, informacji i doświadczeń osobom aktywnym na poziomie krajowym i europejskim, szczególnie tym zaangażowanym w programy i inicjatywy Państw Członkowskich. W odpowiednich przypadkach Forum Bezpieczniejszy Internet powinno dokonywać wymiany informacji i współpracować z właściwymi organizacjami aktywnymi w powiązanych dziedzinach, takich jak bezpieczeństwo sieci i informacji.

(1) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31). Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 69 z 16.3.2005, str. 67. (3) Patrz: wskazówki dotyczące realizacji na poziomie krajowym ram regulacji wewnętrznej mających na celu ochronę nieletnich i godności ludzkiej w branży sieciowych usług audiowizualnych i informacyjnych w zaleceniu 98/560/WE.

L 149/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.6.2005

Szczególnymi celami Forum Bezpieczniejszy Internet będą:

1)

stymulowanie współpracy pomiędzy właściwymi strukturami w Państwach Członkowskich i rozwijanie kontaktów z organami regulacji wewnętrznej poza Europą;

2)

stymulowanie porozumienia i wewnętrznych regulacji w sprawach takich jak klasyfikacja jakości stron internetowych, klasyfikacja treści przekazywanych przez media, techniki klasyfikacji i filtrowania, obejmując nimi nowe rodzaje treści, takie jak gry w sieci i nowe formy dostępu, takie jak telefony komórkowe;

3)

zachęcanie dostawców usług do sporządzania kodeksów postępowania dotyczących kwestii takich jak stosowanie procedur odnotowania i zapisania w sposób przejrzysty i skrupulatny oraz informowanie użytkowników o bezpieczniejszym korzystaniu z Internetu oraz o istnieniu numerów interwencyjnych służących zgłaszaniu treści sprzecznych z prawem;

4)

promowanie badań dotyczących skuteczności projektów klasyfikacji i technologii filtrujących. Organizacje użytkowników i instytuty naukowo-badawcze mogą być cennymi partnerami w tych działaniach.

Rezultaty i wyniki trwających i zakończonych projektów współfinansowanych przez Program zostaną uwzględnione w procesie. Poprzez zapewnienie otwartej platformy, Forum pomoże w podniesieniu poziomu świadomości i przyciągnie zaangażowanie krajów kandydujących i innych państw trzecich, zapewniając międzynarodową arenę do zajęcia się globalnym problemem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 149 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L149 - 22 z 200511.6.2005

    Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych) (1)

  • Dz. U. L149 - 14 z 200511.6.2005

    Dyrektywa 2005/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG, 88/357/EWG i 90/232/EWG oraz dyrektywę 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.