Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 149 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja nr 854/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspólnotowego na rzecz promowania bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych (1)

Data ogłoszenia:2005-06-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 149 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 11

Dlatego też zapewni ono, że kluczowe stowarzyszenia, takie jak organizacje użytkowników (np.: organizacje rodziców i nauczycieli, grupy ochrony dzieci, organy ochrony konsumentów oraz organizacje ochrony praw obywatelskich i praw autorskich do treści cyfrowych), przemysł i organy publiczne są świadome, konsultowane w sprawie oraz wnoszą wkład w inicjatywy bezpieczniejszego korzystania w ramach Wspólnoty i na arenie międzynarodowej.

Uczestnictwo w Forum Bezpieczniejszy Internet będzie otwarte dla zainteresowanych stron spoza Wspólnoty i krajów kandydujących. Współpraca międzynarodowa będzie wzmocniona dzięki działaniom okrągłego stołu związanego z Forum, w celu zapewnienia regularnego dialogu na temat najlepszych praktyk, kodeksów postępowania, regulacji wewnętrznych i klasyfikacji jakości. Komisja zapewni pełne wykorzystanie możliwości synergii z powiązanymi forami i podobnymi inicjatywami.

Zaproszenie do składania ofert może zostać zorganizowane w celu zapewnienia sekretariatu, który będzie wspierać Forum Bezpieczniejszy Internet, w tym pracę ekspertów z poszczególnych dziedzin, którzy będą proponować tematy badań, przygotowywać dokumenty robocze, ułatwiać dyskusje i zapisywać wnioski.

Inny rodzaj działalności, która może korzystać ze wsparcia finansowego na poziomie wspólnotowym, może obejmować, na przykład, projekty regulacji wewnętrznych mające na celu stworzenie transgranicznych kodeksów postępowania. Doradztwo i wsparcie może być zapewnione w celu umożliwienia współpracy na poziomie wspólnotowym poprzez utworzenie sieci odpowiednich organów w Państwach Członkowskich i krajach kandydujących oraz poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów i składanie sprawozdań na temat odnośnych zagadnień prawnych i wykonawczych, w celu ułatwienia opracowania metod oceny i certyfikacji systemów regulacji wewnętrznej, w celu zapewnienia praktycznego wsparcia krajom chcącym utworzyć organy regulacji wewnętrznej oraz poszerzyć kontakty z organami regulacji wewnętrznej spoza Europy.

4.

DZIAŁANIE 4: PODNOSZENIE POZIOMU ŚWIADOMOŚCI

Działania skierowane na podnoszenie poziomu świadomości powinny obejmować wiele kategorii treści sprzecznych z prawem, niechcianych i szkodliwych (w tym np.: treści uważane za nieodpowiednie dla dzieci oraz treści rasistowskie i ksenofobiczne), a w stosownych przypadkach działania te powinny uwzględniać kwestie związane z ochroną konsumentów, ochroną danych oraz bezpieczeństwem informacji i sieci (wirusy/niechciana korespondencja). Powinny one być skierowane na treści przesyłane za pośrednictwem światowej sieci internetowej (World Wide Web), jak również na nowe formy interaktywnej informacji i komunikacji, które powstały w wyniku szybkiego rozprzestrzeniania się Internetu i telefonii komórkowej (np.: usługi typu każdy z każdym (p2p), szerokopasmowa transmisja wideo, komunikatory internetowe, czaty itd.).

Komisja będzie kontynuować działania w celu promowania wydajnych finansowo sposobów dystrybucji informacji do dużej liczby użytkowników, szczególnie poprzez wykorzystanie organizacji propagujących informacje oraz elektronicznych kanałów rozprzestrzeniania informacji w celu dotarcia do zamierzonych grup docelowych. Komisja mogłaby w szczególności rozważyć wykorzystanie środków masowego przekazu oraz dystrybucję materiałów informacyjnych w szkołach i kawiarniach Internetowych.

11.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 149/9

Program zapewni wsparcie odpowiednim organom, które zostaną wybrane w drodze otwartego zaproszenia do składania wniosków dotyczących działania w charakterze węzłów odpowiedzialnych za podnoszenie świadomości w każdym Państwie Członkowskim i kraju kandydującym, i które przeprowadzą działania i programy uświadamiające w ścisłej współpracy ze wszystkimi odpowiednimi podmiotami na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 149 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L149 - 22 z 200511.6.2005

    Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych) (1)

  • Dz. U. L149 - 14 z 200511.6.2005

    Dyrektywa 2005/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG, 88/357/EWG i 90/232/EWG oraz dyrektywę 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.