Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 15 POZ 26

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie tego, jak należy, do celów dyrektywy 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do benzyny i olejów napędowych, rozumieć dostępność benzyny bezołowiowej i olejów napędowych o maksymalnej zawartości siarki z uwzględnieniem odpowiednich kryteriów geograficznych (1)

Data ogłoszenia:2005-01-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 15 POZ 26

Strona 1 z 3
L 15/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.1.2005

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie tego, jak należy, do celów dyrektywy 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do benzyny i olejów napędowych, rozumieć dostępność benzyny bezołowiowej i olejów napędowych o maksymalnej zawartości siarki z uwzględnieniem odpowiednich kryteriów geograficznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/27/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja rozważyła kilka opcji. W wyniku tych rozważań oraz po zasięgnięciu opinii Państw Członkowskich, zainteresowanych ekspertów z sektora przemysłowego i handlowego oraz innych organizacji pozarządowych, Komisja opracowała takie wskazówki,

Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. d) i art. 4 ust. 1 lit. d) dyrektywy 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnoszącej się do jakości benzyny i olejów napędowych (1) Państwa Członkowskie zapewniają, że benzyna bezołowiowa i olej napędowy o określonej maksymalnej zawartości siarki będą dostępne na ich terytorium z uwzględnieniem odpowiednich kryteriów geograficznych. Dyrektywa 98/70/WE stanowi również, że Komisja opracuje wskazówki, jak należy, do niniejszych celów, rozumieć dostępność benzyny bezołowiowej o zawartości siarki 10 mg/kg z uwzględnieniem odpowiednich kryteriów geograficznych. Wydaje się właściwe, aby opracować takie wskazówki w odniesieniu do oleju napędowego o maksymalnej zawartości siarki 10 mg/kg.

NINIEJSZYM ZALECA:

Do celów art. 3 ust. 2 lit. d) oraz art. 4 ust. 1 lit. d) dyrektywy 98/70/WE, w szczególności w odniesieniu do dostępności paliw bezsiarkowych z uwzględnieniem odpowiednich kryteriów geograficznych, Państwa Członkowskie powinny stosować zasady określone w Załączniku.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 stycznia 2005 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 350 z 28.12.1998, str. 58. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

19.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 15/27

ZAŁĄCZNIK Wskazówki, jak należy rozumieć dostępność z uwzględnieniem odpowiednich kryteriów geograficznych do celów art. 3 ust. 2 lit. d) oraz art. 4 ust. 1 lit. d) dyrektywy 98/70/WE 1. WYJAŚNIENIE TERMINÓW UŻYTYCH W NINIEJSZYCH WSKAZÓWKACH: Paliwa bezsiarkowe lub paliwa bez zawartości siarki oznacza benzynę bezołowiową i oleje napędowe o maksymalnej zawartości siarki 10 mg/kg (ppm). Stacje benzynowe lub stacje paliw oznacza stacje detaliczne lub zakładowe, zaopatrujące w paliwo do napędzania pojazdów drogowych (zgodnie z definicją normy EN 14274:2003). 2. ROZSTRZYGAJĄCE CZYNNIKI W celu zapewnienia dostępności paliw bezsiarkowych Państwa Członkowskie potrzebują pewnej elastyczności ze względu na zróżnicowanie rynków krajowych oraz infrastruktury zaopatrzenia. Należy uwzględnić następujące czynniki: 1) niska gęstość zaludnienia Na dużych obszarach o niskiej gęstości zaludnienia znajduje się znacznie mniej stacji paliw, są one również znacznie mniejsze (w odniesieniu do wielkości sprzedaży lub liczby dystrybutorów), większe stacje skupione są na obszarach o większej gęstości zaludnienia. Należy wziąć pod uwagę fakt, że odległości do przebycia pomiędzy stacjami paliw są większe i ewentualnie, że istniejąca infrastruktura nie pozwala na dostarczenie więcej niż jednego gatunku paliwa bezsiarkowego; 2) wysoka gęstość zaludnienia Stacje paliw położone na obszarach o wysokiej gęstości zaludnienia są średnio znacznie większe (w odniesieniu do wielkości sprzedaży lub liczby dystrybutorów), liczniejsze i w konsekwencji położone bliżej siebie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 15 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L15 - 34 z 200519.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w sprawie zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 32) (1)

 • Dz. U. L15 - 30 z 200519.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich prowincji za wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich prowincji za wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła oraz enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako document nr K(2004) 5548) (1)

 • Dz. U. L15 - 10 z 200519.1.2005

  Convention for the strengthening of the Inter-American Tropical Tuna Commission established by the 1949 Convention between the United States of America and the Republic of Costa Rica (Antigua Convention)

 • Dz. U. L15 - 9 z 200519.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji na rzecz wzmocnienia Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego ustanowionej Konwencją między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Kostaryki z 1949 r. (Konwencja z Antigui)

 • Dz. U. L15 - 8 z 200519.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ze Szwecji

 • Dz. U. L15 - 7 z 200519.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Włoch członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L15 - 6 z 200519.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Włoch

 • Dz. U. L15 - 3 z 200519.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 75/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do moksydektyny, liniowych kwasów alkilobenzenosulfonowych o długościach łańcucha alkilowego w zakresie od C9 do C13, zawierających mniej niż 2,5 % łańcuchów dłuższych niż C13 oraz acetyloizowalerylotylozyny (1)

 • Dz. U. L15 - 1 z 200519.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 74/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.