Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 15 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 75/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do moksydektyny, liniowych kwasów alkilobenzenosulfonowych o długościach łańcucha alkilowego w zakresie od C9 do C13, zawierających mniej niż 2,5 % łańcuchów dłuższych niż C13 oraz acetyloizowalerylotylozyny (1)

Data ogłoszenia:2005-01-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 15 POZ 3

19.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 15/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 75/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do moksydektyny, liniowych kwasów alkilobenzenosulfonowych o długościach łańcucha alkilowego w zakresie od C9 do C13, zawierających mniej niż 2,5 % łańcuchów dłuższych niż C13 oraz acetyloizowalerylotylozyny

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W załączniku I dodano acetyloizowalerylotylozynę dla zwierząt z gatunku trzody chlewnej. Aby umożliwić ukończenie badań naukowych mających na celu rozszerzenie, tak aby uwzględnić drób, w załączniku III należy dodać acetyloizowalerylotylozynę, z wyjątkiem zwierząt, których jaja przeznaczone są do spożycia przez ludzi.

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiające wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 2, 3 i 4,

(5)

uwzględniając opinie Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych wydane przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

W celu uwzględnienia przepisów niniejszego rozporządzenia, przed stosowaniem niniejszego rozporządzenia należy przewidzieć odpowiedni okres, aby umożliwić Państwom Członkowskim dokonanie wszelkich dostosowań, które mogą okazać się konieczne w świetle niniejszego rozporządzenia, dotyczących zezwoleń na wprowadzenie do obrotu wymienionych weterynaryjnych produktów leczniczych wydanych zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (2).

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

(1)

Wszystkie substancje czynne farmakologicznie, które są stosowane we Wspólnocie w produktach leczniczych przeznaczonych do podawania zwierzętom hodowanym w celu produkcji żywności, powinny być oceniane zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2377/90.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

W załączniku I dodano moksydektynę w odniesieniu do bydła, owiec i zwierząt z rodziny koniowatych dla mięśni, tłuszczu, wątroby i nerek oraz dla mleka pochodzącego wyłącznie od bydła. Wpis ten należy rozszerzyć o mleko owiec.

Artykuł 1 W załącznikach I, II i III do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

(3)

Do załącznika II dodano liniowe kwasy alkilobenzenosulfonowe o długościach łańcucha alkilowego w zakresie od C9 do C13, zawierające mniej niż 2,5 % łańcuchów dłuższych niż C13 dla bydła wyłącznie do stosowania miejscowego. Wpis ten należy rozszerzyć, tak aby uwzględnić zwierzęta z gatunku owiec.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 20 marca 2005 r.

(2) Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/28/WE (DZ.U. L 136 z 30.4.2004, str. 58).

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2232/2004 (Dz.U. L 379 z 24.12.2004, str. 71).

L 15/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.1.2005

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 stycznia 2005 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

ZAŁĄCZNIK

19.1.2005

A. Do załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 wprowadza się następującą substancję:

2.

Środki przeciw pasożytom

2.3.

Środki przeciw pasożytom zewnętrznym i wewnętrznym PL

2.3.1. Awermektyny

Pozostałość znacznikowa Gatunki zwierząt Maksymalne limity pozostałości Tkanki docelowe

Substancja czynna farmakologicznie

„Moksydektyna Owce Mleko”

Moksydektyna

40 μg/kg

B. Do załącznika II do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 wprowadza się następującą substancję:

2.

Gatunki zwierząt

Związki organiczne

Substancja czynna farmakologicznie

„Liniowe kwasy alkilobenzenosulfonowe o długościach łańcucha alkilowego w zakresie od C9 do C13, zawierające mniej niż 2,5 % łańcuchów dłuższych niż C13 Owce (1)

(1) Wyłącznie do stosowania miejscowego.”

C. Do załącznika III do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 wprowadza się następującą substancję:

1.

Środki przeciwzakaźne

1.2.

Antybiotyki

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.2.2. Makrolidy

Pozostałość znacznikowa Gatunki zwierząt Maksymalne limity pozostałości Tkanki docelowe

Substancja czynna farmakologicznie

„Acetyloizowalerylotylozyna (1) Drób (2)

Suma acetyloizowalerylotylozyny i 3-O-acetyltylozyny

50 μg/kg 50 μg/kg

Skóra + tłuszcz Wątroba

(1) Tymczasowe maksymalne limity pozostałości wygasają w dniu 1 lipca 2006 r. (2) Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.”

L 15/5

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 15 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L15 - 34 z 200519.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w sprawie zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 32) (1)

 • Dz. U. L15 - 30 z 200519.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich prowincji za wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich prowincji za wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła oraz enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako document nr K(2004) 5548) (1)

 • Dz. U. L15 - 26 z 200519.1.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie tego, jak należy, do celów dyrektywy 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do benzyny i olejów napędowych, rozumieć dostępność benzyny bezołowiowej i olejów napędowych o maksymalnej zawartości siarki z uwzględnieniem odpowiednich kryteriów geograficznych (1)

 • Dz. U. L15 - 10 z 200519.1.2005

  Convention for the strengthening of the Inter-American Tropical Tuna Commission established by the 1949 Convention between the United States of America and the Republic of Costa Rica (Antigua Convention)

 • Dz. U. L15 - 9 z 200519.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji na rzecz wzmocnienia Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego ustanowionej Konwencją między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Kostaryki z 1949 r. (Konwencja z Antigui)

 • Dz. U. L15 - 8 z 200519.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ze Szwecji

 • Dz. U. L15 - 7 z 200519.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Włoch członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L15 - 6 z 200519.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Włoch

 • Dz. U. L15 - 1 z 200519.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 74/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.