Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 15 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich prowincji za wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich prowincji za wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła oraz enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako document nr K(2004) 5548) (1)

Data ogłoszenia:2005-01-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 15 POZ 30

Strona 1 z 2
L 15/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.1.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich prowincji za wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich prowincji za wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła oraz enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako document nr K(2004) 5548)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/28/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Zatem, prowincje Firenze, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato i Siena w regionie Toskania oraz prowincje Perugia i Terni w regionie Umbria należy uznać za oficjalnie wolne od brucelozy (B.melitensis) w odniesieniu do gospodarstw hodowli owiec lub kóz.

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej załącznik A część I ust. 4, załącznik A część II ust. 7 i załącznik D część I lit. E,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami (2), w szczególności jej załącznik A, rozdział 1, pkt. II,

(5)

Wykazy regionów Państw Członkowskich uznanych za wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła są wyszczególnione w decyzji Komisji 2003/467/WE z dnia 23 czerwca 2003 r. przyznającej status bydła oficjalnie wolnego od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła dla stad w niektórych Państwach Członkowskich i regionach Państw Członkowskich (4).

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 93/52/EWG z dnia 21 grudnia 1992 r. stwierdzająca stosowanie się Państw Członkowskich lub regionów do wymagań odnoszących się do brucelozy (B.melitensis) i przyznająca im status oficjalnie wolnych od choroby (3) wymienia regiony Państw Członkowskich uznane za oficjalnie wolne od brucelozy (B.melitensis) zgodnie z dyrektywą 91/68/EWG.

Władze Włoch przedłożyły Komisji dokumentację wskazującą na zgodność z odpowiednimi warunkami przewidzianymi w dyrektywie 64/432/EWG w odniesieniu do prowincji Como w Regionie Lombardia i prowincji Prato w regionie Toskania w celu uznania tych prowincji za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła.

(6)

(2)

W prowincjach Firenze, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato i Siena w regionie Toskania oraz w prowincjach Perugia i Terni w regionie Umbria co najmniej 99,8 % gospodarstw hodowli owiec lub kóz posiada status urzędowo wolnych od brucelozy. Ponadto wyżej wymienione prowincje zobowiązały się przestrzegać niektórych innych warunków określonych w dyrektywie 91/68/EWG dotyczących przeprowadzania kontroli wyrywkowych po uznaniu danych prowincji za wolne od brucelozy.

Władze Włoch przedłożyły Komisji dokumentację wskazującą na zgodność z odpowiednimi warunkami przewidzianymi w dyrektywie 64/432/EWG w odniesieniu do prowincji Brescia w regionie Lombardia i prowincji Prato w regionie Toskania oraz prowincji Perugia i Terni w regionie Umbria w celu uznania tych prowincji za oficjalnie wolne od brucelozy bydła.

(7)

(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 21/2004 (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 8). 2) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona ( decyzją Komisji 2004/554/WE (Dz.U. L 248 z 9.7.2004, str. 1). (3) Dz.U. L 13 z 21.1.1993, str. 14. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/320/WE (Dz.U. L 102 z 7.4.2004, str. 75).

Władze Włoch przedłożyły również Komisji dokumentację wskazującą na zgodność z odpowiednimi warunkami przewidzianymi w dyrektywie 64/432/EWG w odniesieniu do prowincji Pavia w regionie Lombardia, prowincji Massa-Carrara w regionie Toskania i prowincji Perugia i Terni w regionie Umbria w celu uznania tych prowincji za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 15 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L15 - 34 z 200519.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w sprawie zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 32) (1)

 • Dz. U. L15 - 26 z 200519.1.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie tego, jak należy, do celów dyrektywy 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do benzyny i olejów napędowych, rozumieć dostępność benzyny bezołowiowej i olejów napędowych o maksymalnej zawartości siarki z uwzględnieniem odpowiednich kryteriów geograficznych (1)

 • Dz. U. L15 - 10 z 200519.1.2005

  Convention for the strengthening of the Inter-American Tropical Tuna Commission established by the 1949 Convention between the United States of America and the Republic of Costa Rica (Antigua Convention)

 • Dz. U. L15 - 9 z 200519.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji na rzecz wzmocnienia Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego ustanowionej Konwencją między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Kostaryki z 1949 r. (Konwencja z Antigui)

 • Dz. U. L15 - 8 z 200519.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ze Szwecji

 • Dz. U. L15 - 7 z 200519.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Włoch członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L15 - 6 z 200519.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Włoch

 • Dz. U. L15 - 3 z 200519.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 75/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do moksydektyny, liniowych kwasów alkilobenzenosulfonowych o długościach łańcucha alkilowego w zakresie od C9 do C13, zawierających mniej niż 2,5 % łańcuchów dłuższych niż C13 oraz acetyloizowalerylotylozyny (1)

 • Dz. U. L15 - 1 z 200519.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 74/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.