Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 15 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w sprawie zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 32) (1)

Data ogłoszenia:2005-01-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 15 POZ 34

L 15/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.1.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w sprawie zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 32)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/29/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (1), w szczególności jej art. 8, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Należy zatem 92/452/EWG.

odpowiednio

zmienić

decyzję

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W załączniku do decyzji 92/452/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2005 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 17 stycznia 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Decyzja Komisji 92/452/EWG z dnia 30 lipca 1992 r. ustanawiająca wykazy zespołów pobierania i zespołów produkcji zarodków bydlęcych zatwierdzonych w państwach trzecich do wywozu do Wspólnoty (2) przewiduje, iż Państwa Członkowskie mogą jedynie sprowadzać zarodki z krajów trzecich, o ile zostały one zebrane, poddane obróbce i przechowywane przez zespoły pobierania zarodków wymienione w tej decyzji. Stany Zjednoczone Ameryki zwróciły się o wprowadzenie zmiany do tego wykazu w zakresie zapisów dotyczących tego kraju. Stany Zjednoczone Ameryki zapewniły gwarancje przestrzegania odnośnych przepisów określonych w dyrektywie 89/556/EWG, a służby weterynaryjne tego kraju oficjalnie zatwierdziły odpowiedni zespół pobierania zarodków przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty.

(2)

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1989, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 250 z 29.8.1992, str. 40. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/568/WE (Dz.U. L 252 z 28.7.2004, str. 5).

19.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 15/35

ZAŁĄCZNIK W załączniku do decyzji 92/452/EWG, w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki dodaje się w wykazie następujący wiersz: „US 04MT111 E-1127 Galor Genetics 893 Highway 287 Townsend, MT 59644 Dr Pat Richards”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 15 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L15 - 30 z 200519.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich prowincji za wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich prowincji za wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła oraz enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako document nr K(2004) 5548) (1)

 • Dz. U. L15 - 26 z 200519.1.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie tego, jak należy, do celów dyrektywy 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do benzyny i olejów napędowych, rozumieć dostępność benzyny bezołowiowej i olejów napędowych o maksymalnej zawartości siarki z uwzględnieniem odpowiednich kryteriów geograficznych (1)

 • Dz. U. L15 - 10 z 200519.1.2005

  Convention for the strengthening of the Inter-American Tropical Tuna Commission established by the 1949 Convention between the United States of America and the Republic of Costa Rica (Antigua Convention)

 • Dz. U. L15 - 9 z 200519.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji na rzecz wzmocnienia Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego ustanowionej Konwencją między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Kostaryki z 1949 r. (Konwencja z Antigui)

 • Dz. U. L15 - 8 z 200519.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ze Szwecji

 • Dz. U. L15 - 7 z 200519.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Włoch członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L15 - 6 z 200519.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Włoch

 • Dz. U. L15 - 3 z 200519.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 75/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do moksydektyny, liniowych kwasów alkilobenzenosulfonowych o długościach łańcucha alkilowego w zakresie od C9 do C13, zawierających mniej niż 2,5 % łańcuchów dłuższych niż C13 oraz acetyloizowalerylotylozyny (1)

 • Dz. U. L15 - 1 z 200519.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 74/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.