Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 15 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji na rzecz wzmocnienia Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego ustanowionej Konwencją między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Kostaryki z 1949 r. (Konwencja z Antigui)

Data ogłoszenia:2005-01-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 15 POZ 9

19.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 15/9

DECYZJA RADY z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji na rzecz wzmocnienia Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego ustanowionej Konwencją między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Kostaryki z 1949 r. (Konwencja z Antigui) (2005/26/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 wraz z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, zdanie pierwsze, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

70. posiedzenia IATTC, które odbyło się w dniach 24–27 czerwca 2003 r. w Antigui w Gwatemali.

(6)

Konwencja z Antigui została otwarta do podpisania w dniu 14 listopada 2003 r. w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych Ameryki i pozostanie otwarta do dnia 31 grudnia 2004 r. zgodnie z jej art. XXVII. Konwencja z Antigui jest otwarta do podpisania przez Wspólnotę zgodnie z jej art. XXVII ust. 1 lit. c). Rybacy z Państw Członkowskich Wspólnoty prowadzą działalność w obszarze objętym Konwencją z Antigui. Dlatego w interesie Wspólnoty leży przystąpienie w charakterze członka do Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego. Wspólnota powinna zatem podpisać Konwencję z Antigui,

(7) (8)

Wspólnota posiada wyłączne kompetencje do przyjmowania środków w celu ochrony i zarządzania zasobami połowowymi oraz do zawierania umów z innymi krajami i organizacjami międzynarodowymi. Wspólnota jest Stroną Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, która wymaga od wszystkich członków społeczności międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony i zarządzania biologicznymi zasobami morskimi. Wspólnota podpisała i ratyfikowała w dniu 19 grudnia 2003 r. Porozumienie w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. odnoszących się do ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi (1). Międzyamerykańska Komisja ds. Tuńczyka Tropikalnego (IATTC) została ustanowiona Konwencją zawartą między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Kostaryki w 1949 r. Podczas swojego 61. posiedzenia w czerwcu 1998 r. IATTC przyjęła rezolucję, na mocy której Strony postanowiły sporządzić nową Konwencję w celu wzmocnienia Komisji i uaktualnienia jej statutu zgodnie z przepisami międzynarodowego prawa morza. Wspólnota została zaproszona do wzięcia pełnego udziału w tym procesie od początku jego trwania i odgrywa w jego ramach aktywną rolę. Punktem kulminacyjnym tego procesu było przyjęcie Konwencji na rzecz wzmocnienia Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego ustanowionej w 1949 r. Konwencją między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Kostaryki (Konwencją z Antigui), podczas

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(3)

Artykuł 1 Podpisanie Konwencji na rzecz wzmocnienia Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego ustanowionej Konwencją między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Kostaryki z 1949 r. zostaje niniejszym zatwierdzone w imieniu Wspólnoty Europejskiej, z zastrzeżeniem przyjęcia decyzji Rady dotyczącej zawarcia wspomnianej Konwencji. Tekst Konwencji jest załączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do podpisania Konwencji w imieniu Wspólnoty, pod warunkiem jej zawarcia. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 października 2004 r. W imieniu Rady

R. VERDONK

(4)

(5)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 189 z 3.7.1998, str. 17.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 15 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L15 - 34 z 200519.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w sprawie zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 32) (1)

 • Dz. U. L15 - 30 z 200519.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich prowincji za wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich prowincji za wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła oraz enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako document nr K(2004) 5548) (1)

 • Dz. U. L15 - 26 z 200519.1.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie tego, jak należy, do celów dyrektywy 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do benzyny i olejów napędowych, rozumieć dostępność benzyny bezołowiowej i olejów napędowych o maksymalnej zawartości siarki z uwzględnieniem odpowiednich kryteriów geograficznych (1)

 • Dz. U. L15 - 10 z 200519.1.2005

  Convention for the strengthening of the Inter-American Tropical Tuna Commission established by the 1949 Convention between the United States of America and the Republic of Costa Rica (Antigua Convention)

 • Dz. U. L15 - 8 z 200519.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ze Szwecji

 • Dz. U. L15 - 7 z 200519.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania przedstawiciela Włoch członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L15 - 6 z 200519.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Włoch

 • Dz. U. L15 - 3 z 200519.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 75/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do moksydektyny, liniowych kwasów alkilobenzenosulfonowych o długościach łańcucha alkilowego w zakresie od C9 do C13, zawierających mniej niż 2,5 % łańcuchów dłuższych niż C13 oraz acetyloizowalerylotylozyny (1)

 • Dz. U. L15 - 1 z 200519.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 74/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.