Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 151 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w sprawie zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1687) (1)

Data ogłoszenia:2005-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 151 POZ 19

14.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/19

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w sprawie zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1687)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/433/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4) (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zatem 92/452/EWG.

odpowiednio

zmienić

decyzję

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W załączniku do decyzji 92/452/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 17 czerwca 2005 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 9 czerwca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Decyzja Komisji 92/452/EWG z dnia 30 lipca 1992 r. ustanawiająca wykazy zespołów pobierania i zespołów produkcji zarodków bydlęcych zatwierdzonych w państwach trzecich do wywozu do Wspólnoty (2) przewiduje, że Państwa Członkowskie mogą jedynie sprowadzać zarodki z państw trzecich, o ile zostały one pobrane, poddane obróbce i przechowywane przez zespoły pobierania zarodków wymienione w tej decyzji. Stany Zjednoczone Ameryki zwróciły się o wprowadzenie zmian do tego wykazu w zakresie zapisów dotyczących tego kraju. Stany Zjednoczone Ameryki zapewniły gwarancje przestrzegania przepisów określonych w dyrektywie 89/556/EWG, a służby weterynaryjne tego kraju oficjalnie zatwierdziły odpowiedni zespół pobierania zarodków przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty.

(2)

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1989, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 250 z 29.8.1992, str. 40. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/29/WE (Dz.U. L 15 z 19.1.2005, str. 34).

L 151/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2005

ZAŁĄCZNIK W Załączniku do decyzji 92/452/EWG wykaz dotyczący Stanów Zjednoczonych Ameryki przyjmuje następujące brzmienie: a) wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków nr 96TX088-E928 przyjmuje następujące brzmienie: „US 96TX088 E928 Advanced Genetic Services/Normangee 4140 OSR Normangee, TX 77871 Dr Joe Oden”

b) wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków nr 91TX050-E548 przyjmuje następujące brzmienie: „US 91TX050 E548 Buzzard Hollow Ranch, 500 Coates Road, Granbury, TX 67048 Dr Mark Steele”

c) wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków nr 02TX107-E1482 przyjmuje następujące brzmienie: „US 02TX107 E1482 Ovagenix, 9605 Dream Ranch Road, Navasota, TX 77876 Dr Gary Moore”

d) wiersz dotyczący zespołu pobierania zarodków nr 99TX104-E874 przyjmuje następujące brzmienie: „US 99TX104 E874 Ultimate genetics/Camp Cooley, Rt.3, Box 733, Franklin, TX 77856 Dr Joe Oden”

e) dodaje się następujące wiersze: „US US 03TX112 94MI074 Diamond A Ranch, RT.1, Box 35C, Dime Box, TX 77853 GGS Genetics, 1200 Stillman Road Mason, MI 48854 Dr John Schull Dr John D. Gunther”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 151 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L151 - 26 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie współpracy Wspólnoty z Organizacją ds. Wyżywienia i Rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań przeprowadzanych przez Europejską Komisję ds. Zwalczania Pryszczycy

 • Dz. U. L151 - 23 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2005 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunków Pisum sativum, Vicia faba i Linum usitatissimum niespełniającymi wymogów dyrektyw Rady 66/401/EWG i 2002/57/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1692) (1)

 • Dz. U. L151 - 21 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do zwolnień z zakazu opuszczania stref zamkniętych w przypadkach przemieszczania zwierząt wewnątrz kraju (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1689) (1)

 • Dz. U. L151 - 3 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz produktów mięsnych do spożycia przez ludzi z krajów trzecich i uchylająca decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE (notyfikowana jako document nr C(2005) 1616) (1)

 • Dz. U. L151 - 1 z 200514.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.