Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 151 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2005 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunków Pisum sativum, Vicia faba i Linum usitatissimum niespełniającymi wymogów dyrektyw Rady 66/401/EWG i 2002/57/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1692) (1)

Data ogłoszenia:2005-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 151 POZ 23

Strona 1 z 2
14.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/23

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 czerwca 2005 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunków Pisum sativum, Vicia faba i Linum usitatissimum niespełniającymi wymogów dyrektyw Rady 66/401/EWG i 2002/57/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1692)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/435/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych (1), w szczególności jej art. 17 ust. 1, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (2), w szczególności jej art. 21 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Stosownym jest, aby Finlandia pełniła rolę państwa koordynującego w celu zapewnienia, że całkowita ilość dopuszczonego materiału siewnego, zgodnie z niniejszą decyzją, nie przekracza maksymalnej ilości określonej w niniejszej decyzji. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W Finlandii ilość dostępnego materiału siewnego grochu polnego (Pisum sativa), bobu (Vicia faba) i lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum) dostosowanego do tamtejszych warunków klimatycznych oraz spełniającego wymogi dotyczące zdolności kiełkowania określonego w dyrektywach 66/401/EWG i 2002/57/WE jest niewystarczająca i w związku z tym nie odpowiada potrzebom tego Państwa Członkowskiego. Nie można w zadowalający sposób sprostać zapotrzebowaniu na materiał siewny tych gatunków, który spełniałby wszystkie wymogi ustanowione w dyrektywach 66/401/EWG i 2002/57/WE, poprzez dostarczanie go z innych Państw Członkowskich lub państw trzecich. W związku z tym Finlandia powinna zostać upoważniona do zezwolenia na obrót materiałem siewnym tych gatunków na mniej surowych warunkach na okres do dnia 31 maja 2005 r. Ponadto inne Państwa Członkowskie, bez względu na to, czy materiał siewny został zebrany w Państwie Członkowskim czy w państwie trzecim, objętym decyzją Rady 2003/17/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie równoważności inspekcji polowych stosowanych w państwach trzecich w uprawach nasiennych roślin uprawnych oraz w sprawie równoważności materiału siewnego wyprodukowanego w państwach trzecich (3), które są w stanie dostarczyć Finlandii materiał siewny tego gatunku, powinny zostać upoważnione do zezwolenia na obrót takim materiałem.

Artykuł 1 Obrót materiałem siewnym grochu polnego (Pisum sativa) i bobu (Vicia faba) we Wspólnocie niespełniającym minimalnych wymogów dotyczących zdolności kiełkowania ustanowionych w dyrektywie 66/401/EWG jest dozwolony na okres do dnia 31 maja 2005 r., zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku do niniejszej decyzji oraz z zastrzeżeniem następujących warunków: a) zdolność kiełkowania musi odpowiadać przynajmniej zdolności określonej w Załączniku do niniejszej decyzji, b) etykieta urzędowa musi zawierać informacje dotyczące kiełkowania ustalone na podstawie urzędowego badania przeprowadzonego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt Ca lit. d) oraz art. 2 ust. 1 pkt Cb lit. d) dyrektywy 66/401/EWG, c) materiał siewny został najpierw wprowadzony do obrotu zgodnie z art. 3 niniejszej decyzji. Artykuł 2 Obrót materiałem siewnym lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum) we Wspólnocie nie spełniającym minimalnych wymogów dotyczących zdolności kiełkowania ustanowionych w dyrektywie 2002/57/WE jest dozwolony na okres do dnia 31 maja 2005 r., zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku do niniejszej decyzji oraz z zastrzeżeniem następujących warunków: a) zdolność kiełkowania musi odpowiadać przynajmniej zdolności określonej w Załączniku do niniejszej decyzji;

(2)

(3)

(4)

(1) Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2298/66. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/117/WE (Dz.U. L 14 z 18.1.2005, str. 18). (2) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 74. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/117/WE. (3) Dz.U. L 8 z 14.1.2003, str. 10. Decyzja zmieniona decyzją 2003/403/WE (Dz.U. L 141 z 7.6.2003, str. 23).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 151 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L151 - 26 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie współpracy Wspólnoty z Organizacją ds. Wyżywienia i Rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań przeprowadzanych przez Europejską Komisję ds. Zwalczania Pryszczycy

 • Dz. U. L151 - 21 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do zwolnień z zakazu opuszczania stref zamkniętych w przypadkach przemieszczania zwierząt wewnątrz kraju (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1689) (1)

 • Dz. U. L151 - 19 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w sprawie zespołów pobierania zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1687) (1)

 • Dz. U. L151 - 3 z 200514.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2005 r. ustanawiająca warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzory świadectw na przywóz produktów mięsnych do spożycia przez ludzi z krajów trzecich i uchylająca decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE (notyfikowana jako document nr C(2005) 1616) (1)

 • Dz. U. L151 - 1 z 200514.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.