Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 152 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 889/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. wprowadzające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1727/2003

Data ogłoszenia:2005-06-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 152 POZ 1

Strona 1 z 5
15.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 152/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 889/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. wprowadzające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1727/2003

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i 301, uwzględniając wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga (1), uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

łając na mocy rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, przyjęła rezolucję nr 1596 (2005) z dnia 18 kwietnia 2005 r. („UNSCR 1596 (2005)”), która, między innymi, rozszerza istniejące embargo na broń na wszystkich odbiorców na terytorium DRK. UNSCR 1596 (2005) przewiduje pewne zwolnienia z embarga.

(5)

Wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB potwierdza embargo i zakaz dostarczania pokrewnej pomocy ustanowione we wspólnym stanowisku 2002/829/WPZiB oraz przewiduje dodatkowe zwolnienia z embarga na broń oraz wyjątki od zakazu dostarczania pokrewnej pomocy w celu dostosowania listy zwolnień do UNSCR 1596 (2005).

Wspólne stanowisko Rady 2002/829/WPZiB z dnia 21 października 2002 r w sprawie dostaw niektórych rodzajów sprzętu do Demokratycznej Republiki Konga (2) wprowadziło embargo na dostawy broni i sprzętu pokrewnego do Demokratycznej Republiki Konga („DRK”). W dniu 28 lipca 2003 r., Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych postanowiła w rezolucji 1493 (2003), („UNSCR 1493 (2003)”), wprowadzić embargo na dostawy broni i sprzętu pokrewnego oraz na dostarczanie pomocy, doradztwa lub szkoleń związanych z działaniami wojskowymi wszystkim grupom zbrojnym i oddziałom milicji działającym na terytorium Północnego i Południowego Kivu oraz Ituri oraz grupom nie będącym stronami globalnego i całościowego porozumienia w DRK. Wspólne stanowisko 2003/680/WPZiB przewiduje dostosowanie wspólnego stanowiska 2002/829/WPZiB do środków określonych w UNSCR 1493 (2003). Niektóre z tych środków zostały wprowadzone w życie na poziomie wspólnotowym rozporządzeniem Rady (WE) nr 1727/2003 (3). Z uwagi na utrzymywanie się nielegalnego przepływu broni w oraz do DRK, Rada Bezpieczeństwa ONZ, dzia-

(6)

Zakaz dostarczania pomocy technicznej i finansowej związanej z działaniami wojskowymi jest objęty zakresem stosowania Traktatu. W celu uniknięcia zniekształcenia konkurencji konieczne są środki wspólnotowe do wprowadzenia takiego zakazu we Wspólnocie.

(2)

(7)

Do celów niniejszego rozporządzenia, należy przyjąć, że terytorium Wspólnoty obejmuje terytoria Państw Członkowskich, do których zastosowanie ma Traktat, na warunkach określonych w Traktacie.

(8)

(3)

Ze względów praktycznych, Komisja powinna być upoważniona do dokonywania zmian załącznika do niniejszego rozporządzenia.

(9)

Aby zapewnić skuteczność środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego publikacji.

(4)

(1) Patrz str. 22 Dz.U. (2) Dz.U. L 285 z 23.10.2002, str. 1. Wspólne stanowisko zmienione wspólnym stanowiskiem 2003/680/WPZiB (Dz.U. L 249 z 1.10.2003, str. 64). (3) Dz.U. L 249 z 1.10.2003, str. 5. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji 1567/2004 (Dz.U. L 285 z 4.9.2004, str. 10).

(10)

W celu zachowania przejrzystości rozporządzenie (WE) nr 1727/2003 powinno zostać zastąpione niniejszym nowym rozporządzeniem zawierającym wszystkie istotne przepisy dotyczące zakazu dostarczania pomocy technicznej i finansowej związanej z działaniami wojskowymi w DRK,

L 152/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.6.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 152 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L152 - 22 z 200515.6.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/440/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga uchylające wspólne stanowisko 2002/829/WPZiB

 • Dz. U. L152 - 20 z 200515.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/131/WE w odniesieniu do pomocy finansowej na rok 2005 dla jednego z laboratoriów referencyjnych Wspólnoty działającego w zakresie weterynaryjnego zdrowia publicznego (ryzyka biologicznego) w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1711)

 • Dz. U. L152 - 19 z 200515.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1707) (1)

 • Dz. U. L152 - 18 z 200515.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2005 r. uchylająca decyzję Komisji 2005/63/WE zmieniającą załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1705) (1)

 • Dz. U. L152 - 16 z 200515.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 895/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L152 - 14 z 200515.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 894/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L152 - 13 z 200515.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 893/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1520/2000 w odniesieniu do niektórych kwot ustanowionych w art. 14 wymienionego rozporządzenia

 • Dz. U. L152 - 11 z 200515.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 892/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 462/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L152 - 9 z 200515.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 458/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L152 - 7 z 200515.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 890/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.