Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 152 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1707) (1)

Data ogłoszenia:2005-06-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 152 POZ 19

15.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 152/19

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1707)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/438/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę (WE) nr 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 18 dyrektywy Rady 75/442/EWG (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W załączniku II do dyrektywy 2000/53/WE tiret piąte „Uwag” otrzymuje brzmienie: „— części zamienne wprowadzone na rynek po dniu 1 lipca 2003 r. wykorzystywane w pojazdach wprowadzonych na rynek przed dniem 1 lipca 2003 r. są wyłączone z postanowień art. 4 ust. 2 lit. a) (*). ___________ (*) Klauzula ta nie ma zastosowania do ciężarków do wyważania kół, szczotek węglowych do silników elektrycznych oraz do okładzin hamulcowych, jako że te części są objęte odrębnymi zapisami.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 10 czerwca 2005 r. W imieniu Komisji

Artykuł 4 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2000/53/WE zabrania stosowania ołowiu, rtęci, kadmu lub sześciowartościowego chromu w materiałach i częściach pojazdów wprowadzanych na rynek po dniu 1 lipca 2003 r., innych niż w przypadkach wymienionych w załączniku II do tej dyrektywy, na określonych w nim warunkach. Ponieważ ponowne wykorzystanie, modernizacja i przedłużanie cyklu życia pojazdów są korzystne, należy zapewnić dostęp do części zamiennych wykorzystywanych przy naprawie pojazdów, które były już wprowadzone na rynek w dniu 1 lipca 2003 r. Należy zatem dopuścić wykorzystanie ołowiu, rtęci, kadmu lub sześciowartościowego chromu w częściach zamiennych wprowadzonych na rynek po dniu 1 lipca 2003 r. do naprawy tego rodzaju pojazdów. Zatem należy 2000/53/WE. odpowiednio zmienić dyrektywę

(2)

(3)

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 269 z 21.10.2000, str. 34. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2005/63/WE (Dz.U. L 25 z 28.1.2005, str. 73).

(2) Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 152 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L152 - 22 z 200515.6.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/440/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga uchylające wspólne stanowisko 2002/829/WPZiB

 • Dz. U. L152 - 20 z 200515.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/131/WE w odniesieniu do pomocy finansowej na rok 2005 dla jednego z laboratoriów referencyjnych Wspólnoty działającego w zakresie weterynaryjnego zdrowia publicznego (ryzyka biologicznego) w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1711)

 • Dz. U. L152 - 18 z 200515.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2005 r. uchylająca decyzję Komisji 2005/63/WE zmieniającą załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1705) (1)

 • Dz. U. L152 - 16 z 200515.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 895/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L152 - 14 z 200515.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 894/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L152 - 13 z 200515.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 893/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1520/2000 w odniesieniu do niektórych kwot ustanowionych w art. 14 wymienionego rozporządzenia

 • Dz. U. L152 - 11 z 200515.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 892/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 462/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L152 - 9 z 200515.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 458/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L152 - 7 z 200515.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 890/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L152 - 1 z 200515.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 889/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. wprowadzające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1727/2003

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.