Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 152 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/131/WE w odniesieniu do pomocy finansowej na rok 2005 dla jednego z laboratoriów referencyjnych Wspólnoty działającego w zakresie weterynaryjnego zdrowia publicznego (ryzyka biologicznego) w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1711)

Data ogłoszenia:2005-06-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 152 POZ 20

L 152/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.6.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/131/WE w odniesieniu do pomocy finansowej na rok 2005 dla jednego z laboratoriów referencyjnych Wspólnoty działającego w zakresie weterynaryjnego zdrowia publicznego (ryzyka biologicznego) w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1711)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2005/439/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

kóz, które padły w gospodarstwie, które mają zostać zbadane, została znacznie zwiększona. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 36/2005 z dnia 12 stycznia 2005 r. zmieniające załączniki III i X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do nadzoru epidemiologicznego dotyczącego pewnych postaci zakaźnego gąbczastego zwyrodnienia mózgu bydła, owiec i kóz (4) wprowadziło strategię wykrywania obecności gąbczastego zwyrodnienia mózgu u krów (BSE) u małych przeżuwaczy. Strategia przewiduje w pierwszej kolejności wdrożenie metody przesiewowej dla wszystkich potwierdzonych przypadków TSE u małych przeżuwaczy na poziomie krajowych laboratoriów referencyjnych. Następnie we wszystkich przypadkach, w których po pierwszych testach przesiewowych nie wykluczono obecności BSE, przeprowadzona zostanie przez wybrane laboratoria podlegające laboratorium referencyjnemu Wspólnoty ds. TSE (CRL) próba pierścieniowa przy zastosowaniu przynajmniej trzech różnych metod. Jeżeli wynik badań metodami oznaczania molekularnego będzie wymagał dalszego potwierdzenia, przeprowadzane zostanie badanie określenia szczepu wzorcowego na myszach. Wkład finansowy Wspólnoty pokryje wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem próby pierścieniowej i badania określenia szczepu wzorcowego na myszach. Na wniosek Komisji rola CRL jako koordynatora prób pierścieniowych i badań określenia szczepu wzorcowego na myszach przeprowadzanych w różnych laboratoriach została uwzględniona w programach pracy na rok 2005. W związku z tym pomoc finansowa Wspólnoty na realizację rocznego planu pracy CRL powinna zostać zwiększona celem uwzględnienia dodatkowych kosztów związanych z przeprowadzaniem próby pierścieniowej i badań określenia szczepu wzorcowego na myszach. Należy zatem 2005/131/WE. odpowiednio zmienić decyzję

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 28 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2005/131/WE z dnia 7 lutego 2005 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2005 dla niektórych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie weterynaryjnej służby zdrowia publicznego zajmującej się ryzykiem biologicznym (2) przyznaje tym laboratoriom wspólnotową pomoc finansową na wykonywanie pewnych funkcji i obowiązków.

(2)

Dnia 28 stycznia 2005 r. panel naukowy UE, któremu przewodniczyło laboratorium referencyjne Wspólnoty zajmujące się TSE (CRL), potwierdził wykrycie gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) u kozy poddanej ubojowi we Francji. Był to pierwszy przypadek zarażenia chorobą BSE małego przeżuwacza w warunkach naturalnych.

(5)

(3)

W swoim oświadczeniu z dnia 28 stycznia 2005 r. panel naukowy ds. zagrożeń biologicznych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) podkreślił ponadto, iż zasięg tego pojedynczego przypadku zarażenia kozy chorobą BSE we Francji powinien zostać poddany ocenie. EFSA wskazał, że dla przeprowadzenia tej oceny istotne będą wyniki wzmocnionych kontroli przypadków TSE u kóz. W odpowiedzi na to, rozporządzenie Komisji (WE) nr 214/2005 (3) wprowadziło od dnia 11 lutego 2005 r. nowy program monitorowania TSE u kóz. Zgodnie z nowym programem monitorowania liczba zdrowych kóz poddanych ubojowi oraz

(6)

(7)

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem nr (WE) 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 45 z 16.2.2005, str. 15. (3) Dz.U. L 37 z 10.2.2005, str. 9.

(8)

Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(4) Dz.U. L 10 z 13.1.2005, str. 9.

15.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 152/21

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Wymieniona pomoc finansowa nie przekracza 810 500 EUR w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.” Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Sporządzono w Brukseli, dnia 13 czerwca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Artykuł 1 Artykuł 5 ust. 1 decyzji 2005/131/WE otrzymuje następujące brzmienie: „1. Wspólnota udziela pomocy finansowej Zjednoczonemu Królestwu w zakresie funkcji i zadań przewidzianych w rozdziale B załącznika X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, które mają być realizowane przez Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Zjednoczone Królestwo, w dziedzinie monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych.

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 152 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L152 - 22 z 200515.6.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/440/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga uchylające wspólne stanowisko 2002/829/WPZiB

 • Dz. U. L152 - 19 z 200515.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1707) (1)

 • Dz. U. L152 - 18 z 200515.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2005 r. uchylająca decyzję Komisji 2005/63/WE zmieniającą załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1705) (1)

 • Dz. U. L152 - 16 z 200515.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 895/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L152 - 14 z 200515.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 894/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L152 - 13 z 200515.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 893/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1520/2000 w odniesieniu do niektórych kwot ustanowionych w art. 14 wymienionego rozporządzenia

 • Dz. U. L152 - 11 z 200515.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 892/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 462/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L152 - 9 z 200515.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 458/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L152 - 7 z 200515.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 890/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L152 - 1 z 200515.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 889/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. wprowadzające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1727/2003

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.