Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 152 POZ 22

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2005/440/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga uchylające wspólne stanowisko 2002/829/WPZiB

Data ogłoszenia:2005-06-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 152 POZ 22

Strona 1 z 3
L 152/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.6.2005

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2005/440/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga uchylające wspólne stanowisko 2002/829/WPZiB

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zintegrować środki nałożonych w ramach wspólnego stanowiska 2002/829/WPZiB, zmienionego wspólnym stanowiskiem 2003/680/WPZiB oraz środki nakładane zgodnie z rezolucją RBNZ nr 1596 (2005) w ramach jednego instrumentu prawnego. Wspólne stanowisko 2002/829/WPZiB w związku z tym uchylić. Wdrożenie niektórych Wspólnoty, środków wymaga należy

(7)

Dnia 21 października 2002 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2002/829/WPZiB (1), w sprawie dostaw niektórych rodzajów sprzętu do Demokratycznej Republiki Konga nakładające na Demokratyczną Republikę Konga (DRK) embargo na broń, amunicję i sprzęt wojskowy. W dniu 29 września 2003 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2003/680/WPZiB zmieniające wspólne stanowisko 2002/829/WPZiB w celu wdrożenia rezolucji nr 1493 (2003) Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych („RBNZ 1493 (2005)”) z dnia 28 lipca 2003 r. nakładającej na DRK embargo na broń. W dniu 18 kwietnia 2005 r. Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 1596 (2005), („RBNZ nr 1596 (2005)”) potwierdzającą środki nałożone w myśl ust. 20 rezolucji RBNZ nr 1493 (2003) i stwierdzającą, że środki te będą się odnosiły do jakiegokolwiek odbiorcy na terytorium DRK. Rezolucja RBNZ nr 1596 (2005) nakłada też środki zapobiegające wjazdowi lub przejazdowi przez terytorium Państw Członkowskich wszystkich osób wskazanych przez Komitet ustanowiony w myśl ust. 8 rezolucji RBNZ nr 1533 (2004), zwany dalej „Komitetem ds. Kar”. Ponadto rezolucja RBNZ nr 1596 (2005) nakazuje zamrożenie wszelkich funduszy, aktywów finansowych i zasobów gospodarczych, posiadanych lub kontrolowanych, bezpośrednio lub pośrednio, przez osoby wskazane przez Komitet lub posiadanych przez podmioty należące lub kontrolowane, pośrednio lub bezpośrednio, przez te osoby lub przez osoby działające w ich imieniu lub pod ich kierunkiem oraz wprowadza zakaz udostępniania tym osobom lub podmiotom lub na rzecz tych osób lub podmiotów jakichkolwiek funduszy, aktywów finansowych i zasobów gospodarczych.

(8)

działania

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

(2)

Artykuł 1 1. Bezpośrednia lub pośrednia dostawa, sprzedaż lub transfer broni i podobnego sprzętu wszelkiego rodzaju, włącznie z uzbrojeniem i amunicją, pojazdami wojskowymi i sprzętem, sprzętem paramilitarnym i częściami zapasowymi do wcześniej wymienionych sprzętów, do DRK przez obywateli Państw Członkowskich lub z terytoriów Państw Członkowskich lub przy użyciu ich okrętów flagowych lub samolotów są zakazane bez względu na to czy pochodzą one z ich terytoriów czy nie. 2. Zabronione jest również:

(3)

(4)

(5)

a) przyznawanie, sprzedawanie, dostarczanie lub transferowanie pomocy technicznej, pośrednictwa i innych usług związanych z działaniami wojskowymi oraz z zaopatrzeniem, produkcją, konserwacją i stosowaniem broni i podobnego sprzętu wszelkiego rodzaju, włącznie z uzbrojeniem i amunicją, pojazdami wojskowymi i sprzętem, sprzętem paramilitarnym i częściami zapasowymi do wcześniej wymienionych sprzętów, bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek osobie, podmiotowi lub organowi, lub do użycia na terenie DRK; b) zapewnianie finansowania lub pomocy finansowej związanej z działaniami wojskowymi, w tym w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów wywozowych, w odniesieniu do jakiejkolwiek sprzedaży, dostarczania, transferu lub wywozu broni i podobnego sprzętu lub w odniesieniu do przyznania, sprzedaży, dostarczania lub transferu związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa i innych usług, pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie, podmiotowi lub organowi znajdującemu się na terenie DRK lub w celu wykorzystania tamże.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 152 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L152 - 20 z 200515.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/131/WE w odniesieniu do pomocy finansowej na rok 2005 dla jednego z laboratoriów referencyjnych Wspólnoty działającego w zakresie weterynaryjnego zdrowia publicznego (ryzyka biologicznego) w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1711)

 • Dz. U. L152 - 19 z 200515.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1707) (1)

 • Dz. U. L152 - 18 z 200515.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 10 czerwca 2005 r. uchylająca decyzję Komisji 2005/63/WE zmieniającą załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1705) (1)

 • Dz. U. L152 - 16 z 200515.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 895/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L152 - 14 z 200515.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 894/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L152 - 13 z 200515.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 893/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1520/2000 w odniesieniu do niektórych kwot ustanowionych w art. 14 wymienionego rozporządzenia

 • Dz. U. L152 - 11 z 200515.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 892/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 462/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L152 - 9 z 200515.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 458/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L152 - 7 z 200515.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 890/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L152 - 1 z 200515.6.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 889/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. wprowadzające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1727/2003

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.