Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 153 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. wzywająca Grecję zgodnie z art. 104 ust. 9 Traktatu WE do przyjęcia środków zmierzających do takiego ograniczenia deficytu, jakie zostanie uznane za niezbędne do zaradzenia sytuacji nadmiernego deficytu

Data ogłoszenia:2005-06-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 153 POZ 29

Strona 1 z 3
16.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/29

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 17 lutego 2005 r. wzywająca Grecję zgodnie z art. 104 ust. 9 Traktatu WE do przyjęcia środków zmierzających do takiego ograniczenia deficytu, jakie zostanie uznane za niezbędne do zaradzenia sytuacji nadmiernego deficytu (2005/441/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Decyzją Rady 2004/917/WE (3) zdecydowano w dniu 5 lipca 2004 r. zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu, że w Grecji występuje nadmierny deficyt.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 104 ust. 9,

(5)

uwzględniając zalecenie Komisji,

Zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1467/97, w dniu 5 lipca 2004 r. Rada skierowała do Grecji zalecenie, wyznaczając na dzień 5 listopada 2004 r. ostateczny termin przyjęcia przez rząd Grecji środków zmierzających do położenia kresu nadmiernemu deficytowi najpóźniej w roku 2005.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Zgodnie z art. 104 ust. 1 Traktatu Państwa Członkowskie unikają nadmiernego deficytu budżetowego.

(2)

Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu opiera się na dążeniu do osiągnięcia stabilności finansów publicznych jako środka służącego tworzeniu warunków do zapewnienia stabilności cenowej oraz silnego, trwałego wzrostu sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy. Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu obejmuje rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 z 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (1).

Po przyjęciu decyzji 2004/917/WE, dane przedłożone przez rząd Grecji w dniu 4 maja 2004 r. zostały w znacznym stopniu zmienione we wrześniu 2004 r. Wysokość deficytu za 2003 r. wzrosła do 4,6 % PKB (z 3,2 % zgłoszonych w dniu 4 maja), podczas gdy zgodnie z prognozą Komisji z jesieni 2004 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych miał najprawdopodobniej osiągnąć 5,5 % PKB w 2004 roku w porównaniu z poziomem 3,2 % przewidywanym wiosną. Ponadto środki zatwierdzone przez parlament grecki w budżecie na 2005 r. mogłyby nie zapewnić sprowadzenia deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2005 r. do poziomu poniżej 3 % PKB. Według prognozy Komisji z jesieni 2004 r., która przewidywała stopę wzrostu wynoszącą 3,3 % w 2005 r., środki ujęte w budżecie Grecji na 2005 r. mają, według przewidywań, doprowadzić do nominalnego deficytu w wysokości 3,6 % PKB, co stanowi przekroczenie progu 3 %.

(3)

Przyjęta w Amsterdamie rezolucja Rady Europejskiej w sprawie Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu z dnia 17 czerwca 1997 r. (2), uroczyście wzywa wszystkie strony, mianowicie Państwa Członkowskie, Radę i Komisję do ścisłego i terminowego wdrożenia Traktatu oraz Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu.

(7)

Decyzją Rady 2005/334/WE (4) uznano, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu, że Grecja nie podjęła skutecznego działania w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 5 lipca 2004 r. wydanym zgodnie z art. 104 ust. 7.

(1) Dz.U. L 209 z 2.8.1997, str. 6. (2) Dz.U. C 236 z 2.8.1997, str. 1.

(3) Dz.U. L 389 z 30.12.2004, str. 25. (4) Dz.U. L 107 z 28.4.2005, str. 24.

L 153/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.6.2005

(8)

Zgodnie z art. 104 ust. 9, jeżeli Państwo Członkowskie w dalszym ciągu nie realizuje zaleceń Rady, może ona wezwać dane Państwo Członkowskie do przyjęcia środków zmierzających do ograniczenia deficytu w wyznaczonym terminie. Na podstawie aktualnej prognozy Komisji Rada uważa, że termin ustalony w zaleceniu Rady z dnia 5 lipca 2004 r. wydanym zgodnie z art. 104 ust. 7 nie zostanie dotrzymany. Artykuł 5 rozporządzenia (WE) nr 1467/97 wskazuje, że decyzję Rady o wystosowaniu takiego wezwania podejmuje się w terminie jednego miesiąca od decyzji Rady stwierdzającej, że dane Państwo Członkowskie nie podjęło skutecznego działania zgodnie z art. 104 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 153 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L153 - 37 z 200516.6.2005

  Decyzja Rady 2005/444/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L153 - 33 z 200516.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie opłacania w euro przez Zjednoczone Królestwo pewnych wydatków wynikających z instrumentów prawnych związanych ze wspólną polityką rolną (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1730)

 • Dz. U. L153 - 32 z 200516.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 30 maja 2005 r. dostosowująca diety służbowe określone w decyzji nr 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L153 - 24 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L153 - 23 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 902/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego na przywóz jęczmienia, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2305/2003

 • Dz. U. L153 - 20 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L153 - 18 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L153 - 15 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L153 - 9 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L153 - 3 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L153 - 1 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 896/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.