Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 153 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 maja 2005 r. dostosowująca diety służbowe określone w decyzji nr 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

Data ogłoszenia:2005-06-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 153 POZ 32

L 153/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.6.2005

DECYZJA RADY z dnia 30 maja 2005 r. dostosowująca diety służbowe określone w decyzji nr 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady (2005/442/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

2.

Tabelę w art. 15 ust. 2 zastępuje się tabelą:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 207 ust. 2, uwzględniając decyzję 2003/479/WE (1), w szczególności jej art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

„Odległość między miejscem zamieszkania i miejscem oddelegowania (km)

Kwota w EUR

0–150 > 150 > 300 > 500 > 800 > 1 300 > 2 000

0 72,39 128,69 209,13 337,83 530,87 635,45”

Artykuł 15 ust. 7 decyzji 2003/479/WE przewiduje, że dzienne diety i dodatki miesięczne są regulowane raz w roku, bez skutku retroaktywnego, w celu uwzględnienia zmian w wynagrodzeniu podstawowym urzędników Wspólnoty w Brukseli i Luksemburgu. Ostatnia korekta diet została przewidziana decyzją 2004/240/WE i stała się skuteczna z dniem 1 kwietnia 2004 r. Rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 31/2005 z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniającym od dnia 1 lipca 2004 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur (2) Rada przewidziała korektę wynagrodzeń i emerytur urzędników Wspólnoty w wysokości 0,7 %,

(2)

3. W art. 15 ust. 4 kwotę 27,96 EUR zastępuje się kwotą 28,16 EUR.

(3)

Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna pierwszego dnia miesiąca następującego po jej przyjęciu.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 maja 2005 r. W imieniu Rady

F. BODEN

Artykuł 1 1. W art. 15 ust. 1 decyzji 2003/479/WE kwoty 27,96 EUR i 111,83 EUR zastępuje się odpowiednio kwotami 28,16 EUR i 112,61 EUR.

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 160 z 28.6.2003, str. 72. Decyzja zmieniona decyzją 2004/240/WE (Dz.U. L 74 z 12.3.2004, str. 17). (2) Dz.U. L 8 z 12.1.2005, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 153 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L153 - 37 z 200516.6.2005

  Decyzja Rady 2005/444/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L153 - 33 z 200516.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie opłacania w euro przez Zjednoczone Królestwo pewnych wydatków wynikających z instrumentów prawnych związanych ze wspólną polityką rolną (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1730)

 • Dz. U. L153 - 29 z 200516.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. wzywająca Grecję zgodnie z art. 104 ust. 9 Traktatu WE do przyjęcia środków zmierzających do takiego ograniczenia deficytu, jakie zostanie uznane za niezbędne do zaradzenia sytuacji nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L153 - 24 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L153 - 23 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 902/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego na przywóz jęczmienia, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2305/2003

 • Dz. U. L153 - 20 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L153 - 18 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L153 - 15 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L153 - 9 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L153 - 3 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L153 - 1 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 896/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.