Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 153 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie opłacania w euro przez Zjednoczone Królestwo pewnych wydatków wynikających z instrumentów prawnych związanych ze wspólną polityką rolną (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1730)

Data ogłoszenia:2005-06-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 153 POZ 33

Strona 1 z 2
16.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/33

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie opłacania w euro przez Zjednoczone Królestwo pewnych wydatków wynikających z instrumentów prawnych związanych ze wspólną polityką rolną (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1730)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2005/443/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Dnia 14 kwietnia 2005 r. Zjednoczone Królestwo poinformowało Komisję o zamiarze wprowadzenia zmian w środkach zatwierdzonych decyzją 2001/121/WE i przedstawiło nowe środki, które zamierza podjąć w celu niedopuszczenia do systematycznej przewagi wynikającej z użycia euro, a nie funta szterlinga. Powiadomienie to wpłynęło dnia 14 kwietnia 2005 r. Planowane przez Zjednoczone Królestwo środki można streścić w następujący sposób: — ustanowione w prawodawstwie wspólnotowym kwoty mogą być wypłacane podmiotom gospodarczym w euro; — podmioty gospodarcze ponoszą pełne ryzyko związane z kursem wymiany wynikające z późniejszej zamiany na funta szterlinga; — podmioty gospodarcze muszą podjąć stałe zobowiązanie na minimalny okres jednego roku; — w odniesieniu do jednolitych płatności oraz innych płatności bezpośrednich, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników i zmieniającym rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (4) podmioty gospodarcze dokonują wyboru płatności w euro w momencie składania pojedynczego wniosku, o którym mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiające porozumienia agromonetarne dotyczące euro (1),

(4)

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2808/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie (2), w szczególności jego art. 12 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 8 rozporządzenia (WE) nr 2799/98 wymaga od nieuczestniczących Państw Członkowskich, które zamierzają opłacić w euro wydatki wynikające z instrumentów prawnych dotyczących wspólnej polityki rolnej, podjęcia środków w celu zapewnienia, że użycie euro nie spowoduje systematycznej przewagi w porównaniu z użyciem waluty krajowej.

(2)

Decyzja Komisji 2001/121/WE z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie opłacania w euro przez Zjednoczone Królestwo pewnych wydatków wynikających z instrumentów prawnych związanych ze wspólną polityką rolną i uchylająca decyzję 2000/328/WE (3) zatwierdziła odpowiednie środki przedstawione przez Zjednoczone Królestwo.

(1) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1. (2) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 36. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1250/2004 (Dz.U. L 237 z 8.7.2004, str. 13). (3) Dz.U. L 44 z 15.2.2001, str. 43.

(4) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 118/2005 (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 15).

L 153/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.6.2005

z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników (1); — w odniesieniu do środków wspierania rynku, podmioty gospodarcze występują o dokonanie płatności w euro trzy miesiące przed terminem operacyjnym; również w przypadku odstąpienia od porozumienia, powiadomienie musi nastąpić trzy miesiące przed terminem operacyjnym; nowe płatności w euro są w takim przypadku możliwe dopiero po okresie jednego roku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 153 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L153 - 37 z 200516.6.2005

  Decyzja Rady 2005/444/WPZiB z dnia 13 czerwca 2005 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L153 - 32 z 200516.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 30 maja 2005 r. dostosowująca diety służbowe określone w decyzji nr 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L153 - 29 z 200516.6.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. wzywająca Grecję zgodnie z art. 104 ust. 9 Traktatu WE do przyjęcia środków zmierzających do takiego ograniczenia deficytu, jakie zostanie uznane za niezbędne do zaradzenia sytuacji nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L153 - 24 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L153 - 23 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 902/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego na przywóz jęczmienia, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2305/2003

 • Dz. U. L153 - 20 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L153 - 18 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L153 - 15 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L153 - 9 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L153 - 3 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L153 - 1 z 200516.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 896/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.