Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 154 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2005 r. zezwalające Belgii na realizację jedynie dwóch badań statystycznych rocznie dotyczących świń (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1747) (1)

Data ogłoszenia:2005-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 154 POZ 32

L 154/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.6.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 czerwca 2005 r. zezwalające Belgii na realizację jedynie dwóch badań statystycznych rocznie dotyczących świń (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1747)

(Jedynie teksty w językach francuskim i niderlandzkim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/445/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

2002/442/WE; przedstawiła również wymagane w tej decyzji sprawozdanie.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 93/23/EWG z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących produkcji świń (1), w szczególności jej art. 1 ust. 2, 3 i 4,

(5)

Belgia przedstawiła dokumentację metodologiczną, która, zgodnie z dyrektywą 93/23/EWG, zapewnia utrzymanie jakości prognoz dotyczących produkcji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 93/23/EWG Komisja może upoważnić Państwa Członkowskie do zmniejszenia liczby badań statystycznych dotyczących świń do dwóch rocznie i/lub korzystania z administracyjnych źródeł informacji zamiast z badań statystycznych dotyczących pogłowia świń pod warunkiem, że spełniają wymogi określone w wyżej wspomnianej dyrektywie.

Należy zezwolić Belgii na realizację jedynie dwóch badań rocznie w odstępie sześciomiesięcznym, mianowicie w maju/czerwcu, a następnie w listopadzie/grudniu oraz na korzystanie z administracyjnych źródeł informacji systemu „Sanitel”.

(6)

Niniejsza decyzja jest zgodna z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych ustanowionego decyzją Rady 72/279/EWG (3),

(2)

Decyzją Komisji 2002/442/WE z dnia 10 czerwca 2002 r. (2) Belgia otrzymała już takie upoważnienie na okres trzech lat.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(3)

Pismem z dnia 7 grudnia 2004 r. Belgia wniosła o przedłużenie zezwolenia przyznanego decyzją

Artykuł 1 Niniejszym zezwala się Belgii na realizację jedynie dwóch badań rocznie, w odstępie sześciomiesięcznym, mianowicie w maju/czerwcu a następnie w listopadzie/grudniu.

(3) Dz.U. L 179 z 7.8.1972, str. 1.

Dz.U. L 149 z 21.6.1993, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 152 z 12.6.2002, str. 29.

(1)

17.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 154/33

Artykuł 2 Belgia upoważniona jest do korzystania z informacji administracyjnych systemu „Sanitel” dla obliczenia prognoz produkcji własnej brutto. Belgia dołoży jednak starań, by zapewnić utrzymanie jakości prognoz dotyczących produkcji własnej brutto (PWB) dokonując zestawienia prognoz dotyczących PWB z faktycznie odnotowaną i dostosowując swoją metodę obliczenia prognoz, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 czerwca 2005 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 154 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L154 - 30 z 200517.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 918/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L154 - 29 z 200517.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 917/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 868/2005

 • Dz. U. L154 - 28 z 200517.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 916/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L154 - 27 z 200517.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 915/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L154 - 25 z 200517.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 914/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L154 - 21 z 200517.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 913/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L154 - 20 z 200517.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L154 - 19 z 200517.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L154 - 18 z 200517.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L154 - 10 z 200517.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L154 - 9 z 200517.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 29. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L154 - 7 z 200517.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 907/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L154 - 5 z 200517.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 906/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 17 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L154 - 3 z 200517.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 905/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. ustalające rzeczywistą produkcję bawełny nieodziarnionej i związaną z tym obniżkę cen orientacyjnych na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L154 - 1 z 200517.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 904/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.